Hotărârea nr. 61/2012

Hotărârea.nr.61 - pentru aprobarea Protocolului de Colaborare dintre JudeţulBraşov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov şi Inspectoratul dePoliție Județean Brașov privind realizarea unui program eficient de asigurare asecurității circulației rutiere sub deviza ”BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEIRUTIERE”


România

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 61

din data de 11.09.2012

-pentru aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Brașov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov și Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind realizarea unui program eficient de asigurare a securității circulației rutiere sub deviza "BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEI RUTIERE”.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 11.09.2012;

Analizând referatul nr. 8829/20.08.2012 întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov prin care se propune aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Brașov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov și Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind realizarea unui program eficient de asigurare a securității circulației rutiere sub deviza ”BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEI RUTIERE”;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile cu art. 128 și art.129 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată și art. 17 alin. (1), art. 18, lit "a” și art. 22, alin (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e”. alin. (5), lit. „a", pct. 7 și alin. (6), lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă Protocolul de Colaborare dintre Județul Brașov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov și Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind realizarea unui program eficient de asigurare a securității circulației rutiere sub deviza "BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEI RUTIERE”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


PROTOCOL DE COLABORARE

A

încheiat între:


INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI BRAȘOV

cu sediul în Brașov, Str. Nicolae Titulescu, nr.28 reprezentat de comisar șef Oprea Florea,

în calitate de șef de inspectorat

JUDEȚUL BRAȘOV

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE               Nr 8829/11.09.2012

ORDINE PUBLICĂ BRAȘOV

cu sediul în Brașov , b-dul Eroilor nr.5,

reprezentat de dl. Aristotel Căncescu

președintele Consiliului Județean Brașov si

Coman Claudiu

în calitate de președinte ATOP Brașov

Scop

Prezentul parteneriat își propune colaborarea între instituțiile semnatare în vederea adoptării unui cadru unitar de intervenție și conduită pentru diminuarea riscului rutier la nivel comunitar prin responsabilizarea participanților la trafic și realizarea un program eficient de asigurare a securității circulației rutiere sub deviza "BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEI RUTIERE”.

Obiective specifice

 • > Responsabilizarea participanților la trafic în vederea adoptării unui comportament preventiv

 • > îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii prin implementarea măsurilor/amenajărilor de siguranță în zonele cu risc sporit de comitere a accidentelor rutiere

Obligațiile părților

INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI BRAȘOV prin Serviciul Poliției Rutiere și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, va avea următoarele obligații:

 • > Furnizarea statisticilor referitoare la dinamica accidenelor de circulație în vederea adoptării unor măsuri pentru diminuarea riscului rutier.

 • > Organizarea și susținerea activităților de educație rutieră în rândul copiilor și tinerilor participanți la traficul rutier.

 • > Inițierea și implementarea de campanii de informare a participanților la trafic în vederea responsabilizării acestora.

JUDEȚUL BRAȘOV - AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ va avea următoarele obligații:

 • > Promovarea realizării unor amenajări rutiere care includ soluții modeme de siguranță în zonele cu risc crescut de comitere a accidentelor rutiere in limitele competentelor legale ale Consiliului Județean Brașov;

 • > Efectuarea unor studii de trafic și elaborarea/implementarea unor proiecte de management al traficului în vederea asigurării unui grad corespunzător de fluență

 • > Implementarea unor sisteme de supraveghere video a traficului rutier pe arterele de intrare/ieșire în/din județ

 • > Pariciparea la implementarea campaniilor de educație și informare rutieră

Obligațiile comune

Părțile se obligă să:

 • > Realizarea unor studii de impact privind percepția cetățenilor asupra nivelului de siguranță resimțit în caliatate de participanți la traficul rutier.

 • > Mediatizarea periodică a activităților comune..

 • > Monitorizarea și evaluarea activităților prevăzute în prezentul parteneriat.

Dispoziții finale

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin acordul reciproc al părților, consemnat într-un act adițional.

Prezentul protocol se reziliază în caz de nerespectare a condițiilor stipulate, asupra cărora părțile au convenit și semnat.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi 11.09.2012 și are valabilitate până în data de 31.12.2013.Comisar

OPRE


JUDEȚUL BRAȘOV AUTORITATEA TERITORIALĂ\ BRAȘOVAVIZAT PENTRU LEGALITATE COMPARTIMENTUL JURIDIC
GALITATE