Hotărârea nr. 6/2012

Hotărârea.nr.6 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului JudeţeanBraşov din data de 03.02.2012CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 6

din data de 03.02.2012- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de

3 februarie 2012


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03 februarie 2012;

Analizând Dispoziția nr.213/31.01.2012, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 03.02.2011, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 19 propuneri formulate de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 7 propuneri formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 03.02.2012, cu modificările propuse.


PREȘEDI1 Afe/ Aristotel Căqce'icu


;cuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

CABINET PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.213

din data de 31.01.2012

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 03 februarie 2012, ora Îl30, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (2) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 03 februarie 2012, ora Îl30 sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012, secțiunea de funcționare.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012, secțiunea de dezvoltare.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2012.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor externe și interne pe anul 2012.      —

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului anterior.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație localităților din județul Brașov, pe anul 2012.
  Vizat pentru legalitate,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România
Consiliul Județean Brașov

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului Maior Lazăr Dorin, președintele Asociației Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor „Brașov Decembrie 1989” ca invitat permanent la ședințele Consiliului Județean Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08.12.2011

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2011.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.01.2012.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Cultural Reduta Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.393/30.11.2010 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea reprezentanților desemnați de către Consiliul Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special, prin înlocuirea doamnei Szabo Viorica cu domnul Matei Gavril, în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Podul Olt - Hărman - Brașov, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2013

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. TRANSANDRE SRL.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela, pentru Cabinetul medical nr.25 din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Radu Doina pentru Cabinetul medical nr.25 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov str. Diaconu Coresi nr.l

 • 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont Brașov pe anul 2012.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, precum și includerea în lista de investiții a Consiliului Județean Brașov a acestui obiectiv de investiții.

 • 19. Prezentarea Raportului anual cu privire la eficiența activității Inspectoratului Județean de Poliție Brașov și al ATOP Brașov, în anul 2011.

România
Consiliul Județean Brașov

Propuneri formulate de consilierii județeni în plenul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 03.02.2012

Propunerea formulată de domnul consilier județean Coman Claudiu:

- aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean

Propunerea formulată de domnul vicepreședinte Kovacs Attila

 • -  aprobarea extinderii cooperării Județului Brașov cu Mitropolia Ardealului și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov pentru implementarea proiectului social „SOLIDARITATEA BRAȘOVEAN”

Propunerea formulată de domnul consilier județean Paler Ioan:

 • -  privind avizarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență Brașov, prin includerea în cadrul structurii UPU - SMURD a punctului de lucru - centru multifuncțional Victoria

Propunerile formulate de domnul consilier județean Grapă Sebastian:

 • -  acordarea unor ajutoare financiare pentru persoane aflate într-o situație de extremă dificultate

 • -  aprobarea încheierii unor contracte de închiriere de către spitalele de interes public județean, proprietate publică a județului Brașov, cu unele persoane juridice interesate, având ca obiect închirierea unor suprafețe, în incinta acestora, pentru amplasarea unor automate de ceai și cafea

 • -  aprobarea alocării sumei de 20.000 lei Asociației S.O.S. Cardiologia Brașov, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pentru susținerea programelor medicale, științifice, educative și de cercetare în cardiologie intervențională derulate de către asociație

 • -  aprobarea alocării sumei de 20.000 lei Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pentru derularea de activități de informare, conștientizare și educare a opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități