Hotărârea nr. 69/2012

Hotărârea.nr.69 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România şi finanţarea cu suma de 6.000 lei pentru organizarea unui eveniment comemorativ menit să asigure pentru un număr de 8 de persoane, supravieţuitori şi urmaşi ai celor decedaţi, o deplasare la penitenciarele de la Gherla şi Aiud

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.69 din data de 11.09.2012


- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Foștilor Deținuți Politici din România și finanțarea cu suma de 6.000 lei pentru organizarea unui eveniment comemorativ menit să asigure pentru un număr de 48 de persoane, supraviețuitori și urmași ai celor decedați, o deplasare la penitenciarele de la Gherla și Aiud

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.09.2012


Analizând referatul nr. 6966/07.09.2012 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Foștilor Deținuți Politici din România și finanțarea cu suma de 6.000 lei pentru organizarea unui eveniment comemorativ menit să asigure pentru un număr de 48 de persoane, supraviețuitori și urmași ai celor decedați, o deplasare la penitenciarele de la Gherla și Aiud ;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.5 lit.”a” pct.4 și alin.6 lit.”a”din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 și 49, alin.4 și 7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Foștilor Deținuți Politici din România și finanțarea cu suma de 6.000 lei, prin virare de credite de la Cap.61.02 - „Ordine publică și siguranță națională”, art.85.01 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” și suplimentarea prevederilor bugetare la Cap.67.02. „Cultură recreere și religie” art.59.11 „Asociații și fundații”, pentru organizarea unui eveniment comemorativ menit să asigure pentru un număr de 48 de persoane, supraviețuitori și urmași ai celor decedați, o deplasare la penitenciarele de la Gherla și Aiud.


Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Administrație Publică Locală.
Europeană, Direcția Economică și Direcția


Contrasemnează, SECRETAR