Hotărârea nr. 67/2012

Hotărârea.nr.67 - privind însuşirea Raportului de activitate privindproiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”,prezentat de domnul consilier judeţean Kovacs Attila


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.67

din data de 11.09.2012

- privind însușirea Raportului de activitate privind proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”, prezentat de domnul consilier județean Kovacs Attila

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11.09.2012;

Analizând Raportul de activitate privind proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”, pentru perioada noiembrie 2009 - august 2012, prezentat de domnul consilier județean Kovacs Attila;

Ținând cont de Hotărârea nr. 18/12.07.2012 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind desemnarea d-lui consilier județean Kovacs Attila, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se însușește Raportul de activitate privind proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”, pentru perioada noiembrie 2009 -august 2012, prezentat de domnul consilier județean Kovacs Attila, conform anexei care face parte in tegrantă din prezenta hotărâre.Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

RAPORT DE ACTIVITATE

PRIVIND PROIECTUL

“SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV”

NOIEMBRIE 2009 - AUGUST 2012

CUPRINS

 • 1. Programul Operațional Sectorial Mediu

  • 1.1. Strategia de finanțare

  • 1.2. Alocarea financiară

  • 1.3. Reguli privind pregătirea proiectului

 • 2. Pregătirea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov

  • 2.1. Mașter plan

   • 2.1.1.  Pregătirea Mașter Plan-ului

   • 2.1.2.  Investiții propuse în proiectul SMID

   • 2.1.3. Aprobarea Mașter Plan-ului

  • 2.2. Contractul DBFO - Design / Build / Finance/ Operate

  • 2.3. Studiul de Fezabilitate

   17


  • 2.4. Analiza Instituțională - cadrul instituțional al proiectului

   • 2.4.1. Analiza instituțională

   • 2.4.2. Asociația de Dezvoltare Intecomunitară

   • 2.4.3. Unitatea de Implementare a Proiectului

  • 2.5. Analiza Cost-Beneficiu

  • 2.6. Evaluarea impactului asupra mediului- avizarea proiectului

   31


   28


 • 3. Concluzii

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov" (SMID) este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenție 1 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor” și are ca obiective creșterea gradului de acoperire a populației care beneficiază de colectarea deșeurilor municipale, și de serviciile de management de calitate corespunzătoare și la tarife acceptabile, reducerea cantității de deșeuri depozitate, creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate, înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor; reducerea numărului de situri contaminate istoric.

 • 1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU

Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) reprezintă documentul de programare care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.

POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP), în calitate de Autoritate de Management pentru acest program, sub coordonarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP), în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune (FSC) pentru perioada 2007-2013.

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaționale din punct de vedere al alocării financiare și reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru sectorul de mediu. Programul este finanțat din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adaugă cofinanțarea națională de aproximativ 1 miliard Euro.

Obiectivul global al POS Mediu constă în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu vizând, în principal, îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului.

Totodată, se are în vedere reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii Europene și România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului “poluatorul plătește".

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

 • 1. îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

 • 2.  Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe până în 2015.

 • 3.  Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în 2015.

 • 4.  Protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000.

 • 5.  Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Realizarea acestor obiective va fi asigurată prin orientarea fondurilor alocate spre următoarele Axe Prioritare:

 • 1.  Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată (Total aproximativ 3,3 miliarde Euro, din care grant UE 2,8 miliarde Euro);

 • 2.  Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric (1,2 miliarde Euro, din care grant UE aproximativ un miliard Euro);

 • 3.  Reabilitarea centralelor municipale de termoficare în vederea reducerii poluării (458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro);

 • 4.  Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii (215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro);

 • 5.  Dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro);

 • 6.  Asistența Tehnică (174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro).

Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. POS Mediu va contribui la îndeplinirea obligațiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunități de investiții în toate regiunile țării.

Mecanismul de implementare al POS Mediu este prezentat schematic în figura de mai jos:I. STRATEGIA DE FINANȚARE

Strategia POS Mediu pentru finanțarea proiectelor în cadru! Axei prioritare 2, domeniul major de intervenție 1 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor” reprezintă o continuare a Strategiei ISPA (actualizată în anul 2003), la care au fost adăugate prioritățile din Tratatul de Aderare, ținându-se cont totodată de angajamentele asumate în timpul procesului de negociere.

Procesul de identificare a proiectelor pentru finanțare din FSC a început la sfârșitul anului 2004, în același timp cu încheierea negocierilor cu UE pentru Capitolul 22 - Mediu, iar baza metodologiei de selecție a proiectelor a fost reprezentată de Planurile Naționale de Implementare a legislației comunitare.

Conformarea cu politicile de mediu în sectorul de management al deșeurilor presupune o abordare sistematică, pe termen lung, care să continue și după perioada de programare 2007-2013 (cea mai lungă perioadă de tranziție pentru sectorul de deșeuri este până în anul 2017).

în cadrul acestei axe prioritare sunt promovate cu prioritate proiecte de management integrat al deșeurilor, care să reflecte politica UE și principiile din acest sector de mediu și care sunt în conformitate cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor și cu Planurile Județene de Gestionare a Deșeurilor. Programele de investiții includ activități legate de managementul deșeurilor (prevenire, colectare separată, valorificare și reciclare, tratare și eliminare), în paralel cu închiderea depozitelor de deșeuri neconforme. Proiectele respective vor acoperi aglomerările urbane și rurale, la nivel județean sau chiar regional. îmbunătățirea serviciilor de management al deșeurilor este o condiție care trebuie legată de investițiile din cadrul acestei axe prioritare. Dacă este cazul, se poate acorda sprijin beneficiarilor în concesionarea serviciilor privind deșeurile.

Prioritate este acordată județelor în care nu au fost derulate investiții majore până în prezent (aproximativ jumătate din cele 41 județe din România), abordând într-o manieră integrată necesitatea îndeplinirii angajamentelor din domeniul deșeurilor.

O a doua arie de intervenție vizează extinderea/finalizarea sistemelor de management al deșeurilor în acele județe/zone în care se derulează prima fază a unui sistem de management integrat al deșeurilor sau în care investițiile anterioare s-au limitat la construirea unui depozit nou de deșeuri, la sisteme de colectare neselectivă și la transport. Scopul îl constituie crearea unui sistem modern de management al deșeurilor, care să contribuie la reducerea cantității de deșeuri depozitate în respectivele județe/regiuni, prin stabilirea unui sistem adecvat de tratare a deșeurilor, în vederea protejării mediului.

Proiectele de management integrat al deșeurilor vor avea în vedere, de asemenea, depozitele neconforme de deșeuri din zona urbană, gropile necontrolate de deșeuri, existente în zonele rurale, precum și extinderea serviciilor de colectare separată a deșeurilor în aceste zone.

Beneficiarii intervențiilor din cadrul acestei axe prioritare sunt autoritățile locale, prin Consiliile Județene.

 • II. ALOCAREA FINANCIARĂ

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanțarea proiectelor din Axa prioritară 2 a POS Mediu, domeniul major de intervenție “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor*, se ridică la aproximativ 991,5 milioane Euro, din care aproximativ 793 milioane Euro reprezintă finanțare din FEDR și aproximativ 198,5 milioane Euro cofinanțare de la Bugetul de stat.

Alocarea financiară orientativă pentru acest domeniu major de intervenție este prezentată în tabelul de mai jos:

8 HHs

.i ’:

BOI

M-’?" ■ ■,1

S .5- Jițt ’.h ■" '.rilffi

Js

teri

L

F

$

teta»

■fi

pubR

te te-    L W

2007

51,286,740

41,029,39

9,231,613

1,025,735

10,257,348

2008

105,859,774

84,687,819

19,054,759

2,117,196

21,171,955

2009

118,728,874

94,983,099

21,371,198

2,374,577

23,745,775

2010

131,867,435

105,493,948

23,736,138

2,637,349

26,373,487

2011

159,852,571

127,882,057

28,773,463

3,197,051

31,970,514

2012

200,869,705

160,695,764

36,156,547

4,017,394

40,173,941

2013

222,585,991

178,068,793

40,065,478

4,451,720

44,517,198

TOTAL

991,051,090

792,840,872

178,389,196

19,821,022

-

198,210,218

Proiectele finanțate în cadrul acestei axe prioritare acoperă aria unui județ și vor realiza infrastructura necesară sistemului de gestionare integrată a deșeurilor, începând de la colectare, transport, tratare și eliminare finală.

Vor fi finanțate atât proiecte majorea căror valoare de investiții depășește 50 milioane Euro, cât și proiecte nemajore, a căror valoare este sub 50 milioane Euro. Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile eligibile (aproximativ 90% din costurile totale eligibile) în cadrul unui proiect, respectiv deficitul de finanțare, este de aproximativ 98% (80% din FEDR și 18% de la Bugetul de stat). Beneficiarul proiectului trebuie să asigure diferența de 2%, precum și restul cheltuielilor eligibile și cheltuielile altele decât cele eligibile. Costul total eligibil se stabilește în conformitate cu prevederile Art. 55 al Regulamentului General nr. 1083/2006: cheltuielile eligibile aferente proiectelor generatoare de venituri nu vor depăși valoarea curentă a costului investiției din care se scade valoarea curentă a venitului net estimat a se obține prin funcționarea investiției pe o anumită perioadă. Pentru proiectele eligibile din cadrul acestei axe prioritare, perioada de referință este, ca regula, de 30 ani.

