Hotărârea nr. 56/2012

Hotărârea.nr.56 - privind aprobarea înlocuirii doamnei Szabo Viorica, cu domnul MateiGavril, ca reprezentant desemnat de către Consiliul Judeţean Braşov pentru Consiliul deadministraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet SăceleCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.56

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea înlocuirii doamnei Szabo Viorica, cu domnul Matei Gavril, ca reprezentant desemnat de către Consiliul Județean Brașov pentru Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 3 februarie 2012;

Analizând referatul nr. 907/26.01.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea înlocuirii doamnei Szabo Viorica, (nu mai poate îndeplini această funcție, datorită unor probleme personale), cu domnul Matei Gavril, ca reprezentant desemnat de către Consiliul Județean Brașov pentru Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 393/30.11.2010 privind aprobarea reprezentanților desemnați de către Consiliul Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special;

Având în vedere dispozițiile art. 19 din Anexa nr.3 la Ordinul nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, art. 96, alin. 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înlocuirea doamnei Szabo Viorica, cu domnul Matei Gavril, ca reprezentant desemnat de către Consiliul Județean Brașov pentru Consiliul de administrație la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele.

ArL2. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 393/30.11.2010 privind aprobarea reprezentanților desemnați de către Consiliul Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special, se modifică în mod corespunzător.

Art3. Președinteje Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


PREȘED Aristotel Căi


rE,

seu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu