Hotărârea nr. 65/2012

Hotărârea.nr.65 – privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administraţie alSC „CONSILPREST” SRL BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.65

din data de 11.09.2012 a Adunării Generale a Asociaților

SC “CONSILPREST” SRL Brașov

- privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administrație al SC „CONSILPREST’ SRL Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.09.2012 care se constituie în Adunare Generală Ordinară a Asociaților S.C. „CONSILPREST” SRL Brașov;

Ținând cont de propunerea din plenul consiliului județean a domnului vicepreședinte Chiriac Viorel privind înlocuirea doamnei Boitan Valeria membru în Consiliul de Administrație al S.C. Consilprest SRL Brașov cu domnul Mitea Gheorghe - Viorel;

Având în vedere dispozițiile art.13 din Statutul actualizat al S.C.Consilprest SRL Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.43/30.03.2009 a Adunării Generale a Asociaților S.C. Consilprest SRL, art. 29, alin.(l) și (3), art.60 din OUG nr. 109 /2011 privind guvemannța corporativă a întreprinderilor publice, art. 91 alin.(l) lit a și alin.(2) lit. „d” și art.94 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înlocuirea doamnei Boitan Valeria membru în Consiliul de Administrație al S.C. Consilprest SRL Brașov cu domnul Mitea Gheorghe - Viorel, cetățean român, născut la data de 05.04.1968, în orașul Răcari, jud. Dîmbovița, cu domiciliul în mun. Brașov, str. Fagurului, nr.67, posesor a C.I. seria BV, nr.625012, CNP 1680405080045, până la finalizarea procedurilor de selecție.

Art.2. - Art. 14 din Statutul SC „Consilprest” SRL Brașov privind componența Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” SRL Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Consiliul de Administrație al S.C. „CONSILPREST” SRL Brașov asigură aducerea la