 • III. REGULI PRIVIND PREGĂTIREA PROIECTULUI

Ghidul de Finanțare al POS Mediu Axa prioritară 2 oferă informații esențiale privind anexele la Cererea de Finanțare (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu, Analiză Instituțională și Studiu privind Evaluarea Impactului asupra Mediului) și criteriile utilizate în evaluarea acestor proiecte. De asemenea, în acest document sunt incluse informații privind elaborarea Mașter Plan-ului, documentul care reprezintă atât strategia de finanțare pe termen lung a infrastructurii de deșeuri la nivel județean, precum și baza prioritizării investițiilor care urmează a fi propuse pentru finanțare în cadrul POS Mediu.

Conform Ghidului de Finanțare al POS Mediu Axa prioritară 2:

 • 1) Mașter Planul are ca scop stabilirea și prioritizarea nevoilor și investițiilor pentru a realiza - cu cele mai mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE, ținând cont de suportabilitatea investiției pentru populație și de capacitatea locală de implementare.

 • 2) Studiul de fezabilitate se concentrează pe investițiile incluse în prima fază a implementării Mașter Planului aprobat, corespunzător „proiectului” ce va fi propus pentru cofinanțare din fonduri UE. Pe baza Mașter Planului, se va întocmi Studiul de fezabilitate, și se va elabora conceptul preliminar și caracteristicile tehnice, comparând soluțiile alternative mai aprofundate pentru a asigura alegerea soluțiilor cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

 • 3) Analiza Instituțională. Sopul analizei instituționale este de a se asigura de existența unui cadru instituțional adecvat pentru o bună implementare a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii construite cu fonduri UE.

 • 4) Analiza cost-beneficiu. Proiectele de mediu susținute de FSC generează venituri prin taxele de utilizare plătite de industrie, agenții comerciali și gospodării pentru serviciile oferite.

 • 5) Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) trebuie să fie în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE amendată prin 97/11/CE (Directiva privind EIM). Agențiile Locale pentru Protecția Mediului (APM) stabilesc dacă investițiile planificate sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM.

2. PREGĂTIREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

Conform Programului Operațional Sectorial Mediu, pentru pregătirea și implementarea proiectului care va fi propus pentru finanțare, la nivelul Consiliului Județean Brașov a fost înființată o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov (SMID), având ca principal obiectiv realizarea cadrului instituțional aferent proiectului, elaborarea strategiei de gestionare a deșeurilor pentru județul Brașov (MasterPlan și Studiul de Fezabilitate) și accesarea fondurilor nerambursabile prin POS Mediu - Axa prioritară 2.

UIP și-a exercitat și îndeplinit atibuțiile privind pregărtirea proiectului SMID, în perioada noiembrie 2009 - septembrie 2012, în etapele:

 • 2.1. MASTERPLAN

Mașter Planul are ca scop stabilirea și prioritizarea nevoilor și investițiilor privind gestionarea deșeurilor pentru a realiza, cu cele mai mici costuri, deplina conformare cu directivele relevante ale CE, ținând cont de suportabilitatea investiției pentru populație și de capacitatea locală de implementare. Acesta are în vedere un management integrat al deșeurilor solide menajere din ariile urbane și rurale ale zonei cuprinse în proiect, constând din sortarea, transportul, eliminarea în depozit și alte soluții de tratare; cu inventarul haldelor și depozitelor existente și programul de închidere și reabilitare.

 • 2.1.1. Pregătirea Mașter Plan-ului

în perioada noiembrie 2009 - februarie 2010 UIP proiect SMID în județul Brașov a colaborat cu toate unitățile teritorial-administrative din județ, în vederea colectării informațiilor referitoare la situația gestionării deșeurilor din județ și cu ehipa de consultană a proiectului în vederea colectării informațiilor, prelucrării și centralizării datelor și propunerea investițiilor care să fie finanțare în cadrul proiectului, prin următoarele acțiuni:

 • -   Colectarea informațiilor prin intermediul chestionarelor adresate tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ și centralizarea datelor privind sistemul actual de management a deșeurilor din județul Brașov;

 • -   Propunerea, împreună cu echipa de consultanță a proiectului, a posibilelor investiții considerate necesare a fi realizate prin proiect;

Facilitarea accesului echipei de consultanță pentru efectuarea de măsurători pe amplsamentele aferente depozitelor neconforme de deșeuri, determinarea coordonatelor stereo și obținerea documentațiilor aferente proiectelor de închidere a acestora, de la autoritățile publice locale;

Informarea periodică a autorităților locale privind sistemul de management al deșeurilor propus pentru dezvoltare în județul Brașov și varianta preliminară a Mașter Plan-ului aferent proiectului SMID Brașov.

Astfel, în luna martie 2010 investițiile propuse pentru realizarea în cadrul proiectului au fost următoarele:

 • - închiderea a șapte depozite neconforme de deșeuri: Codlea, Făgăraș, Săcele, Râșnov, Rupea , Victoria și Zămești;

 • - Stație de transfer zona Hoghiz;

 • - Stație de transfer la Predeal;

 • - Platformă de stocare temporară la Măieruș;

 • - Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor în zona Brașov;

 • - Depozit ce deșeuri menajere cu stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor în zona Făgăraș.

Până la definitivarea listei de investiții pentru proiectul SMID varianta studiată a fost cea cu realizarea unui al doilea depozit conform de deșeuri menajere în zona Făgăraș. în acest sens, în perioada martie - mai 2010, s-au analizat, în teren, în zona Făgăraș, trei amplasamentele propuse pentru realizarea acestui depozit de deșeuri menajere: Beclean, Recea și Șercaia, luând în considerare condițiile prevăzute de Ghidul de Finanțare POS Mediu Axa Prioritară 2.

în luna februarie 2010, în urma transmiterii de către consultant a variantei preliminare a Mașter Plan-ului, către AM POS Mediu, Ol POS Mediu Sibiu, JASPERS și IDOM, instituțiile au înaintat Protocolul de Corectare a Mașter Plan-ului (Correction Protocol) prin care au solicitat consultantului și beneficiarului revizuiea sau completare, după caz, acelor paragrafe considerate insuficient detaliate sau explicate.

Având în vedere datele privind sistemul actual de gestionare al deșeurilor din județ, avute la dispoziție, în luna februarie 2010 (22.02.2010), Consiliul Județean Brașov a propus realizarea prin proiectul SMID a unei instalații de valorificare energetică a deșeurilor (WtE -Waste to Energy).

în urma analizei propunerii, Comisia Europeană, AM POS MEDIU și echipa de consultanță EPEM Grecia/ISPE România, au luat în considerare posibilitatea de realizare în cadrul proiectului SMID în județul Brașov a unei instalații de valorificare energetică a deșeurilor. Decizia de includere pe lista de investiții din Mașter Plan urma să fie luată doar în urma unor analize privind oportunitatea de realizare a instalației WtE, realizate de beneficiar (Consiliul Județean Brașov), care să se refere la: impactul costurilor serviciilor de salubrizare asupra populației, justificare amănunțită din punct de vedere al cantităților de deșeuri generate în județ, precum și a capacității financiare de susținere a investiției (cofinanțare) din partea Consiliului Județean Brașov.

De asemenea, la solicitarea de către Consiliul Județean Brașov a punctelor de vedere cu privire la aplicarea prevederilor legale privind implementarea soluției de valorificare a deșeurilor la nivelul județului Brașov utilizând o formă de parteneriat public privat, răspunsurile atât al CE cât și al DG AM POS Mediu au fost de neacceptare pentru finanțare a unei investiții realizate prin parteneriat public privat (prin Legea 178/2010). în plus CE nu ar certifica la plată eventuale cheltuieli aferente unor contracte semnate în baza legii nr. 178/2010 și nici DG AM POS Mediu nu recomandă utilizarea de către beneficiari POS MEDIU a actului normativ pentru proiectele finanțate în cadrul acestui Program.

Autoritățile care coordonează POS MEDIU au considerat și decis că opțiunea de realizare a investiției rămâne la decizia Consiliului Județean Brașov în următoarele condiți:

 • - Licitațiile pentru realizarea investițiilor propuse pentru finanțare prin POS Mediu să se desfășoare în conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiuni de servicii.

 • - Tarifele trebuie să se încadreze în limitele de suportabilitate de 1,8% din decila cea mai săracă a populației, la momentul stabilirii strategiei de finanțare.

 • - Finanțarea care nu este asigurată de Comisia Europeană (întrucât aceasta finanțează prin acest program varianta clasică cu depozit de deșeuri și stație de tratare mecano-bologică a deșeurilor) să fie asigurată din surse ale Consiliului Județean Brașov (aproximativ 70 -80 milioane euro), caz în care beneficiarul trebuie să lanseze licitația pentru selectarea consultantului care va pregăti documentația de atribuire a contractului de lucrări pentru realizarea instalației WtE.

Astfel, pentru îndeplinirea condițiilor penru aprobarea realizării instalației WtE, Consilul Județean a demarat următoarele acțiuni:

 • - în perioada martie 2010 - august 2011 s-au realizat analize ale datelor referitoare la cantitățile de deșeuri generate în județul Brașov și analize privind capacitatea financiară de susținere a investiției de către Consiliului Județean Brașov, având în vedere că întreaga procedura pentru selectarea partenerului privat care va construi intalația WtE inclusiv semnarea contractului de atribuire, trebuie încheiată, înainte de depunerea Aplicației de Finanțare.

 • - în luna septembrie 2011 a fost obținut de la Primăria municipiului Brașov un acord de preluare de către sistemul centralizat de termoficare al municipiului Brașov, a energiei termice produsă de Instalația de Valorificare Energetică a deșeurilor (WtE), respectiv 143.500MWh/an.

în urma completărilor suplimentare din în perioada aprilie 2010 - septembrie 2011, s-a stabilit varianta preliminară a Mașter Plan-ului cu următoarea listă de investiții prioritare:

 • -  închiderea a șase depozite neconforme de deșeuri: Codlea, Făgăraș, Săcele, Râșnov, Rupea și Victoria.

 • -   Stație de sortare și transfer zona Făgăraș;

 • -  Stație de transfer zona Rupea;

 • -  Platformă de stocare temporară la Predeal;

 • -  Platformă de stocare temporară la Măieruș;

Instalație de valorificare energetică a deșeurilor (WtE);

în vederea lansări licitației pentru selectarea consultantului care va pregăti documetnația în vederea selectării constuctorului instalației WtE, în luna noiembrie 2011 la nivelul Consiliului Județean Brașov au fost adoptate de:

 • -   H.C.J nr. 490/09.11.2011, privind introducerea pe lista de investiții pe anul 2011 a obiectivului “Instalație de valorificare energetică a deșeurilor în județul Brașov” și alocarea sumei de 100.000 lei pentru bugetul acetuis obiectiv;

 • -   H.C.J nr. 585/16.12.2011 privind aprobarea realizării serviciului de consultanță pentru întocmirea documentației necesare operării și finanțării proiectului SMID, pe o perioadă de 5 ani.

în procesul de colectare a datelor, din primele observații s-a constatat

- Lipsa unei proceduri unitare sau neacceptarea la nivel local a unei proceduri unitare privind modul de colectare, analiză și validare periodică a datelor.

 • -   Calitatea datelor obținute de la nivel local a fost condiționată de sistemul de colectare a datelor stabilit la nivelul autorităților locale și a societăților de salubritate și de nivelul tehnic de pregătire a personalului care colectează și prelucrează datele primare și întocmesc rapoartele.

 • -   Datele raportate de operatorii de salubritate sau de către autoritățile administrației publice locale au un grad mic de acuratețe, bazându-se în mare parte pe estimări.

 • 2.1.2. Investiții propuse în cadrul proiectului SMID

în vederea stabilirii cu exactitate a investițiilor care să fie propuse pentru finanțare prin POS Mediu Axa 2, în perioada februarie 2010 - aprilie 2010 Consiliul Județean Brașov împreună cu echipa de consultanță:

 • a.  A colectat date privind sitemul de gestionare a deșeurilor de la toate municipalitățile din județul Brașov. Colectarea de date cu privire la posibilitarea punerii la dispoziția proiectului a amplasamentelor pe care se vor derula lucrări de investiție a continuat și în perioada următoare, până în prezent.

 • b.  A colaborat cu autoritățile publice locale în vederea obținerii documentelor solicitate prin Ghidul de Finațare al POS Mediu:

 • a.  Hotărâre de Consiliul Local din care să reiasă următoarele:

 • a)  Terenul să fie dat în administarea Consiliului Județean Brașov;

 • b)  Terenul să fie proprietate publică a autorității publice locale respective;

 • c)  Terenul să fie pus la dispoziția proiectului SMID,

 • b.  Adeverință din care să reiasă că terenul pus la dispoziția proiectului este lipsit de

litigii și nu constituie obiectul unor cereri de retrocedare;

 • c.  Extras de Carte Funciară aferent terenului respectiv.

în Tabelul nr. 1 sunt centralizate datele referitoare la documentele privind terenurile aferente depozitelor neconforme de deșeuri.

Consiliul Județean Brașov a coordonat unitățile administrativ teritoriale din județ privind emiterea de Hotărâri de Consiliul Local privind punerea la dispoziția proiectului a terenurilor aferente investițiilor și în procedura de înscriere a acestora în Registrul cadastral.

 • c.  în perioada ianuarie-martie 2010 a solicitat și obținut, după caz, avizele de mediu, acordurile de mediu și proiectele de închidere aferente celor șase depozite neconforme de deșeuri;

 • d.  în cursul lunii mai 2011 a facilitat accesul specialiștilor selectați de consultantul EPEM Grecia/ISPE România pentru efectuarea măsurătorilor în coordonate stereo 70 pentru toate cele șase amplasamente.

 • e.  în perioada octombrie - noiembrie 2011 a facilitat accesul specialiștilor selectați de consultantul EPEM Grecia/ISPE România pentru efectuarea de măsurători pe amplasamentele pe care se vor realiza investițiile în cadrul proiectului SMID, mai puțin pentru amplsamentul aferent stației de transfer din zona Hoghiz, la acea dată neexistând un consens public privind darea acestuia în administrarea Consiliului Județean.

Pe întreaga perioadă au fost purtate discuții directe cu reprezentanții autorităților, din mediul urban și rural, precum și cu toți factorii implicați în realizarea proiectului.

Colectarea datelor privind cantitățile generate, sistemul de gestionare a deșeurilor (fluxuri) și amplasamentele aferente investițiilor s-a realizat astfel:

 • -   transmiterea de adrese scrise tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ;

 • -  transmiterea de adrese scrise către proprietarii depozitelor neconforme urbane din

județ;

- discuții directe cu reprezentanții municipalităților pe teritoriul cărora s-a intenționat propunerea de investiții.


Până în prezent, Lista de investiții prioritară a proiectului SMID Brașov cuprinde următoarele investiții:

2.1.2.1. închiderea a sase depozite neconforme de deșeuri: Codlea, Făgăraș, Săcele, Râșnov, Rupea si Victoria.

Pentru două dintre terenurile aferente depozitelor neconforme de deșeuri s-au derulat și soluționat favorabil procese pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului: Codlea (22.13.2011) și Săcele (26.01.2012), fapt ce a determinat întrzieri în pregătirea proiectului.

 • 2.1.2.2. Platformă de stocare temporară la Predeal;

Amplasamentul stabilit pentru realizarea acestui obiectiv a fost pus la dispoziția proiectului de către orașul Predeal, fiind situat în vecinătatea fostei stații de epurare. Pentru acest amplasament toate documentele solicitate sunt complete.

 • 2.1.2.3. Platformă de stocare temporară la Măierus;


Amplasamentul stabilit pentru realizarea acestui obiectiv a fost pus la dispoziția proiectului de către comuna Măieruș, fiind același amplasament pe care s-a intenționat construirea unei stații de transfer finanațată prin fonduri de la bugetul local, la nivelul anilor 2008-2009. Pentru acest amplasament toate documentele solicitate sunt complete.

 • 2.1.2.4. Stație de sortare si transfer zona Făgăraș;

în perioada mai - iunie 2011 au fost analizate, împreună cu echipa de consultanță a proiectului, AM POS Mediu și Ol POS Mediu Sibiu, două locații posibile pentru realizarea acestui obiectiv, respectiv: un amplasament la Făgăraș (zona Combinatului chimic din Făgăraș) și un amplasament la Beclean în proximitatea amplasamentului pe care S.C. Comprest S.A are în faza de avizare proiectul de construire un depozit conform de deșeuri (din fonduri proprii), cu utilizare provizorie pentru deșeuri menajere (până la intrarea în funcțiune a facilităților prevăzute în proiectul SMID), după care acesta ar urma să fie utilizat pentru depozitarea deșeurilor rezultate de la salubrizarea stradală.

Concluziile anelizei au fost alegerea amplasamentului de la Beclean pentru realizarea acestui obiectiv prin proiectul SMID.

 • 2.1.2.5. Stație de transfer zona Rupea:

Pentru acest obiectiv de investiție a fost analizat, în perioada martie 2010 - ianuarie 2012, un amplasament localizat pe teritoriul administrativ al comunei Hoghiz, proprietatea comunei Hoghiz. Din motive obiective și din lipsa consensului public acesta nu a mai putut fi pus la dispoziția proiectului și astfel s-a stabilit unui alt amplasament, apropiat ca locație de precedentul, proprietatea orașului Rupea.

 • 2.1.2.6.  Instalație de valorificare energetică a deșeurilor (WtE);

în urma deciziei comune a factorilor implicați (CE, DG AM POS Mediu și CJ Brașov), de realizare prin proiectul SMID a instalației WtE, au fost analizate două amplasamente apropiate ca locație, pe teritoriul administrativ al comunei Tărlungeni, fiind selectat un aplasament la distanța de aproximativ 4 km de municipiul Brașov.

în urma centralizării datelor în august 2012 situația documentelor puse la dispoziția Consiliului Județean Brașov este următoarea:

Tabelul nr. 1. ÎNCHIDERE DEPOZITE NECONFORME (HCL teren proprietate publică UAT, drept de administrareCJ/pus la dispoziția proiectului SMID) + ADEVERINȚĂ:

UAT

DOCUMENTE EXISTENTE

DOCUMENTE TN CURS DE PRIMIRE

OBSERVAȚII

Municipiul Codlea

HCL nr. 57/27.04.2011

Adeverința nr. 10999/27.04.2011

Plan de situație

Extras Carte Funciară

în curs înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate

Municipiul Făgăraș

HCL nr. 93/30.05.2011 Adeverința 12.372/03.06.2011 Extras CF nr. 102.604

Plan de situație

-

Documentație completă

Municipiul Săcele

HCL nr. 52/24.05.2012

Adeverința nr. 19456/15.06.2012

Plan de situație

Extras Carte Funciară

în curs înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate

Orașul Râșnov

HCL nr. 115/17.05.2011 Adeverința nr. 6329/18.05. Extras CF nr. 105.420 Plan de situație

-

Documentație completă

Orașul Rupea

HCL nr. 19/25.05.2011

Plan de situație

Adeverința

Extras Carte Funciară

Documentația cadastrală depusă pentru obținerea extrasului CF

Orașul Victoria (Comuna Viștea)

HCL nr. 32/30.09.2011

Plan de situație

Adeverința

Extras Carte Funciară

Documentația cadastrală depusă pentru obținerea extrasului CF

Tabelul nr. 2. FACILITĂȚI PROIECT (HCL teren proprietate publică UAT, drept de administrareCJ/pus la dispoziția proiectului SMID) + ADEVERINȚĂ:

UAT

DOCUMENTE EXISTENTE

DOCUMENTE IN CURS

DE PRIMIRE

OBSERVAȚII

Comuna

Beclean

HCLnr. 17/20.05.2011 și 25/20.07.2011

Extras Carte Funciară nr. 100853

Plan de situație

Adeverința

Orașul Predeal

HCL 145/28.03.2011

Adeverința nr. 5.628/02.08.2011

Extras CF nr. 101.234

Plan de situație

-

Documentație completă

Comuna Măieruș

HCLnr. 21/20.04.2011 Adeverința nr. 1717/20.04.2011

Extras CF nr. 100133

Plan de situație

-

Documentație completă

Orașil Rupea

HCL nr. 3/01.02.2012

Plan de situație

Adeverința

Extras Carte Funciară

Documentația cadastrală în lucru pentru obținerea extrasului CF

Comuna Tărlungeni

HCL nr. 57/01.06.2011; 81/14.09.2011; 2/25.01.2012 Adeverința nr.1429/14.02.2012 Extras Carte Funciară nr. 103310 Plan de situație

-

Documentație completă

 • 2.1.3. Aprobarea Mașter Plan-ului

în data de 26.09.2011 Consiliul Județean Brașov, prin HCJ nr. 397/26.09.2011 a aprobat Mașter Plan-ul și Lista de Investiții Prioritare.

Mașter Planul conține următoarele elemente:

 • 1.  Planurile de dezvoltare urbană și regională, precum și date socio-economice cu privire la zona proiectului

 • 2.  Situația actuală în sistemele degestionare a deșeurilor și estimarea costurilor

 • 3.  Propuneri de parametri fundamentali de proiectare pentru o perioada de 30 de ani

 • 4.  Modelul macro-suportabilității pentru o perioadă de proiectare de 30 de ani

 • 5.  Analiza de opțiuni pentru managementul integrat în domeniul deșeurilor la nivel județean/regional

 • 6.  Stabilirea priorităților de investiții în vederea includerii în prima etapă a mașter

planului

 • 7. Concluzii privind pre-fezabilitatea proiectului (faza de mașter plan)

Mașter Planul are atașată lista de investiții rezultată în urma prioritizării. Emiterea HCJ, de aprobare a MP și a Listei de Investiții Prioritare a fost necesară pentru îndeplinirea condiției prevăzută de Ghidul de Finanțare al POS Mediu - Axa Prioritară 2.

2.2. CONTRACTUL DBFO - DES1GN / BUILD / FINANCE/ OPERATE

Având în vedere punctele de vedere al Comisiei Europene și al DG AM POS Mediu prin care se comunică faptul că prin POS Mediu nu se poate finanța realizarea unei instalații de valorificare a deșeurilor precum și inițiativa Consiliul Județean Brașov de realizare a acestei investiți, asumându-și toate riscurile s-a acceptat posibilitatea de realizare a investiției utilizând o formulă de parteneriat public privat, de tip DBFO (Design/Build/Finance/Operate)-Proiectează/Construiește/Finanțează/Operează (partenerului privat selectat în urma licitației publice i se va concesiona operarea instalației).

în luna octombrie 2011 consultantul EPEM Grecia/ISPE România a transmis oficial Consiliului Județean Brașov documentația (fișă de prezentare, caiet de sarcini, formulare și contract) pentru lansarea licitației în vederea selectării consultantului care va întocmi documentația pentru selectarea constructorului instalației WtE.

Această documentație a fost revizuită în perioada octombrie 2011 - martie 2012, transmisă pentru analiză (Această analiză) Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, în perioada martie 2012 - mai 2012, în data de 16.05.2012 fiind lansată oficial procedura de atribuire a contractului de servicii Servicii de asistență și consultant tehnică, economico-financiară și juridical pentru pregătirea li derularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, proiectare (SF), supervizare și management de proiect a lucrărilor de constructive din cadrul proiectului privind Construcția instalației de valorificare energetică cu cogenerare a deșeurilor municipale generate în județul Brașov.

în urma contestațiilor formulate de către SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI RAȚIU&RAȚIU Șl STRUCTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis, prin decizia nr. 335S/C11/2010/2017 din data de 01.06.2012, admiterea suspendării procedurii de atribuire, ca urmare a solicitărilor formulate de cele două societăți.

în urma soluționării celor două contestații procedura de atribuire a contractului de servicii Servicii de asistență și consultant tehnică, economico-financiară și juridical pentru pregătirea li derularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, proiectare (SF), supervizare și management de proiect a lucrărilor de constructive din cadrul proiectului privind Construcția instalației de valorificare energetică cu cogenerare a deșeurilor municipale generate în județul Brașov a fost anulată prin Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 2294/C11/2010/2017 din data de 16.07.2012 și ulterior prin Decizia Consiliului Județean Brașov nr. 1 din data de 25.07.2012.

 • 2.3. STUDIUL DE FEZABILITATE (SF)

Studiul de fezabilitate constă în studii tehnice, financiare și instituționale, reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de cofinanțare UE pentru proiect. Acesta trebuie să fie întocmit potrivit cerințelor CE/IFI și legislației române (Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare).

Studiul de fezabilitate se va concentra pe investițiile incluse în prima fază a implementării Mașter Planului aprobat, corespunzător „proiectului” ce va fi propus pentru cofinanțare din fonduri UE.

Studiul de fezabilitate trebuie să furnizeze date privind:

 • a. Investigațiile geologice-geotehnice-hidrogeologice pentru amplasamente necesare construcției viitorului depozit/depozite

 • b. Fezabilitatea tehnică (descrierea tehnică și schița tehnică a componentelor proiectului)

 • c.   Planul de achiziții

 • d.  Devize de cost

 • e.  Recuperarea costurilor

Studiul de fezabilitate trebuie elaborat în conformitate cu cerințele Ghidului SF disponibil pe site-ul MMP, la adresa http://www.posmediu.ro/axaprioritara2.

Pentru aprobarea studiului de fezabilitate sunt necesare următoarele documente:

 • - Avizul CTE din cadrul Consiliului Județean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;

 • - Hotărârea Consiliului Județen privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, pe baza avizului CTE;

 • - Avizul favorabil al Adunării Generale a Asociaților ADI privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;

 • - Hotărârea ADI privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor (conform Analizei Cost-Beneficiu).

în prezent pe baza Mașter Planului, se lucrează la întocmirea Studiului de fezabilitate, și se va elabora conceptul preliminar și caracteristicile tehnice, comparând soluțiile alternative mai aprofundate pentru a asigura alegerea soluțiilor cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Toate măsurile propuse vor să ține cont de perioadele de tranziție stabilite pentru implementarea directivelor UE relevante, conform prevederilor Tratatului de Aderare a României la UE, pentru sectorul de deșeuri.

 • 2.4. ANALIZA INSTITUȚIONALĂ - CADRUL INSTITUȚIONAL AL PROIECTULUI

Scopul analizei instituționale este de a se asigura de existența unui cadru instituțional adecvat pentru o bună implementare a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii construite cu fonduri UE.

Analiza Instituțională presupune:

 • - Evaluarea situației actuale privind cadrul instituțional al serviciilor de salubritate publice și private (inclusiv al schemelor PPP) din fiecare județ/regiune, precum și restructurările deja stabilite (chiar dacă ulterior neimplementate), prin:

 • -  evaluarea situației existente și organizarea serviciilor municipale legate de deșeurile solide din fiecare județ cuprins în proiect; descrierea punctelor tari și a punctelor slabe ale acestuia;

 • -  analizarea contractelor existente cu diverși operatori, a validității și a clauzelor de reziliere a acestora după construirea și punerea în funcțiune a noului sistem pentru deșeuri solide;

 • -  propunerea unei soluții economice eficiente pentru noul sistem ce va fi construit cu finanțare UE pentru colectarea și transportul deșeurilor și exploatarea depozitului ecologic (inclusiv opțiunile PPP);

 • -  întocmirea unui raport instituțional privind situația existentă și recomandări de organizare/asociere viitoare a autorităților locale din fiecare județ/regiune cu scopul de a cofinanța investiția, a participa la implementarea investiției cu o UIP, a lansa și contracta cu operatori privați colectarea, transportul și întreținerea depozitelor, potrivit legislației române.

 • - Elaborarea/recomandarea unor aranjamente corespunzătoare pentru execuția proiectului, inclusiv revizuirea planului de încadrare a personalului, dacă este cazul, pentru gestionarea proiectului în faza de implementare.

 • - Analiza Planului de acțiune existent pentru dezvoltarea instituțională; analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerințele minime din punct de vedere al conducerii instituției și viabilității financiare.

 • - Analiza problemelor nerezolvate, care ar putea împiedica pregătirea, aprecierea și aprobarea cererilor de proiecte finanțate din fonduri UE.

 • - Identificarea necesității de reformare viitoare, de dezvoltare a capacității, propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare, necesar de forță de muncă, de echipamente, de exploatare și întreținere etc.).

 • - Evaluarea conformării cadrului instituțional cu cerințele UE în domeniu și a gradului de funcționalitate a acestuia în faza de implementare a proiectului.

Cadrul instituțional avut în vedere trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte esențiale:

 • -   Sistemul de management integrat al deșeurilor, la nivel județean, inclusiv aspectele legate de drepturile de proprietate asupra acestuia;

 • -  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);

 • -   Contractele de lucrări pentru construirea elementelor componente ale sistemului de management integrat al deșeurilor în faza de implementare a proiectelor de investiții, precum și contractele de delegare a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare în etapa operațională a proiectelor.

Pentru constituirea cadrului instituțional sunt necesare următoarele documente:

 • •   HCL-uri privind constituirea ADI

 • •   Certificatul de înregistrare ADI la registrul Asociațiilor și Fundațiilor

 • •   Statutul și Actul constitutiv ADI

 • •   Documentul de poziție privind implementarea proiectului (Contractul de asociere).

 • 2.4.1. Analiza Instituțională

 • 2.4.1.1. Evaluarea situației actuale privind cadrul instituțional al serviciilor de salubritate publice si private (inclusiv al schemelor PPP) din fiecare iudet/reqiune, precum si restructurările deja stabilite (chiar dacă ulterior neimplementate).

în vederea evaluării situației existente și organizarea serviciilor municipale deșeurile solide din județ; descrierea punctelor tari și a punctelor slabe ale județului, în perioada februarie 2010 - aprilie 2010 Consiliul Județean Brașov împreună cu echipa de consultanță au colectat date atât de la municipalități, cât și de la operatorii de salubrizare existenți în județul Brașov.

1

Colectarea de date cu privire sistemul actual de gestionare a deșeurilor a continuat și în perioada următoare până la data finalizării analizei instituționale parțiale, luna ianuarie 2012.

Pe întreaga perioadă au fost purtate discuții directe cu reprezentanții autorităților, din mediul urban și rural, precum și cu operatorii economici din județ implicați în gestionarea deșeurilor în vederea culgerii de date și informații privind generarea și gestionarea deșeurilor.

Colectarea datelor privind cantitățile generate și sistemul actual de gestionare a deșeurilor s-a realizat astfel:

 • -   transmiterea de chestionare către toți operatorii de salubrizare existenți în județ;

 • -  transmiterea de chestionare către operatorii de depozite conforme;

 • -   transmiterea de chestionare către toate primăriile din județ;

 • -   discuții directe cu reprezentanții municipalităților și cu operatorii economici.

Din analiza realizată în perioada februarie - ianuarie 2012, cu privire la sistemul actual de gestionare a deșeurilor din județul Brașov, s-au identificat următoarele:

 • 1. în prezent, în județul Brașov funcționează 17 operatori de salubrizare:

 • - S.C. CIBIN S.R.L.

 • - S.C. COMPREST S.A.

 • - S.C. DOROBEIUL CRISTIAN S.R.L

 • - S.C. ASOCIȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOSISTEM VICTORIA S.R.L

 • - S.C. GOSCOM CETATE RÂȘNOV S.A.

 • - S.C. HIDRO SAL COMS.R.L.

 • - S.C. MILLIEU SERVICE S.R.L.

 • - S.C. RURAL SAL S.R.L

 • - S.C. SALCO SERV S.A.

 • - S.C. SALUBRITATEA IBSV S.R.L.

 • - S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L.

 • - S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIE MĂGURA CODLEI S.A.

 • - S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L

 • - S.C. URBAN S.A.

 • - S.C. UTILITĂȚI PUBLICE BRAN S.R.L

 • - S.C. VALEA FENIȘULUI S.R.L

 • - S.C. VECTRA SERVICE S.R.L.

Dintre aceștia, 6 nu au licență de funcționare pentru serviciul de salubrizare.

 • 2. în județul Brașov sunt în implementare 6 proiecte PHARE CES 2003, 2005 și 2006:

 • - Prejmer - Phare CES 2003 "Managementul integrat al deșeurilor în zona de sud est a Județului Brașov cu Prejmer centru zonal, de colectare selectivă, compactare și valorificare a deșeurilor” ce cuprinde comunele: Prejmer, Tărlungeni, Budila, Teliu, Vama Buzăului cu localitățile aparținătoare. Acoperă 26.500 de locuitori din cele cinci comune, capacitate de colectare și transfer 16 mc/h, va putea selecta și transfera circa 20.000 de tone de deșeuri anual. Operator: S.C. HidroSal Corn SRL.

 • - Victoria - Phare CES 2005, "ECO-SISTEM Victoria, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor menajere - colectare, statie de transfer și platformă de compostare, acoperă cca 23.470 locuitori, localitățile Victoria, Ucea, Viștea Drăguș, Sâmbăta, Cârțișoara și Arpaș). Cantitatea colectată 20-25 t/zi. Operator: S.C. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara EcoSistem Victoria S.R.L.

 • - Bran - Phare CES 2005, Sistem de gestionare a deșeurilor menajere în zona turistică Bran, cca. 5000 locuitori. Realizat. Colectează și transportă cca.140-160 mc/lună. Operator: S.C. Utilitati Publice Bran S.R.L.

 • - Augustin și Ormeniș - Phare CES 2005, "Managementul deșeurilor în comunele Augustin și Ormeniș", cca. 5000 locuitori. Realizat, colectează și transportă cca 2-3 t/zi. Operator: S.C. Valea Fenisului SRL.

 • -  Recea - Phare CES 2006, Sistem colectare si transport al deșeurilor menajere pe raza comunelor Recea,Lisa si Volila , finalizat, 3-5 t/zi acopera cca. 8000 loc.

 • - Șercaia - Phare CES 2005, "Sistem de colectare și transport deșeuri menajere pe raza comunelor Șercaia, Șinca Veche, Șinca Nouă, Comăna, Pârău și Mândra, acoperă cca. 16.400 locuitori și colectează cca. 6-8 t/zi. Operator: S.C. Rural Sal S.R.L

 • 3. în județul Brașov există următoarele facilități de gestionare a deșeurilor realizate prin fonduri publice și private:

 • a) Depozitul conform de la Săcele/ al FIN-ECO S.A. aflat în operare privată, unde se realizează în prezent depozitarea deșeurilor colectate, situat în imediata apropiere a municipiului Brașov.

De asemenea există o inițiativă S.C. COMPREST S.A de a realiza un al doilea depozit conform de deșeuri menajere, în regim privat, la Beclean.

A fost analizat statutul juridic al celor două obiective în contextul integrării în proiectul SMID. Diferența dinte cele două investiții constă în faptul că în primul caz atât finanțarea cât și terenul aparțin societății care adminsitrează depozitul, iar cazul Beclean terenul pe care se va construi, cu fonduri private, este concesionat de Consiliul Local Beclean societății respective.

în perioada precizată, au avut loc o serie întâlniri la care au participat reprezentanții EPEM Grecia/ISPE România, ai Consiliului Județean Brașov, ai celor două societății cărora le-au fost solicitate documentele care stau la baza desfășurării activității de gestionare a deșeurilor. Ulterior s-a reanalizat soluțiile tehnice ale proiectului având în vedere includerea instalației de valorificare energetică a deșeurilor inclusă în sistemul de management al deșeurilor din județul Brașov și în contextul construirii celui de-al doilea depozit de deșeuri menajere în localitatea Beclean.

în acest sens, s-au făcut demersuri pentru semnarea unui acord de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov privind adoptarea comună a soluției care prevede realizarea Instalației pentru Valorificare Energetică a Deșeurilor, precum și semnarea a două Protocoale de Colaborare:

 • -   între Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Primăria Municipiului Brașov, S.C. Fin Eco S.A. și

 • -   între Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Primăria Comunei Beclean, S.C. Comprest S.A.

S-au finalizat formele finale ale protocoalelor de colaborare și s-au făcut demersurile pentru legalizarea acestora.

 • b) Depozitul neconform de la Rupea administrat de S.C. Serviciul Public Rupea

S.R.L., societate înființată de Consiliul Local Rupea, cu termen de închidere anul 2017.

 • c) Statia de transfer Râșnov care este în operare. A fost realizata cu fonduri private ale companiei S.C. Comprest SA. Capacitatea statției este de aproximativ 20.000 t/an, 56 t/zi, 120 mc/zi. Populație deservită: 70.000 locuitori din localitățile Râșnov, Bran, Zărnești, Sinea, Vulcan, Cristian, Poiana Mărului.

 • d) Stație de sortare a deșeurilor, de la depozitul administrat de S.C. Fin-Eco S.A. -Săcele (proprietate privată), cu capacitatea de cca.100.000 t/an, operată de proprietar.

 • e) Instalație de sortare de cca. 30.000 t/an, aparținând S.C. Urban S.A. Brașov, care este funcțională de la sfârșitul anului 2011.

 • 2.4.1.2. Analiza contractelor existente cu diverși operatori, a validității si a clauzelor de reziliere a acestora după construirea si punerea în funcțiune a noului sistem pentru deșeuri solide.

în perioada februarie 2010 - aprilie 2010 Consiliul Județean Brașov împreună cu echipa de consultanță au colectat date atât de la municipalității, cât și de la operatorii de salubrizare existenți în județul Brașov.

Colectarea de date cu privire la contractele de salubritate a continuat și în perioada următoare până la data finalizării prezentei analize instituționale, ianuarie 2012.

Pe întreaga perioadă au fost purtate discuții directe cu reprezentanții autorităților, din mediul urban și rural, precum și cu operatorii economici din județ implicați în gestionarea deșeurilor în vederea culgerii de date și informații privind generarea și gestionarea deșeurilor.

în urma analizei contractelor existente cu diverși operatori de salubritate situația este următoarea:

 • -   Unități administrativ-teritoriale la nivelul cărora există contracte de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune: Municipiile Brașov, Codlea, Făgăraș, Săcele, Orașele Ghimbav, Predeal, Râșnov, Rupea, Victoria, Zărmești, Comunele Bunești, Drăguș, Hârseni, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Ucea, Viștea;

 • -   Unități administrativ-teritoriale la nivelul cărora există încheiate contracte prestări servicii de salubrizare: Comunele Apața, Augustin, Bran, Budila, Comăna, Cristian, Crizbav, Fundata, Hărman, Holbav, Homorod, Jibert, Măieruș, Mândra, Moieciu, Ormeniș, Parau, Poiana Mărului, Prejmer, Racoș, Recea, Șercaia, Sinea Nouă, Șinca Veche, Tărlungeni, Teliu, Ungra, Vama Buzăului, Vulcan;

 • -   Unități administrativ-teritoriale la nivelul cărora există hotărâri de Consiliu local de atribuire în gestiune directă unei structuri (direcție, serviciu etc.) din cadrul Primăriilor comunelor: Cața, Dumbrăvița, Feldioara, Hoghiz,

- Unități administrativ-teritoriale care nu au serviciu de salubrizare: comunele Beclean, Bod, Cincu, Hălchiu, Lisa, Șoarș, Ticuș, Voila.

Pentru informare în data de 26.09.2011 a avut loc o întâlnire cu operatorii de salubrizare a localităților din județul Brașov, unde a fost prezentat proiectul SMID și impactul implementării acestuia asupra managementului deșeurilor din județul Brașov.

 • 2.4.1.3. Propunerea unei soluții economice eficiente pentru noul sistem ce va fi construit cu finanțare UE pentru colectarea si transportul deșeurilor si exploatarea depozitului ecologic (inclusiv opțiunile PPP);

După realizarea Studiului de Fezabilitate și a Analizei Cost Beneficiu echipa de consultanță va analiza datele pentru realizarea unei propuneri a unei soluții economice eficiente pentru noul sistem ce va fi construit cu finanțare UE pentru colectarea și transportul deșeurilor și exploatarea instalației de valorificare energetică a deșeurilor (inclusiv opțiunile PPP);

 • 2.4.1.4. întocmirea unui raport instituțional privind situația existentă si recomandări de orqanizare/asociere viitoare a autorităților locale din fiecare iudet/reqiune cu scopul de a cofinanta investiția, a participa la implementarea investiției cu o UIP, a lansa si contracta cu operatori privați colectarea, transportul si întreținerea depozitelor, potrivit legislației române.

în prezent echipa de consultanță lucrează la realizarea raportului instituțional privind situația existentă și recomandări de organizare/asociere viitoare a autorităților locale din județ cu scopul de a cofinanța investiția, a participa la implementarea investiției cu o Unitate de Implmentare a Proiectului, a lansa și contracta cu operatori privați colectarea, transportul și întreținerea depozitelor, potrivit legislației române.

în luna mai 2012 un Raport Instituțional preliminar (parțial) al proiectului SMID a fost înaintat de către consultanții proiectului Consiliului Județean Brașov pentru verificare.

 • 2.4.2. Asociația de Dezvoltare Intecomunitară

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are ca obiectiv realizarea în comun a proioectului, precum și gestionarea în comun a activităților legate de managementul deșeurilor care compun serviciile de salubrizare ce sunt în reponsabilitatea fiecărui membru al său, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a îndeplini prevederile Ghidului de Finanțare POS Mediu Axa prioritară 2, toate unitățile adminstrative din aria de acoperire a proiectului, inclusiv județul, vor înființa o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, având ca obiectiv realizarea în comun a proioectului, precum și gestionarea în comun a activităților legate de managementul deșeurilor care compun serviciile de salubrizare ce sunt în reponsabilitatea fiecărui membru al său, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare. După finalizarea proiectului de investiții, operarea serviciilor de salubritate se acordă prin licitație publică.

în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, republicată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este structura de cooperare cu personalitate juridică, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii.


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are statut de utilitate publică, de drept privat, fiind creată în conformitate cu prevederile O.G. nr 26/2000 privind asociațiile și fundațiile cu modificările și completările ulterioare.

1) înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov

în perioada februarie 2011 - iulie 2011, Consiliul Județean Brașov împreună cu echipa de consultanță, au făcut analizat posibilitatea ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară -Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), deja constituită la nivelul județului Brașov, să aibă statutul asociației care să implementeze proiectul SMID în județul Brașov.

Astfel, atât Actul Constitutiv cât și Statutul ADDJB necesitau modificări conform Legii 855/2008 și modificări pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de Ghidul de Finanțare al POS Mediu Axa prioritară 2.


în urma întâlnirii din data de 10.07.2011 cu toți factori implicați în realizarea proiectului SMID Brașov s-a decis înființarea unei noi Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (care să respecte prevederile Legii 25/2000 și ale OUG 855/2008) pentru implementarea proiectului.

în perioada iulie - septembrie s-au făcut demersuri pentru înființarea Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară care va implementa proiectul SMID:

 • -  în data de 26.07.2011 Consiliul Județean Brașov adoptă H.C.J nr. 339/26.07.2011 de participare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov (ADI ISO MEDIU Brașov).

 • -  în data de 29.09.2011 în urma primei întâlniri pentru constituirea acestei asociații au fost semnate Actul Consitutiv și Statutul ADI ISO MEDIU Brașov de către cei 37 de membrii fondatori: Consiliul Județean Brașov și 36 de unități administrativ teritoriale ale județului Brașov (municipiile Brașov, Codlea, Făgăraș și Săcele, orașele Ghimbav, Râșnov, Rupea, Victoria, comunele Apața, Augustin, Beclean, Budila, Bunești, Cața, Cincu, Crizbav, Dumbrăvița, Fundata, Hârseni, Hălchiu, Hărman, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Mândra, Măieruș, Ormeniș, Poiana Mărului, Racoș, Recea, Sânpetru, Șoarș, Tărlungeni, Ungra și Vi stea).

