Hotărârea nr. 68/2012

Hotărârea.nr.68 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către JudețulBrașov pentru cumpărarea apartamentului nr.1, din imobilul monument istoric decategoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.2


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.68

din data de 11.09.2012

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.l, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.09.2012

Analizând referatul nr.5543/21.06.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului- Compartimentul Patrimoniu privind exercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea apartamentului nr.l din imobilul monument istoric de categoria B, fiind evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr.2004 BV -II-m-B-11310, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.2;

Luând în considerare înștiințarea doamnei Bizu Cristina - Florentina privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.5543/17.05.2012, pentru apartamentul nr.l din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.2;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4 alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art.115 alin (1) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001 ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.l, compus din cameră, bucătărie, baie, antreu, pivniță, cu cota de 10,30% din părțile de uz comun, din imobilul monument istoric de categoria B, fiind evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr.2004 BV -II-m-B-11310, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.2.

Ărt.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.