Hotărârea nr. 58/2012

Hotărârea.nr.58 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale judeţene operatoruluiS.C. TRANSANDRE SRLCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PROIECT

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 58

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. TRANSANDRE SRL

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 3.02.2012;

Analizând Referatul nr.l 1588/23.01.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane prin care se propune spre aprobare atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. TRANSANDRE S.R.L pentru traseul Brașov(Parcare S.C. METROM S.A.) - Prejmer (Parcul Industrial S.C. Rumagol S.R.L.);

Având în vedere dispozițiile art.5, alin.3, art.17, lit.”p” din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr.l63/2011 și art.31, alin.lA 1 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007, modificat prin Ordinul nr.l82/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art.91, alin. 1 lit.”d’? și alin. 5, lit.”a*’ pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. TRANSANDRE S.R.L. L pentru traseul Brașov(Parcare S.C. METROM S.A.) - Prejmer (Parcul Industrial S.C. Rumagol S.R.L.).

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană deContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier S.C. TRANSANDRE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr.......

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului — BRAȘOV — SC RUMAGOL SRL PREJMER

DUS

Km

Nr.statii

DENUMIRE STATIE

ÎNTORS        1

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

6.00

7.30

14.00

16.00

0

1

Brașov - Parcare SC Metrom SA

7.25

9.05

15.50

17.50

6.40

8.15

14.45

16.45

20

2

Prejmer -parcul industrial SC Rumagol SRL

6.45

8.20

15.05

17.05

-

-

22.00

Brașov - Parcare SC Metrom SA

-

-

-

23.50

22.45

Prejmer -parcul industrial SC Rumagol SRL

-

-

-

23.05

11

CONSILIUL/.

imitent:

lUpETEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1 / BV-35-SIA

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria DI

 • 4. Numărul de șoferi necesar: 1

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor


  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1.

  SC Metrom SA

  Nr.l05/.2011

  31.11.20014

  2.

  SC Rumagol SRL

  Nr 25/2010

  31.01.2013

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

SC TRANSANDRE SRL

Data emiterii....................