Hotărârea nr. 70/2012

Hotărârea.nr.70 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Sindicatul „15Noiembrie”și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea evenimentelorprilejuite de împlinirea a 25 de ani de la revolta muncitorească anticomunista din15 noiembrie 1987


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.70

din data de 11.09.2012


privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Sindicatul „15 Noiembrie”și finanțarea cu suma de 10.000 Iei pentru organizarea evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la revolta muncitorească anticomunista din 15 noiembrie 1987


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11.09.2012;


Analizând referatul întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Sindicatul „15 Noiembrie”și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la revolta muncitorească anticomunista din 15 noiembrie 1987, prin virarea de credite de la Cap.61.02 -ordine publică și siguranță națională, art.85.01 - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent și suplimentarea prevederilor bugetare la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, art.59.11 - Asociații și fundații din bugetul Consiliului Județean Brașov, aprobat pe anul 2012;


Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;


Având în vedere dispozițiile art.35 și art.49, alin.(4), alin.(6) și (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art. 91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Sindicatul „15 Noiembrie”și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la revolta muncitorească anticomunista din 15 noiembrie 1987.

Art.2. - Suma de 10.000 lei, necesară finanțării proiectelor va fi asigurată prin virarea de credite de la Cap.61.02 - ordine publică și siguranță națională, art.85.01 - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent și suplimentarea prevederilor bugetare la Cap. 67.02 -Cultură, recreere și religie, art.59.11 - Asociații și fundații, din bugetul Consiliului Județean Brașov, aprobat pe anul 2012.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


PREȘE


Aristotel


ncescuContrasemenează,


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


//