Hotărârea nr. 54/2012

Hotărârea.nr.54 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi aregulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PROIECT

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 54

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 3.02.2012;

Analizând Referatul nr.553/24.01.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Salvamont Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin 1, lit.a și alin.2, lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:                i

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

PREȘEIINTE. Aristotel CiincesciContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Cu aplicarea prevederilor Legii - cadru nr. 284/2010 și ale Legii nr.283/2011 privind aprobarea O.U.G. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

Nr. crt

Funcția

Studii

Grad/ treaptă

Nr. posturi

Salariu de bază

1.

Director

S

n

1

2.225

2.

Contabil șef

S

II

1

2.556

3.

Inspector de specialitate

S

IA

2

3.023

4.

Salvator montan

I

7

10.171

5.

Salvator montan

III

4

3.541

Total

15

21.516

din care:


Total posturi: 15

Posturi de conducere: 2

Posturi de execuție: 13Nr. 16 din data 17.01.2012

CAPITOLUL I - Date de identificare

Art. 1. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov a fost înființat în baza Hotărârii Guvernamentale 1269/1996, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/31.mai 2001, ca serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică. Codul fiscal al serviciului este 14008586.

Art.2. Sediul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov este în Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23, cod postai 500003.

CAPITOLUL II - Organizare

Art. 3. Serviciul Public Județean Salvamont cuprinde în organigramă (fig.l) un număr de 15 de posturi, din care două de conducere și 13 de execuție și este coordonat de către Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.4. Conducerea Serviciului Public Județean Salvamont Brașov este asigurată de către un director și un contabil șef.

Fig.l - Organigrama Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Organigrama

Servichduj Pubfic Județean Salvamont Brașov- -

Z---------------------\

CanpertimCTl Selvaspeo


Cbnțnrtinxnt Shlsamcni 11

X____________________7

Total posturi: 15

din care : f Posturi de conducere: 2 | Posturi de execuție: 13

Director ing. Ciprian Piais

Art.5. Fișele posturilor din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov sunt:

 • (1) Fișa postului pentru Directorul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către președintele Consiliului Județean Brașov

FIȘA POSTULUI

Nr. 1

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de conducere

Scopul principal al postului: planificarea, coordonarea și controlarea desfășurării în mod eficient a activității instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare

Identificarea funcției: director (inspector de specialitate IA)

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul II

Vechimea în specialitate necesară: minim 5 ani în specialitatea studiilor

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii superioare

Perfecționări (specializări): -

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word, excel, internet, nivel ridicat.

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză), capacitate de organizare și conducere; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii; corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii.

Cerințe specifice: -

Competența managerială: calități și aptitudini manageriale

Atribuții:

 • •   planifică, coordonează și controlează întreaga activitate a serviciului;

 • •   decide măsurile necesare punerii în aplicare a actelor normative în domeniul salvatorilor montani și în domeniul managementului serviciilor publice de interes județean;

 • •   planifică și asigură elaborarea strategiilor, analizelor, statisticilor și a documentației necesare executării legilor, în realizarea competenței instituției publice;

 • •   reprezintă interesele instituției în relațiile cu celelalte autorități și instituții publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și injustiție;

 • •   asigură desfășurarea cu caracter permanent a activității de control, sprijin și îndrumare a formațiilor salvamont din județul Brașov, în legătură cu aplicarea strategiilor de salvare montană, aprobate prin HG nr.77/2003;

 • •   analizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, cu șefii formațiilor salvamont din județ, stadiul rezolvării problemelor de muncă și stabilește măsuri de eficientizare a întregii activități,

 • •   asigură analizarea, sintetizarea și corelarea propunerilor făcute de Autoritatea Națională pentru Turism privind înzestrarea, investițiile necesare formațiilor de salvare montană din județ;

 • •   organizează și coordonează acțiunile de salvare și participă efectiv la acestea;

 • •   exercită funcția de ordonator terțiar de credite și în această calitate întocmește proiectul bugetului serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, verifică și aprobă propunerea, angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare;

 • •   numește comisia de inventariere și comisia pentru licitații publice, participă în comisia de licitații pentru achiziții publice și decide planul anual de achiziții al serviciului.

 • •   analizează și coordonează întocmirea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean Salvamont și le înaintează spre aprobare Consiliului Județean Brașov,

 • •   asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice dc control intern, respectând prevederile legale, conform anexei nr.l la Decizia Serviciului Pubic Județean Salvamont privind controlul intern;

 • •   coordonează și controlează activitatea specifică de management al resurselor umane, respectiv anulizu muncii, planificarea resurselor umane, asigurarea cu personal, dezvoltarea performanțelor profesionale, recompensarea salariaților;

 • •   numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din subordine;

 • •   în exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz;

 • •   stabilește măsuri și coordonează instruirea salariaților și a voluntarilor în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și în domeniul P.S.I.

Limite de competență: conform atribuțiilor din prezenta

Delegarea de atribuții: în lipsa directorului, atribuțiile acestuia sunt preluate de către contabilul șef, conform fișei postului nr.2, și, la nivel de activitate de salvare montană, organizarea și coordonarea acțiunilor de căutare a accidentaților și de salvare a turiștilor, se execută de către coordonatorii de echipe Salvamont sau de către înlocuitorii acestora, conform fișelor de post ale coordonatorilor de echipe Salvamont

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: -

superior pentru: contabilul șef și personalul de execuție al serviciului.

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol și control asupra întregii activități a serviciului, prin controlul intern

 • d)  Relații de reprezentare: la toate nivelurile

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: reprezintă serviciul

 • b)  Cu organizații internaționale: reprezintă serviciul

 • c)  Cu persoane juridice private: reprezintă serviciul

întocmit de șeful ierarhic:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura:

Data întocmirii:

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Numele și prenumele:

Semnătura..............

Data:

 • (2) Fișa postului pentru Contabilul șef al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘA POSTULUI

Nr. 2

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de conducere

Scopul principal al postului: organizarea, îndrumarea, conducerea și controlarea desfășurării în mod eficient a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare

Identificarea funcției: contabil șef (inspector de specialitate IA)

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul II

Vechimea în specialitate necesară: minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii superioare (economice)

Perfecționări (specializări): contabilitate

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word, excel, internet, operare programe de contabilitate și de gestiune, nivel ridicat.

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză); capacitate de organizare și conducere; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizional; corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii.

Cerințe specifice: -

Competența managerială: calități și aptitudini manageriale

Atribuții:

 • •   Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • •   Urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării).

 • •   Organizează și conduce controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar preventiv, conform deciziei directorului serviciului, aprobată de Consiliul Județean Brașov.

 • •   Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin odata pe un, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de câte ori directorul instituției o cere.

 • •   Asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor instituției față de bugetul statului și terți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • •   Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional.

 • •   Supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor.

 • •   Asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare.

 • •   întocmește bugetul anual, pe baza programului anual de achiziții, și alte documente și adrese necesare pentru buget.

 • •   Exercită controlul intern conform anexei nr.2 la Decizia Serviciului Pubic Județean Salvamont privind controlul intern;

 • •   în lipsa directorului preia atribuțiile acestuia.

Obiective de performanță:

 • •   să demonstreze că deține capacitatea de a identifica activitățile ce trebuie desfășurate de structura condusa și că are capacitatea de a le delimita în atribuții;

 • •   să aibă abilitatea de a repartiza atribuțiile personalului din subordine în mod echitabil;

 • •   să dețină capacitatea de a armoniza deciziile și acțiunile personalului sau ale unui compartiment, cu scopul realizării obiectivelor propuse;

 • •   să demonstreze abilitatea de a supraveghea modul de transformare a deciziilor în soluții reale;

 • •   să fie capabil să depisteze deficiențele unei activități și să demostreze că deține capacitatea de a lua măsuri corective în timp util;

 • •   să dețină capacitatea de a lua hotărâri rapide, cu simț de răspundere;

 • •   să demostreze capacitatea de a cunoaște și stimula personalul din subordine;

 • •   să aibă abilități în ceea ce privește identificarea nevoilor de instruire a personalului din subordine și să poată formula propuneri clare în acest sens;

 • •   să demostreze că deține capacitatea de a interpreta un volum mare de informații, reușind să identifice elementele noi și aspectele esențiale;

 • •   să demonstreze o atitudine activă în soluționarea problemelor și în realizarea obiectivelor serviciului;

 • •   să aibă o atitudine pozitivă, deschisă ideilor noi și să demonstreze inventivitate în găsirea de căi în vederea optimizării activității conduse.

Limite de competență: conform atribuțiilor din prezenta

Delegarea de atribuții: -

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat țâță de: director superior pentru: personalul de execuție al serviciului

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol și control asupra întregii activități a serviciului, prin controlul intern

 • d)  Relații de reprezentare: la toate nivelurile

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: reprezintă serviciul

 • b)  Cu organizații internaționale: reprezintă serviciul

 • c)  Cu persoane juridice private: reprezintă serviciul

întocmit de șeful ierarhic:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura:...................................

Data întocmirii:............................

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Numele și prenumele: Semnătura.......................

Data:................................

 • (3) Fisa postului pentru Inspectorul de specialitate - Resurse Umane - al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘA POSTULUI

Nr. 3

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: gestionarea resurselor umane și întocmirea statelor de plată

Identificarea funcției: inspector de specialitate

Gradul profesional/treaptă profesională: IA

Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni în specialitate

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii superioare

Perfecționări (specializări): curs de inspector de resurse umane

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word, excel, internet, nivel ridicat.

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: inteligență; capacitate de organizare; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica, prin furnizarea de date prelucrate factorilor decizionali; corectitudine; seriozitate; atitudine condescendentă în relațiile cu oamenii.

Cerințe specifice: -

Competența managerială: -

Atribuții:

 • •   întocmește analizele, statisticile și documentația necesară executării legilor, în realizarea competenței instituției publice privind gestionarea resurselor umane;

 • •   pune în aplicare măsurile stabilite de directorul instituției necesare punerii în aplicare a actelor normative în domeniul salvatorilor montam și în domeniul serviciilor publice de interes județean;

 • •   în elaborarea și dezvoltarea sistemului de control managerial al instituției, răspunde de întocmirea și aplicarea procedurilor formalizate pe activitățile privind gestiunea resurselor umane;

 • •   întocmește statul de funcții și organigrama instituției astfel încât să se asigure atât respectarea prevederilor legale cât și necesitățile reale ale instituției și urmărește respectarea structurii organizatorice și a prevederilor legale cu privire la stabilirea tuturor fișelor de post;

 • •   ține evidența aplicării prevederilor legale privind planificarea carierei angajaților și posibilitățile de promovare în grad profesional a personalului;

 • •   participă la lucrările premergătoare stabilirii sistemului de motivare pe bază de performanță (salarii de merit anuale, prime lunare, trimestriale sau anuale), în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare;

 • •   întocmește raportările și statisticile privind numărul, structura și alte date grupate pe toate categoriile de personal, solicitate (te către superiorii ierarhici din instituție sau de către instituții centrale cu atribuții în acest sens;

 • •   participă la întocmirea și urmărirea strategiei de perfecționare a personalului;

 • •   organizează și asigură desfășurarea, în condițiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din instituție;

 • •   asigură gestionarea dosarelor profesionale ale salariaților;

 • •   întocmește, completează și asigură păstrarea carnetelor de muncă ale angajațiilor serviciului;

 • •   întocmește, spre a fi eliberate, adeverințe necesare salariaților;

 • •   completează registrul de evidență al salariaților;

 • •   întocmește listele privind plata indemnizațiilor de periculozitate;

 • •   întocmește statele de plată și le prezintă pentru aplicarea vizei CFPP, domnului contabil șef și domnului director pentru aprobare;

 • •   îndeplinește funcția de casier al serviciului.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din prezenta cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor;

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

o să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din prezenta

Delegarea de atribuții: în lipsă, atribuțiile îi sunt preluate de către contabilul șef

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef superior pentru: -

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol și control intern

 • d)  Relații de reprezentare: conform delegării

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: conform delegării

 • b)  Cu organizații internaționale: conform delegării

 • c)  Cu persoane juridice private: conform delegării

întocmit de șeful ierarhic:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura:

Data întocmirii:

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Numele și prenumele: Semnătura..............

Data:

Contrasemnează:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura...............

Data:

 • (4) Fișele posturilor pentru Salvatorii montani gradul I, numiți, prin decizie a directorului, coordonatori de echipe de salvare montană, la Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘELE POSTURILOR Nr. 4,5,6

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: prevenirea accidentelor montane și salvare montană

Identificarea funcției: salvator montan

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul I

Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani vechime, ca salvator montan atestat

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: medii sau universitare

Perfecționări (specializări): atestat de salvator montan eliberat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -

Limbi străine (necesitate și grad de cunoștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: condiție fizică bună, spirit de echipă

Cerințe specifice: lucru în zonă înaltă

Competența managerială: -

Atribuții:

 • •   Organizează, conduce și controlează, în absența directorului, activitatea Salvamont din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea, având în subordine, în această situație, personalul operativ desemnat să-și desfășoare activitatea în masivul/masivii menționați.

