Hotărârea nr. 71/2012

Hotărârea.nr.71 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociațiuneaTransilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA –Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 3.000 lei


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.71

din data de 11.09.2012

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA - Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 3.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11.09.2012;

Analizând referatul întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA - Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 3.000 lei, prin virarea de credite de la Cap.61.02 - ordine publică și siguranță națională, art.85.01 - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent și suplimentarea prevederilor bugetare la Cap. 67.02 - Ciutură, recreere și religie, art.59.11 - Asociații și fundații din bugetul Consiliului Județean Brașov, aprobat pe anul 2012.;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.35 și art.49, alin.(4), alin.(6) și (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art. 91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA - Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 3.000 de lei pentru derularea proiectelor: „Brașovul sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova” și „Festivalul datinilor și obiceiurilor de Crăciun, Țara Cohalmului (Rupea) colindă Țara Bârsei”.

Art.2. - Suma de 3.000 lei, necesară finanțării proiectelor va fi asigurată prin virarea de credite de la Cap.61.02 - ordine publică și siguranță națională, art.85.01 - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent și suplimentarea prevederilor bugetare la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, art.59.11 -Asociații și fundații, din bugetul Consiliului Județean Brașov, aprobat pe anul 2012.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.Contrasemenează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu