Hotărârea nr. 66/2012

Hotărârea.nr.66 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu MunicipiulBrașov în vederea promovării și susținerii unor acțiuni sportive de interes publicjudeţean


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.66

din data de 11.09.2012

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov în vederea promovării și susținerii unor acțiuni sportive de interes public județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.09.2012;

Văzând Protocolul de susținere a sportului brașovean de masă, juvenil și de performanță înregistrat sub nr. 7812/20.07.2012, încheiat la data de 17 iulie 2012, între Comisia pentru sport și tineret - Comisia nr. 8, din cadrul Consiliului Județean Brașov și Comisia pentru activități științifice, social-culturale, învățământ, sănătate, activități sportive, tineret, de familie - Comisia nr. 4, din cadrul Consiliului Local Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”c” și lit.”d”, alin.(5) lit.”a”, pct. 6, precum și alin.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov în vederea promovării și susținerii unor acțiuni sportive de interes public județean, în condițiile stabilite prin Protocolul de susținere a sportului brașovean de masă, juvenil și de performanță, încheiat la data de 17 iulie 2012, între Comisia pentru sport și tineret -Comisia nr. 8, din cadrul Consiliului Județean Brașov și Comisia pentru activități științifice, social-culturale, învățământ, sănătate, activități sportive, tineret, de familie -Comisia nr. 4, din cadrul Consiliului Local Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Economică și Comisia de specialitate nr. 8, dinradrul Consiliului Județean Brașov.

PREȘEDI1 Aristotel Căi


cuContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Protocol de susținere a sportului brașovean

de masă, juvenil și de performanță

încheiat între Comisia de sport și tineret din cadrul Consiliului Județean Brașo (Comisia nr.8) și Comisia pentru activități științifice, social - c ulturale, învățământ, sănătate, activități sportive tineret, de familie din Consiliul Local Brașov (Comisia nr. 4).

Prin prezentul protocol cele două comisii se obligă:

  • 1. Să sprijine sportul juvenil și cel de masă ca bază de selecție pentru performanță și sportul de performanță

  • 2. Să sprijine și să faciliteze accesul la bazele sportive din subordinea Consiliului Județean Brașov și Consiliului Local Brașov

  • 3. Să dezvolte programe și proiecte sportive comune in vederea atragerii tinerilor către sport și susținerea activității sportive

  • 4. Să obțină susținerea financiară în plenul Consiliului Județean Brașov si în plenul Consiliului Local Brașov pentru organizarea de competiții sportive și desfășurarea in condiții optime a activității cluburilor și asociațiilor sportive

  • 5. Să participe la întâlniri și conferințe de presă comune în beneficiul sportului brașovean.

Prezentul protocol va fi supus atenției și aprobării plenului Consiliului Județean Brașov și plenului Consiliului Local Brașov.

Protocolul se redactează în 2 exemplare azi 17.07.2012 și va fi semnat de președinții celor două comisii.

Președinte

Președinte


Comisia nr. 8 din CJ Brașov

Dragoș Crăciun

Comisia nr. 4 din CL Brașov

Rad,