Hotărârea nr. 62/2012

Hotărârea.nr.62 - privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilorjudeţene, a unui sector de drum local, situat în judeţul Braşov, pe teritoriuladministrativ al comunei ȘERCAIA, precum și aprobarea modificării lungimiiunui drum județean și a unui drum comunal, județul Brașov


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro Website: wwn.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.62

din data de 11.09.2012


- privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene, a unui sector de drum local, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei ȘERCAIA, precum și aprobarea modificării lungimii unui drum județean și a unui drum comunal, județul Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.09.2012;


Analizând referatul înregistrat sub nr. 7461/11.07.2012, întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene, a unui sector de drum local, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei ȘERCAIA, precum și:

  • - aprobarea modificării lungimii unui drum județean situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei ȘERCAIA

  • - aprobarea modificării lungimii unui drum comunal situat pe teritoriul administrativ al comunelor Ungra, Comana și Șercaia, județul Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.12 alin.(2) din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl.- Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene, a unui sector de drum local, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei ȘERCAIA, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă modificarea lungimii unui drum comunal situat pe teritoriul administrativ al comunelor Ungra, Comana și Șercaia, județul Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă modificarea lungimii unui drum județean situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei ȘERCAIA, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri.


PREȘEDIN


Aristotel Cănc<Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuPreședinte. AristotelLa Hotărârea nr.

încadrarea

în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unui sector de drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Șercaia, județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ131P

Intravilan localitatea Hâlmeag

Km.13+438-14+438

1,000

DC 21

sectorul

13+438 -14+438 -Situat pe teritoriul adm.al comunei Șercaia

Director executiv, Ing.Blaga Nicolae


Comp.coord,progr,adm

Ing.Arhip Corina

Președinte^ Aristotel Cancescu 1 V

Anexa


nr. 2

La Hotărârea nr.

Modificarea

Lungimii unui drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunelor Ungra, Comăna și Șercaia, județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 21

DJ 131 F - Crihalma -Hălmeag

0+000-13+438

13,438

DC 21 sectorul

Km.0+000-1+500

Situat pe teritoriul administrariv al comunei Ungra

sectorul

Km.1+500-6+500

Situat pe teritoriul administrariv al comunei Comăna

sectorul

Km 6+500-13+438

Situat pe teritoriul administrariv al comunei Șercaia

Director executiv                                                        Comp.C.P.A.

BlagjuNicolae                                                         Arhip Corina

zPreședinte, Aristotel Ca#

eseu

'/


Anexa nr. 3

La Hotărârea nr.

Modificarea

Lungimii unui drum județean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Șercaia, județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ131P

Șercaia( DN 1 ) - Hălmeag

0+000-6+800

6,800

DJ 131 P

sectorul

Km.0+000-5+800

Situat pe teritoriul administrariv al comunei Șercaia

sectorul

Km.5+800 - 6+800

Situat pe teritoriul administrariv al comunei Șercaia