 • •   întocmește și predă lunar programarea salvatorilor montani din subordine, programare care să asigure desfășurarea activității de prevenire a accidentelor și salvare montană atât în zilele lucrătoare cât și în zilele libere sau de sărbătoare.

 • •   Urmărește pregătirea tehnică și fizică a personalului din subordine și planifică anual, pentru anul care urmează, până la data de 01 decembrie, participarea acestuia la cursuri de pregătire, specializare, la teste de verificare a aptitudinilor profesionale și, după caz, la reatestări în meseria de salvator montan. Predă aceste planificări directorului și contabilului șef pentru includerea sumelor necesare în bugetul pe anul următor.

 • •   Coordonează și participă la acțiunile de patrulare, salvare și căutare din zona masivului/masivilor în care își desfășoară activitatea

 • •   Participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și, în caz de calamități sau urgențe deosebite, în orice masiv în care i se solicită sprijinul.

 • •   Planifică și execută lucrări de întreținere și reparații la bazele de salvare ale serviciului situate în zona de care răspunde, cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

 • •   Execută lucrări de întreținere și reparații la refugiile și bazele de salvare din județul Brașov.

 • •   Participă la lucrările de întreținere a marcajelor traseelor turistice din zonele aparținătoare serviciului.

 • •   Răspunde de întreținerea și amenjarea traseelor turistice din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Planifică anual, până la data de 30 iunie, lucrările necesare pentru întreținerea traseelor turistice din masivul menționat, și stabilește programul de lucru pentru personalul din subordine în vederea efectuării lucrărilor specificate. Planificările respective se prezintă directorului pentru aprobare, până la data amintită anterior.

 • •   Răspunde de întreținerea echipamentelor de intervenție Salvamont și a tuturor obiectelor de inventar pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • •   Participă, împreună cu celelalte formații din județ, la lucrările de reparație și întreținere ale refugiilor alpine.

 • •   întocmește referatele de necesitate privind materialele, echipamentele și reparațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității Salvamont din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Respectă și verifică respectarea normelor PSI la Baza de salvare din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Este obligat să utilizeze la acțiunile de căutare, salvare, pregătire tehnică, simulare etc. echipamentul individual de lucru și echipamentul de protecție.

 • •   Verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și folosirea corectă de către subordonați a echipamentului individual de lucru și a echipamentului de protecție.

 • •   întocmește și predă, serviciului de resurse umane, în maxim cinci zile de la efectuarea patrulărilor, fișele de patrulare pentru acțiunile de patrulare la care a participat

 • •   Având în vedere condica de prezență, întocmește și predă lunar (în ultima zi a fiecărei luni), compartimentului de resurse umane, pontajul salvatorilor montani din subordine, pontaj aprobat în prealabil de către directorul serviciului.

 • •   Participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont.

 • •   Are obligația de a completa registrul de asistență Salvamont și fișele de indemnizații de periculozitate, pentru cazurile la care participă, de transport accidentați sau căutare a turiștilor rătăciți, cu datele privitoare la identificarea persoanelor, a locului, orei producerii accidentului sau acțiunii de căutare și alte date privind acțiunea de salvare.

 • •   Lunar, până în data de 15 ale lunii următoare, are obligația de a prezenta la control, inspectorului de resurse umane, fișele de indemnizații completate de către toți salvatorii montani, din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea, aprobate de directorul serviciului și vizate de către medic, împreună cu registrul de asistență Salvamont.

 • •   Are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului intern (ultima ediție) al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale prezentei și ale deciziilor directorului serviciului.

 • •   Răspunde, împreună cu toți salvatorii montani din subordine de curățenia interioară și exterioară a Bazei de salvare din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Are obligația, împreună cu ceilalți salvatori montani angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont, de a colecta și transporta gunoaiele menajere de la și din jurul Bazei de salvare din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea. Termen: săptămânal.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din prezenta cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor;

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

e să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din prezenta

Delegarea de atribuții: atribuțiile de coordonator de echipă se preiau conform deciziei directorului serviciului Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef. superior pentru: membri, angajați sau voluntari, ai echipei pe care o coordonează

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol și asupra activității de Salvamont desfășurată de echipa Salvamont coordonată conform deciziei directorului și prezentei

 • d)  Relații de reprezentare: conform delegării

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: -

 • b)  Cu organizații internaționale: -

 • c)  Cu persoane juridice private: -

întocmit de șeful ierarhic:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura:

Data întocmirii:

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Numele și prenumele:

Semnătura..............

Data:

Contrasemnează:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura...............

