Hotărârea nr. 72/2012

Hotărârea.nr.72 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cuAsociaţia „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” şi alocarea sumei de 20.000 lei,pentru asigurarea întreţinerii animalelor din Rezervaţia de zimbrii Vama Buzăului
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.72 din data de 11.09.2012

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” și alocarea sumei de 20.000 lei, pentru asigurarea întreținerii animalelor din Rezervația de zimbrii Vama Buzăului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.09.2012

Analizând referatul întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” și alocarea suinei de 20.000 lei, pentru asigurarea întreținerii animalelor din Rezervația de zimbrii Vama Buzăului;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.5 lit.”a” pct.10, alin 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 și 49, alin.4 și 7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului”


și alocarea sumei de 20.000 lei, prin virare de credite de la Cap.61.02 - „Ordine publică și siguranță națională”, art.85.01 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” și suplimentarea prevederilor bugetare la Cap.74.02. „Protecția mediului” art.59.11 „Asociații și fundații”, pentru asigurarea întreținerii animalelor din Rezervația de zimbrii, Vama Buzăului.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția


Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu