Hotărârea nr. 53/2012

Hotărârea.nr.53 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Braşov

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașovnsiiir


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PROIECT

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 53

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Camerei Agricole Județene Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 3.02.2012;

Analizând Referatul nr.785/24.01.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama și statul de funcții pentru anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.l, lit. a și alin.2, lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Camerei Agricole Județene Brașov conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Camera Agricolă a Județului Brașov.

PREȘEDINTE Aristotel Căncesi


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ BRAȘOVTotal posturi =16

d.care - funcții publice de conducere = 1

  • - funcții publice de execuție = 13

  • - funcții contractuale de execuție = 2

Director executiv, / Georgeta Ujupan


Aprobat,

Consiliul Județean B;


fv


Consiliul Județean Brașov

Camera Agricolă Județeană Brașov

Cod inregistrare fiscala 11335486

Str. Calea Feldioarei, Nr.20B, Cod Postai :500483

Tel /fax : 0368 465033; e-mail:caj.brasov@yahoo.com

Trezoreria Brașov: R086TREZ1315010XXX010946


STAT DE FUNCȚII CENTRALIZAT la 01.01.2012

Nr.crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Studii

Grad profesional

Treapta profes.

Număr posturi

Salariu de baza

Funcție publica de conducere

1

Director executiv

S

11

1

3105

Funcții publica de execuție

2

Consilier

S

superior

13

25779

Posturi in regim contractual

3

șofer

M

I

1

1006

casier

M

1

893

Total posturi

16

30783

Director executiv,