Data:

 • (5) Fisele posturilor pentru Salvatorii montani gradul L angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘELE POSTURILOR Nr. 7,8,9,10

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: prevenirea accidentelor montane și salvare montană

Identificarea funcției: salvator montan

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul I

Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani vechime, ca salvator montan atestat

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: medii sau superioare

Perfecționări (specializări): atestat de salvator montan eliberat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -

Limbi străine (necesitate și grad de cunoștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: condiție fizică bună, spirit de echipă

Cerințe specifice: lucru în zonă înaltă

Competența managerială: -

Atribuții'.

 • •   Se subordonează directorului serviciului și salvatorului montan numit responsabil cu organizarea și conducerea activității Salvamont a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Participă la acțiunile de patrulare, salvare și căutare din zona masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și, în caz de calamități sau urgențe deosebite, în orice masiv în care i se solicită sprijinul.

 • •   Participă la acțiunile privind verificarea, amenajarea și întreținerea marcajelor traseelor turistice din zona masivului/masivilor în care își desfășoară activitatea sau, în caz de urgențe, din județul Brașov.

 • •   Participă, împreună cu celelalte formații din județ, la lucrările de reparație și întreținere ale refugiilor alpine.

 • •   Răspunde de întreținerea echipamentelor de intervenție Salvamont și a tuturor obiectelor de inventar pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • •   Este obligat să utilizeze la acțiunile de căutare, salvare, pregătire tehnică, simulare etc. echipamentul individual de lucru și echipamentul de protecție.

 • •   întocmește și predă, serviciului de resurse umane, în maxim cinci zile de la efectuarea patrulărilor, fișele de patrulare pentru acțiunile de patrulare la care a participat

 • •   Răspunde, împreună cu salvatorii montani cu care lucrează, de curățenia interioară și exterioară a Bazelor de salvare unde își efectuează activitatea.

 • •   Are obligația de a completa registrul de asistență Salvamont și fișele de indemnizații de periculozitate, pentru cazurile la care participă, de transport accidentați sau căutare a turiștilor rătăciți, cu datele privitoare la identificarea persoanele»-, a locului, orei producerii accidentului sau acțiunii de căutare și alte date privind acțiunea de salvare.

 • •   Are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, ale Regulamentului intern (ultima ediție), ale deciziilor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și ale fișei postului.

 • •   îndeplinește și alte sarcini, conform legii și pregătirii profesionale, stabilite prin decizie de către directorul serviciului.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din prezenta cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor;

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

« să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din prezenta

Delegarea de atribuții: -

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef și coordonatorul echipei Salvamont. superior pentru: -

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol

 • d)  Relații de reprezentare: -

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice. -

 • b)  Cu organizații internaționale: -

 • c)  Cu persoane juridice private: -

întocmit de șeful ierarhic:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura:

Data întocmirii:

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Numele și prenumele:

Semnătura..............

Data:

Contrasemnează:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura...............

Data:

 • (6) Fișele posturilor pentru Salvatorii montani gradul ni, angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘELE POSTURILOR Nr. 11,12,13,14

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: prevenirea accidentelor montane și salvare montană

Identificarea funcției: salvator montan

Gradul profesional/treaptă profesională: gradul UI

Vechimea în specialitate necesară: -

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii generale, medii sau superioare

Perfecționări (specializări): atestat de salvator montan eliberat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -

Limbi străine (necesitate și grad de cunoștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: condiție fizică bună, spirit de echipă

Cerințe specifice: lucru în zonă înaltă

Competența managerială: -

Atribuții:

 • •   Se subordonează directorului serviciului și salvatorului montan numit responsabil cu organizarea și conducerea activității Salvamont a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Participă la acțiunile de patrulare, salvare și căutare din zona masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • •   Participă la acțiunile de salvare din zonele aparținătoare Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și, în caz de calamități sau urgențe deosebite, în orice masiv în care i se solicită sprijinul.

 • •   Participă la acțiunile privind verificarea, amenajarea și întreținerea marcajelor traseelor turistice din zona masivului/masivilor în care își desfășoară activitatea sau. în caz de urgențe, din județul Brașov.

 • •   Participă, împreună cu celelalte formații din județ, la lucrările de reparație și întreținere ale refugiilor alpine.

 • •   Răspunde de întreținerea echipamentelor de intervenție Salvamont și a tuturor obiectelor de inventar pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

 • •   Este obligat să utilizeze la acțiunile de căutare, salvare, pregătire tehnică, simulare etc. echipamentul individual de lucru și echipamentul de protecție.

 • •   întocmește și predă, serviciului de resurse umane, în maxim cinci zile de la efectuarea patrulărilor, fișele de patrulare pentru acțiunile de patrulare la care a participat.

 • •   Răspunde, împreună cu salvatorii montani cu care lucrează, de curățenia interioară și exterioară a Bazelor de salvare unde își efectuează activitatea.

« Are obligația dc a completa registrul de asistență Salvamont și fișele de indemnizații de periculozitate, pentru cazurile la care participă, de transport accidentați sau căutare a turiștilor rătăciți, cu datele privitoare la identificarea persoanelor, a locului, orei producerii accidentului sau acțiunii de căutare și alte date privind acțiunea de salvare.

 • •   Are obligația de a-și însuși și respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, ale Regulamentului intern (ultima ediție), ale deciziilor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și ale fișei postului.

 • •   îndeplinește și alte sarcini, conform legii și pregătirii profesionale, stabilite prin decizie de către directorul serviciului.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din prezenta cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor;

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale,

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările conflictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în fața șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului. Limite de competență: conform atribuțiilor din prezenta

Delegarea de atribuții: -

Sfera relațională:

Intern:

 • a)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef și coordonator de echipă Salvamont superior pentru: -

 • b)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • c)  Relații de control: autocontrol

 • d)  Relații de reprezentare: -

Extern:

 • a)  Cu autorități și instituții publice: -

 • b)  Cu organizații internaționale: -

 • c)  Cu persoane juridice private:-

întocmit de șeful ierarhic:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura:

Data întocmirii:

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Numele și prenumele:

Semnătura..............

Data:

Contrasemnează:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura...............

Data:

 • (7) Fișa postului pentru Inspectorul de specialitate - Salvaspeo - al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov - se aprobă de către directorul serviciului

FIȘA POSTULUI

Nr. 15

Denumirea instituției: Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Nivelul postului: de execuție

Scopul principal al postului: prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic și organizarea acțiunilor de salvare din mediul subteran speologic, în caz de accidente

Identificarea funcției: inspector de specialitate

Gradul profcsional/treaptă profesională: IA

Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni în specialitate

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii superioare

Perfecționări (specializări): -

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): word, excel, internet, nivel ridicat. Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere): -

Abilități, calități și aptitudini necesare: inteligență; capacitate de organizare; capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica, prin furnizarea de date prelucrate factorilor decizionali; corectitudine; seriozitate; atitudine condescendentă în relațiile cu oamenii.

Cerințe specifice: -

Competența managerială: -

Atribuții:

 • •   întocmește planul de prevenire a accidentelor și de intervenție în cazul producerii unor accidente în mediul subteran speologic, pentru arealul pe care acționează (județul Brașov);

 • •   relaționează cu echipele de salvatori speologi constituite din salvatori cu contracte de colaborare sau de voluntariat;

 • •   relaționează cu administrația publică locală;

 • •   mobilizează echipa pentru intervenție la accidentele din mediul subteran speologic;

 • •   coordonează și gestionează operațiunea de salvare subterană;

 • •   coordonează antrenamentul echipelor din centrul județean salvaspeo Brașov;

 • •   se ocupă de achiziția de materiale de intervenție, salvare, evacuare și transport, conform barem uri lor prevăzute în anexele 1 și 2 din Legea 402/ 2006;

 • •   întocmește acordul de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.

Obiective de performanță:

 • •   să-și îndeplinească sarcinile din prezenta cu promptitudine;

 • •   să ducă la capăt sarcinile primite în termenele stabilite sau, în funcție de caz, cât mai repede cu puntință, fără a afecta calitatea executării sarcinilor;

 • •   să aibă inițiativă și imaginație în îndeplinirea sarcinilor și să discute cu șefii ierarhici înainte de a acționa conform propriilor decizii impuse de situațiile normale, urgente sau de criză;

 • •   să contribuie pe cât posibil la îmbunătățirea activității proprii și ale echipei cu care lucrează;

 • •   să respecte cu strictețe legislația în vigoare, prevederile Regulamentului intern al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, ale Regulamentului de organizare și funcționare, deciziile directorului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, dispozițiile președintelui Consiliului Județean Brașov, procedurile operaționale ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

 • •   să analizeze cât mai rapid riscurile acțiunilor sale și să le prezinte clar și urgent șefilor ierarhici;

 • •   să dea dovadă de concentrare în îndeplinirea sarcinilor sale;

 • •   să-și îndeplinească sarcinile cu eficacitate și eficiență;

 • •   să evite stările confiictuale și să respecte ierarhia, colegii și persoanele cu care intră în contact prin natura ocupației sale;

 • •   să dea dovadă de adaptibilitate la situații, echipamente și tehnici noi, apărute în activitatea pe care o desfășoară;

 • •   să-și recunoască greșelile în lâța șefilor ierarhici și să acționeze cât mai rapid pentru corectarea greșelilor sale;

 • •   să aducă concepte noi care să contribuie la îmbunătățirea activității sale și ale serviciului.

Limite de competență: conform atribuțiilor din prezenta

Delegarea de atribuții: în lipsă, atribuțiile îi sunt preluate de către director

Sfera relațională:

Intern:

 • e)  Relații ierarhice:

subordonat față de: director, contabil șef superior pentru: -

 • f)  Relații funcționale: cu personalul serviciului

 • g)  Relații de control: autocontrol și control intern

 • h)  Relații de reprezentare: conform delegării

Extern:

 • d)  Cu autorități și instituții publice: conform delegării

 • e)  Cu organizații internaționale: conform delegării

 • f)  Cu persoane juridice private: conform delegării

întocmit de șeful ierarhic:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura:

Data întocmirii:

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Numele și prenumele:

Semnătura..............

Data:

Contrasemnează:

Numele și prenumele:

Funcția de conducere:

Semnătura...............

Data:

Art.6. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov va funcționa cu personal angajat permanent și cu personal cu care se încheie contracte de voluntariat.

CAPITOLUL III

Atribuțiile Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Art.7. Salvamontul este o activitate cu caracter permanent, desfășurată de personal angajat sau de voluntari. Voluntarii pot fi salvatori montani sau pot sprijini activitățile de patrulare, căutare turiști, transport accidentați sau refacere, reparare, reamenajare baze Salvamont, refugii și trasee montane turistice. Salvatorii montani trebuie să dețină atestat de salvator montan eliberat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, având cunoștințe, experiență și pregătire în:

 • -   căutarea și salvarea turiștilor rătăciți în munți;

 • -   salvarea și transportul turiștilor accidentați în munți;

 • -   activități de prevenire a accidentelor montane.

Ari.8. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov coordonează din punct de vedere administrativ și organizatoric activitatea Salvamont la nivelul județului Brașov, activitate care se desfășoară local prin formațiile Salvamont existente în localitățile: Brașov, Râșnov, Predeal, Zămești și comuna Bran, acoperind în totalitate teritoriul montan existent în județul Brașov.

Art.9. Asigură asistență și prevenire Salvamont în masivii: Postăvarul, Piatra Mare, Ciucaș și Făgăraș. în caz de calamități sau urgențe diverse, participă, împreună cu alte formații din țară, în orice masiv în care îi este solicitată prezența de către instituțiile abilitate, prin metode de comunicație legal acceptate.

Art. 10. în domeniul pregătirii și instruirii membrilor echipelor Salvamont, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov poate organiza, în limita fondurilor aprobate pentru pregătirea personalului, la nivelul județului Brașov:

 • -  pregătire tehnico - medicală de vară;

 • -  pregătire tehnico - medicală de iarnă;

 • -  alte pregătiri și simulări, în afara celor organizate de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.

Art. 11. Pentru pregătirea și perfecționarea salvatorilor montani, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov poate participa la planificarea membrilor formațiilor Salvamont din județ care să urmeze etapele de vară și de iarnă ale cursurilor organizate la nivel național. dacă acest lucru îi este solicitat de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România sau de către serviciile locale de Salvamont.

Art.12. Pentru testarea pregătirii profesionale a echipelor Salvamont, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov poate participa la planificarea membrilor formațiilor Salvamont din județ care să formeze echipele participante la concursurile de salvare montană organizate la nivel național.

Ari. 13. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov administrează baza materială Salvamont existentă:

 • -  Baza de salvare Cristianul Mare;

 • -  Baza de salvare Sâmbăta, primită în folosința echipei Salvamont Victoria;

 • -  mijloacele de transport din dotare și cele primite în folosință;

 • -  materialele și echipamentele din dotare;

rețeaua de stații de emisie - recepție și de radio - telefoane.

Ari. 14. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov va mobiliza toate formațiile Salvamont din județ în cazul accidentelor colective deosebit de grave (avalanșe, alunecări de teren, furtuni, etc.).

Art.15. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov are în atribuții activitatea de salvare din mediul subteran speologic, denumită în continuare salvaspeo.

Art. 16. Activitatea salvaspeo, cuprinde patrularea preventivă, căutarea persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare, evacuarea accidentaților și persoanelor decedate sau a celor dispărute și găsite până la suprafață ori la intrarea în cavitate. Această activitate este desfășurată de speologi care au pregătire de salvatori din mediul subteran speologic.

Art. 17. în ceea ce privește activitatea salvaspeo, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov are următoarele atribuții:

 • -  efectuează și coordonează activitățile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic;

 • -  coordonează din punct de vedere administrativ și organizatoric activitatea de salvare din mediul subteran speologic;

 • -  coordonează și supraveghează activitatea de amenajare, întreținere și reabilitare a amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniția activități comune cu persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;

 • -  asigură preluarea apelurilor de urgență privind accidentele din mediul subteran speologic;

 • -  organizează activitatea de pregătire a speologilor în domeniul salvaspeo;

 • -  îndeplinesc orice alte atribuții legate de activitatea de salvare din mediul subteran speologic, prevăzute de legislația în vigoare sau stabilite de consiliul județean;

 • -   colaborează cu alte instituții similare atât pe plan național, cât și internațional.

Art. 18. Elaborează proiectul bugetului anual privind cheltuielile necesare activităților Salvamont și Salvaspeo ale Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, stabilind sumele ce urmează a fi alocate din bugetul județean pentru:

 • -  întreținerea, repararea, reamenajarea și marcarea traseelor turistice montane;

 • -  întreținerea, repararea, reamenajarea și dotarea refugiilor, bazelor Salvamont;

 • -   dotarea cu echipamente, materiale sportive și sanitare, mijloace de comunicație, etc.;

 • -   drepturi bănești și indemnizații acordate membrilor Salvamont, participanți la acțiunile de salvare montană;

dotarea cu materiale de intervenție, salvare, evacuare și transport al persoanelor accidentate, rătăcite sau având probleme tehnice în mediul subteran speologic;

 • -  dotarea cu materiale și echipamente individuale pentru echipele Salvamont și Salvaspeo, conform haremurilor din HG 77/2003 și Legea 402/2006;

 • -  sume necesare participării la acțiuni de interoperabilitate, la antrenamente, pregătiri și intruiri periodice organizate de către Corpul Român Salvaspeo - CORSA și de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, la cursuri și stagii de perfecționare tehnică etc.

 • -  editarea, tipărirea unor materiale specifice activităților Salvamont și Salvaspeo, pe care le va difuza și afișa în locurile cu afluență de turiști (cabane, pârtii de schi, refugii alpine, puncte sanitare Salvamont, etc.).

Art.19. Serviciul Public Județean Salvamont Brașov va colabora cu: Asociația Națională a Salvatorilor Montani - ANSMR, Corpul Roman Salvaspeo - CORSA, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov - ISU Brașov. Jandarmeria Montană, Regia Romsilva și alte instituții abilitate, pentru o mai bună desfășurare a activităților de prevenire a accidentelor, de salvare montană și salvaspeo.

CAPITOLULIY

Descrierea structurii functionale_a

Serviciului Public Județean Salvamont Brașov

Art.20. Directorul serviciului conduce și coordonează activitățile serviciului, având în subordine întregul personal al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

Art.21. Contabilul șef conduce și coordonează activitățile financiar - contabile, de salarizare și de resurse umane iar, în lipsa directorului are obligația de a lua decizii cu caracter general pentru buna desfășurare a activităților serviciului.

Art.22. Salvatorii montani coordonatori de echipe Salvamont conduc și coordonează activitatea de salvare montană din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea. Totuși, în situații deosebite, în care deciziile necesare pot conduce la complicații, aceștia au obligația de a informa imediat conducerea serviciului.

Art.23. Inspectorul de specialitate salvaspeo mobilizează echipele salvaspeo, coordonează și gestionează operațiunea de salvare subterană. Totuși, în situații deosebite, în care deciziile necesare pot conduce la complicații, acesta are obligația de a informa imediat conducerea serviciului.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art.24. Datele instituției (contabile, salarii) nu vor fi scoase din instituție pe nici un fel de suport, fără acordul conducerii. Excepție fac datele solicitate de instituții abilitate în colectarea datelor unor entități (Administrația Financiară, Curtea de Conturi, AJOFM. Statistica Județeană, ministere etc.).

Art.25. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare se completează cu dispozițiile legale referitoare la prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, a activității salvaspeo și a altor noi acte normative din domeniile menționate.