Hotărârea nr. 52/2012

Hotărârea.nr.52 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru CentrulCultural ,,Reduta” Braşov


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 52

din data de 3.02.2012


- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 3 februarie 2012;

Analizând referatul nr.629/24.01.2012, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune analiza și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, cu următoarele modificări la nivelul statului de funcții:

-transformarea postului vacant de dirijor cor S, II, (2 ore/zi) în actor S, II (2 ore /zi);

-transformarea postului vacant de îngrijitor, în șofer;

Modificările propuse nu implică suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și nici majorarea numărului de posturi aprobate, respectiv 4 posturi;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (1) din OUG nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.


/ z'

/ / ..

PREȘEDj

AnstotelC^H

/

I


Z .<P

"Z

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


'■Z ji


CENTRUL CULTURAL "REDUTA" BRAȘOV


APROBAT


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREZINTE, Aristote/cĂî|ltESCU


STAT DE FUNCȚII

9Funcția

Studii

Gradul / Treapta

Nr. posturi cu norma întreagă

Nr.posturi cu timp parțial

Salariul de bază brut

DIRECTOR

S

II

1

2920

CONTABIL ȘEF

S

II

1

2610

ȘEF SERVICIU - MANAGEMENT CULTURAL

s

II

1

1448

ȘEF SERVICIU - ADMINISTRATIV

s

II

1

2020

ȘEF SERVICIU - CONSERVAREA Șl PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE

s

II

1

2552

CONSILIER

s

1

2

2984

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

s

1

1356

SECRETAR

M

1

700

ECONOMIST

S

II

2

2011

CASIER

M

1

894

REFERENT

M

IA

1

961

REFERENT

S

1

3

3005

ACTOR

S

II

0.25

258

DOCUMENTARIST

S

1

1

868

DOCUMENTARIST

M

IA

1

929

REFERENT (4 ore/zi)

M

1

0.5

406

MAESTRU BALET-DANS

1

2

1670

MAESTRU BALET-DANS

1

0.75

697

COREPETITOR

1

1

815

DANSATOR (4 ore/zi)

III

0.5

350

SECRETAR MUZICAL (2 ore/zl)

S

1

0.25

255

COREGRAF (4 ore/zi)

s

II

0.5

410

DIRIJOR (2 ore/zi)

s

II

0.25

258

DIRIJOR COR (2 ore/zi)

s

II

0.25

184

COREPETITOR (2 ore/zi)

1

0.25

179

REFERENT (2 ore/zi)

s

1

0.25

175

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

1

2

3108

ADMINISTRATOR

M

1

1

1015

ȘOFER

1

1

1007

MAGAZINER

M

1

844

MAESTRU LUMINI SUNET

1

1

929

MAESTRU LUMINI SUNET (2 ore/zi)

1

0.25

186

MUNCITOR CALIFICAT

1

3

2895

MUNCITOR CALIFICAT

II

1

917

ÎNGRIJITOR

5

3528

POMPIER

4

2884

40

4

TOTAL POSTURI CU NORMĂ DE 8 ore/zi

44

48228


NOTĂ:


Cei 4 pompieri beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, potrivit turelor de lucru.