Hotărârea nr. 63/2012

Hotărârea.nr.63 - privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economicipentru obiectivul de investiții de interes județean “Lucrări de intervenție în regim deurgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, precum și includerea în listade investiții a Consiliului Județean Brașov, a acestui obiectiv de investiții


România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov:ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 63

din data de 3.02.2012


- privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții de


interes județean “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”,


precum și includerea în lista de investiții a Consiliului Județean Brașov, a acestui obiectiv de investiții


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;


Analizând Referatul întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub nr. 1132/01.02.2012, prin care se propune însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico-


economici pentru obiectivul de investiții de interes județean “Lucrări de intervenție în regim de urgență la


Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, precum și includerea în lista de investiții a Consiliului Județean Brașov a acestui obiectiv de investiții, în valoare de 2.000.000 lei, plata fiind asigurată prin contractul de credit - linie de finanțare nr. 70005/25.01.2007 și din actul adițional DM nr.70005/A/29.09.2011, Cap. B, obiectivele de la punctele Bl, 2, 3 fiind finanțate din fondurile proprii ale județului Brașov;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. 1, și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „b” și alin.(3), lit.”f ’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se însușesc și se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory” și se aprobă includerea acestui obiectiv în lista de investiții a Consiliului Județean Brașov, în valoare de 2.000.000 lei.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism sfAmenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


PREȘEDIN w Anstotel Căncescu
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu