Hotărârea nr. 60/2012

Hotărârea.nr.60 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cumedicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela pentru Cabinetul medical nr.25 situat încadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov str. DiaconuConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.60

din data de 03.02.2012

privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela pentru Cabinetul medical nr.25 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov str. Diaconu Coresi nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând referatul nr.57/16.01.2012 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.2168/2005, încheiat cu medicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela, pentru Cabinetul medical nr.25 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov str.Diaconu Coresi nr.l, până la data de 31.03.2012;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.c și alin.(4) lit.b din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.385 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.l 1 alin.(9) și art.130 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, aprobat prin Decizia nr.5/2007 a Colegiului Medicilor Dentiști din România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea până la data de 31 martie 2012, a contractului de concesiune nr.2168/2005, încheiat cu medicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela pentru Cabinetul medical nr.25 din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov str. Diaconu Coresi nr. 1.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu.

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu