Hotărârea nr. 51/2012

Hotărârea.nr.51 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentruDirecţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.51

din data de 03.02.2012

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 03.02.2012

Analizând referatul nr.992/30.01.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama și statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov cu următoarele modificări:

  • - transformarea unui post de natură contractuală de consilier, IA, în funcție publică de execuție de consilier, S, grad profesional asistent;

  • - transformarea postului vacant de consilier, S, grad profesional asistent, în consilier, S, grad profesional principal;

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1617065/26.01.2012 precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l 11 alin.3 din Legea 188/199, republicată cu modificările și completările ulterioare și art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov și Direcția Coordonare,


Contrasemnează, SECRETAR, Mana DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Anexa nr.....la HCJBV nr....


Aprobat,

CONSILIUL JUDEȚEAN


STAT DE FUNCȚII

Aparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV pentru luna ianuare 2012


j'- l,      '                r-'1 ' ■ "         '■

Ntipdsîun -3

•’iiiniliijf-riîiriî

Funcții publice de conducere

4

11886

1

Director executiv

s

u

1

3257

2

Șef serviciu

s

n

3

8629

Funcții publice de execuție

31

45643

1

Consilier juridic

s

I

superior

1

1614

2

Consilier juridic

s

I

principal

2

2371

3

Consilier juridic

s

I

asistent

1

1032

4

Inspector

s

I

superior

1

2522

5

Consilier

s

I

superior

8

15855

6

Consilier

s

I

principal

6

8589

7

Consilier

s

I

asistent

7

7852

8

Referent

M

ni

superior

3

3972

9

Referent

M

ni

principal

1

1070

10

Referent

M

iii

asistent

1

766

Posturi în regim contractual

5

5932

1

Consilier

S

IA

1

1668

2

îngrijitor

I

1

933

3

Șofer

1

1288

4

Arhivar

M

n

1

1026

5

Muncitor calificat

HI

1

1017

Total aparat propriu

40

63461
direcția

4? județeană * o COMUNITARĂ