După semnarea documentelor menționate s-au demarat acțiuni pentru dobândirea personalității juridice a asociației:

 • -  Obținerea datelor de identificare a tuturor reprezentanților primăriilor din județ care și-au exprimat acordul pentru aderarea la ADI ISO MEDIU;

 • -  Deschiderea unui cont bancar provizoriu în care a fost colectată suma reprezentând patrimoniul inițial al Asociației, condițiie obligatorie din punct de vedere juridic în fața instanței judecătorești;

După obținerea documenteleor de mai sus Asociația a fost înregistrată la Judecătoria Brașov și a dobândit personalitate juridică, fiind încrisă ulterior în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Brașov la date de 24.11.2011.

 • -  în data de 18.01.2012 la sediul Consiliului Județean Brașov a avut loc prima întâlnire a Adunării Generale a Asociaților ADI ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov în care au aderat la asociație încă 11 membri: orașele Predeal și Zărnești, comunele Drăguș, Feldioara, Părău, Sâmbăta de Sus, Șinca Nouă, Ticuș, Ucea, Voila și Vulcan.

 • -  în data de 14.02.2012 a fost deschis contul bancar definitiv al ADI ISO MEDIU în domenul salubrizării localităților din județul Brașov.

în prezent conducerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților este realizată de:

 • -  Adunarea Generală a Asociației, formată din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora;

 • -  Președintele asociației dl. Attila Kovacs - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;

 • -  Consiliul Director format din: dl. Attila Kovacs

dl. Dragoș David

dl. Enache Stoica

La toate întâlnirile cu localitățile membre ale asociației implicate în realizarea proiectului au fost discuții referitoare la impactul implementării proiectului SMID asupra managementului deșeurilor din județul Brașov.

 • 2.4.3. Unitatea de Implementare a Proiectului SMID

Pentru îndeplinirea prevederilor POS Mediu Axa prioritară 2 beneficiarul trebuie să înființeze o Unitate de Implementare a Proiectului care va pregăti și implementa proiectul propus pentru finanțare.

îm acest sens, prin HCJ nr.7/21.01.2010, la nivelul Consiliului Județean Brașov a fost înființată o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) având ca principal obiectiv realizarea cadrului instituțional aferent proiectului, elaborarea strategiei de gestionare a deșeurilor pentru județul Brașov (MasterPlan), împreună cu echipa de consultanță și accesarea fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa prioritară 2, având în componență 8 membri:

o Dl. Kovacs Attila - Coordonator proiect

o Dl. Pascu Mihai-Lucian - Coordonator adjunct proiect

o Dna. Stelea Nicoleta - proiecte cu finanțare externă

o Dna. Feticu Adina - protecția mediului

o Dl. Domnișoru Dan loan - protecția mediului

o Dna. Borteș Mihaela - specialist investiții o Dna. Săpunaru Alina - specialist juridic o Dna. Toaso Imelda - secretar UIP

Deoarece a fost recomandat ca unitatea de UIP să figureze ca și compartiment distinct în cadrul Organigramei instituției, condiție obligatorie prevăzută în Ghidul de Finanțare a POS Mediu - Axa Prioritară 2, prin HCJ nr. 190/08.04.2012 de aprobare a organigramei Consiliului Județean Brașov a fost înființat un compartiment distinct - Unitatea de Implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brașov".

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov (UIP) are următoarele atribuții:

 • 1.  Colaborează și cooperează permanent cu consultantul pentru rezolvarea în timp util și eficient a problemelor din teritoriu;

 • 2.  Colaborează și cooperează permanent cu consultantul pentru facilitarea transferului rapid și eficient de date și informații între consultant și beneficiari (consiliile locale);

 • 3.  Pune la dispoziția consultantului rapoartele rezultate în cadrul altor proiecte dezvoltate în domeniul gestionării deșeurilor (Plan de Investiții pe Termen Lung, Studiu de Fezabilitate, etc), dacă este cazul, precum și copii după contractele în derulare incheiate cu operatorii de salubritate;

 • 4.  Participă alături de consultant, funcție de pregătirea, specializarea și experiența sa, la pregătirea elaborării documentației, prin: culegerea și furnizarea de date / informații de la consiliile locale, operatorii desalubrizare și de la instituțiile publice județene;

 • 5.  Asigură sprijin logistic și organizatoric privind deplasarea pe teren a consultantului pentru efectuarea măsurătorilor și evaluarea costurilor privind închiderea gropilor de gunoi;

 • 6.  Asigură sprijin logistic și organizatoric privind deplasarea pe teren a consultantului pentru identificarea și efectuarea măsurătorilor pentru amplasamentele identificate pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor;

 • 7.  Asigură sprijin și consultanță consiliilor locale pentru constituirea, înregistrarea și funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;

 • 8.  Participă la elaborarea și depunerea aplicației pentru proiect; implicarea în toate fazele pregătirii documentației aferente cererii de finanțare, precum și colaborarea strânsă cu echipa consultantului pentru finalizarea în timp și cu succes a Proiectului;

 • 9.  Exercită atribuții și sprijină consultantul în parcurgerea procedurilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor necesare;

 • 10. Exercită atribuții și sprijină consultantul în derularea procedurilor de achiziție publică;

 • 11. Monitorizează derularea procedurilor de achiziție publică, contractarea, executarea și plata lucrărilor și serviciilor aferente proiectelor de investiții;

 • 12. Coordonează activitatea de administrare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pe toată durata de realizare și implementare a proiectului;

 • 13. Coordonează consiliile locale în vederea realizării serviciilor comunitare de salubrizare a localităților;

 • 14. Asigură monitorizarea și implementarea proiectului;

 • 15. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea Consiliului Județean.

 • 2.5. ANALIZA COST-BENEFICIU

Analiza Cost-Beneficiu trebuie elaborată în conformitate cu cerințele Ghidului CBA publicat pe site-ul MMP, la adresa http://www.posmediu.ro/axaprioritara2 .

Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:

 • A.  Analiza financiară

 • B.  Analiza economică

 • C.  Analiza sensitivității și a riscului

 • A) Analiza financiară. Analiza financiară se realizează pentru a calcula indicatorii de performanță financiară a proiectului.

Analiza financiară pentru un proiect major trebuie să furnizeze date despre:

 • 1. Profitabilitatea financiară a investiției și a capitalului propriu (național).

 • 2. Stabilirea grantului UE se calculează prin metoda calculării deficitului de finanțare.

 • 3. Verificarea viabilității financiare a proiectului.

 • B) Analiza economică

Analiza economică trebuie să demonstreze că opțiunea tehnică aleasă este opțiunea cea mai rentabilă din punct de vedere economic pe durata existenței economice a proiectului, prin:

 • C)  Analiza sensibilității si a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin elaborarea unei serii de scenarii prin care să se testeze sensibilitatea proiectului față de schimbarea ipotezelor cheie.

în prezent echipa de consultanță EPEM Grecia/ISPE România lucrează la realizarea acestei secțiuni, având în vedere întârzierile înregistrate la elaborarea Studiului de Fezabilitate.

 • 2.6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI-AVIZAREA PROIECTULUI

Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se va realiza în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE amendată prin 97/11/CE (Directiva privind EIM). Agențiile Locale pentru Protecția Mediului (APM) stabilesc dacă investițiile planificate sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Tot APM va determina și gradul și tipul de consultare a publicului.

Autoritatea de mediu competentă va decide dacă trebuie efectuat studiul privind EIM (respectiv pentru proiectele incluse în Anexa II a Directivei privind EIM), iar dacă decid să nu se efectueze studiul privind EIM, justificarea acestei concluzii va trebui să fie explicată în cerere.

Rezultatele analizei sunt includerea costurilor de compensare/ remediere în devizele de cost preliminare ale proiectelor, cu costurile maxime de remediere și o înțelegere a impactului asupra mediului care să includă posibila identificare a efectelor inacceptabile care nu vor putea fi compensate.

Potrivit legislației naționale în vigoare, studiul impactului asupra mediului trebuie avizat de o firmă românească autorizată.

La EIM vor fi atașate următoarele:

 • - sumar privind derularea si justificarea procedurii EIM, rezultatul acesteia (in special privind consultarea publicului).

 • - opis pentru justificarea derulării procedurii de EIM in conformitate cu legislația naționala (in special privind consultarea publicului).

 • - documentele care atesta derularea procedurii conform cu legislația națională (in special privind consultarea publicului):

La dosarul EIM se va atașa și copia după declarația autorității competente pentru siturile NATURA 2000 sau copia avizului Natura 2000, după caz.

înainte obținerea acordului/avizului de mediu trebuie parcurși următorii pași:

- Obținerea Certificatului de Urbanism (CU);

 • -  Obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

 • -  Elaborarea Notificării privind începerea procedurii de avizarea a proiectului SMID, care trebuie depusă odată cu cererea pentru acordul/avizul de mediu.

în perioada octombrie 2011 - martie 2012 Consiliul Județean Brașov a colectat date de la municipalitățile din județul Brașov. Pe întreaga perioadă au fost purtate discuții directe cu reprezentanții autorităților, din mediul urban și rural, precum și cu reprezentanții autorităților implicate în avizarea proiectului SMID.

Colectarea datelor privind documentele necesare pentru obținerea CU s-a realizat prin solicitări scrise către localitățile unde este prevăzută realizarea investițiilor prin proiectul SMID, pentru furnizarea de date referitoare la amplasamentele pe care se vor realiza investițiile prin proiectul SMID, respectiv: planuri de situație, planuri de încadrare în zonă și extrasele de carte funciară aferente terenurilor respective.

Deoarece era oportun ca în proiectul SMID să fie cuprinse toate cele 11 investiții propuse inițial, iar pentru două dintre amplasamente erau în derulare procese pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului (încheiate favorabil pentru municipiile Codlea (23.12.2011) și Săcele (25.01.2012)) și pentru amplasamentul de la Hoghiz nu a mai existat consens public privind punerea la dispoziția proiectului (soluționat în luna ianuarie 2012), s-au înregistrat întârzieri foarte mari în ceea ce privește transmiterea documentelor solicitate.

în urma colectării tuturor documentelor, în data de 06.02.2012 a fost depusă documentația prin care se solicita CU aferent proiect SMID Brașov, în data de 14.03.2012 fiindemis Certificatul de urbanism nr. 78/14.03.2011 pentru Lucrări de construire - Sistem de Management integrat al Deșeurilor în județul Brașov pe raza localităților Codlea, Săcele, Făgăraș, Rîșnov, Rupea, Viștea, Beclean, Tăriungeni, Predeal, Măieruș, Hoghiz.

Conform CU vor fi realizate Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) pentru următoarele investiții: Platformă de stocare temporară la Măieruș, Stație de transfer la Rupea, Instalație WtE la Tăriungeni.

Următorii pași care trebuie parcurși după emiterea Certificatului de Urbanism:

 • - Obținerea avizelor pentru PUZ - urile cerute prin certificatul de urbanism;

 • - Elaborarea nortificării la APM Brașov, pentru obținerea avizului/acordului de mediu;

și revizuirea în paralel a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, etape care ar fi trebuit demarate în luna martie 2012, însă au fost amânate, datorită următoarelor considerente:

 • 1. în data de 05.06.2012 la ședința Comitetului de Analiză Tehnică CAT-CIA-CSC, constituită în baza deciziei Președintelui Agenției Naționale pentru protecția Mediului și în baza Ordinului nr. 67/22.01.2009 al Prefectului județului Brașov, în lista proiectelor de discuție s-a aflat proiectul Autorizație de mediu pentru instalație experimentală de valorificare a deșeurilor periculoase și nepericuloase aparțiând S.C. ECO SOLUTION S.A. Săcele.

în urma acestei ședințe Consiliul Județean Brașov a transmis, la solicitarea Agenției pentru protecția Mediului Brașov, punctul de vedere referitor la inițiativa de realizare a proiectului SMID Brașov, care prevede deja realizarea unei instalații de valorificare a deșeurilor cu cogenerare.

 • 2. în aceeași perioadă S.C. LG PROD SA Brașov a comunicat Consiliului Județean Brașov intenția extinderii obiectului de activitate deținut (colectare, transport și tratare deșeuri periculoase medicale) prin adăugarea activităților de colectare și transport a deșeurilor menajere municipale și astfel solicită integrarea în Mașter Plan-ul aferent proiectului SMID.

 • 3. în data de 14.03.2012 în urma întâlnirii de la București, AM POS Mediu propune așteptarea deciziei Agenției Naționale pentru Protecția Mediului București privind avizarea instalației deținută de S.C. ECO SOLUTION S.A. Săcele, în funcție de aceasta urmând a se decide modalitatea de continuare a proiectului SMID:

 • a. Dacă instalația deținută de S.C. ECO SOLUTION S.A. Săcele nu primește autorizația de mediu, proiectul SMID continuă în aceeași formă;

 • b. Dacă autorizația de mediu pentru instalația deținută de S.C. ECO SOLUTION S.A. Săcele va fi emisă, decizia de continuare a proiectului SMID urmând a fi luată de autoritățile competente în coordonarea acestuia.

 • 4. în data de 31.05.2012 Agenția Națională pentru Protecția Mediului București emite Autorizația de mediu nr. 12/31.05.2012 pentru S.C. ECO SOLUTION S.A. cu sediul în Săcele, str. Ecologiștilor, nr.45, județul Brașov, în vederea funcționării experimentale a instalației de valorificare a deșeurilor, în scopul producerii de energie electrică și termică. în urma întâlnirilor de lucru cu factorii implicați în realizarea proiectului SMID se așteaptă decizia autorităților competente privind continuarea proiectului SMID.

3. CONCLUZII

 • 1. La sfârșitul anului 2009 Consiliul Județean Brașov a început pregătirea Proiectului SMID Brașov, deoarece:

 • a.  în prezent cea mai importantă sursă de finanțare pentru realizarea unui sistem de management integrat a deșeurilor, cu arie mare de acoperire, este Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa prioritară 2.

 • b.  Sistemul actual de gestionare a deșeurilor din județul Brașov nu este un sistem integrat care să respecte prevederile legislative și să asigure atingerea obiectivelor și țintelor stabilite prin legislația în vigoare.

 • c.  Serviciile de salubrizare prestate în județ nu respectă în totalitate legislația în domeniu, în prezent fiind realizată, în procent ridicat, colectarea în amestec a deșeurilor municipale. Deși colectarea separată este o obligație legală, sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale nu este încă pus în aplicare în toate localitățile județului.

 • d.  în prezent în județ sunt în funcțiune doar câteva facilități de gestionare a deșeurilor, în cea mai mare parte private.

 • e.  Ghidul solicitantului POS Mediu - Axa prioritară 2, care prevede faptul că beneficiarii eligibili sunt autoritățile locale, prin Consiliul Județean Brașov.

 • 2. Până în prezent au fost parcurse câteva etape importante în pregătirea acestui proiect. Prima fază a pregătirii Proiectului SMID Brașov a constat în analiza situației existente privind gestionarea deșeurilor, la nivelul anului 2011, pe baza căreia s-a realizat Mașter Planul aferent proiectului (Planul de Investiții pe Termen Lung și Programul de Investiții Prioritare).

La elaborarea Mașter Planului au fost luate în considerare toate elementele de planificare existente în domeniul gestionării a deșeurilor la nivel național, regional și județean (SNGD, PNGD, PRGD 7 Centru, PJGD Brașov), precum și dispozițiile existente sau în elaborare a documentelor de planificare în domeniul alimentării cu apă și de gestionare a apelor uzate în județul Brașov (în ceea ce privește gestionarea nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate municipale).

De asemenea au fost inventariate toate instalațiile și dotările existente de gestionare a deșeurilor, din județul Brașov, pe baza informațiilor primite de la toate autoritățile județene în domeniu și de la autoritățile administrației publice locale și s-au stabilit investițiile considerate necesare pentru atingerea țintelor:

Mașter Plan-ul menționat a fost aprobat de către Consiliul Județean Brașov în data de 26.09.2011, prin HCJ nr. 397/26.09.2011, iar pe baza acestuia se află în stadiu avansat de pregătire toate celelalte documente aferente proiectului, documente care vor fi anexate Aplicației de Finanțare.

în data de 24.11.2011 a fost înființață Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, asociația constotuită pentru implementarea proiectului SMID Brașov, având în prezent 47 de membrii: Județul Brașov, municipiille Brașov, Codlea, Făgăraș, Săcele, orașele Ghimbav, Predeal, Râșnov, Rupea, Victoria, Zărnești și 37 de comune, din totalul de 58 de unități administrativ-teritoriale din județul Brașov.

 • 3. Deși pregătirea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istoric contaminate a fost demarată în anul 2009, în prezent se înregistrează întârzieri foarte mari în pregătirea acestuia fapt ce va conduce la neîncadrarea în timpul rămas până la data limită de depunere a Aplicației de Finanțare.

 • 4. Obținerea finanțării prin proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ar contribui semnificativ la sunt asigurarea țintelor privind reducerea graduală a cantităților de deșeuri menajere depozitate, prin reciclarea acestora și reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate, angajamente ale României asumate în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

 • 5. Deosebita importanță a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov constă în conformarea cu prevederile legale privind gestionarea deșeurilor municipale, Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD), Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 7 Centru (PRGD 7 Centru) și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Brașov (PJGD Brașov) din prin care autoritățile administrațiilor publice locale sunt responsabile de atingerea obiectivelor privind gestionarea deșeurilor.

Obiectivele Proiectului SMID Brașov sunt în concordanță cu SNGD, PNGD, PRGD 7 Centru, PJGD Brașov (aprobat de Consiliul Județean Brașov prin H.C.J. nr. 15/25.07.2008), asigură atingerea tuturor obiectivelor și țintelor de gestionare a deșeurilor, îndeplinirea tuturor prevederilor legislative luând în considerare situația actuală din județ și în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Coordonator

Unitate Implementare Proiect SMID

Attila Kpvâcs