Hotărârea nr. 50/2012

Hotărârea.nr.50 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 50

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând referatul nr. 869/25.01.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în sensul transformării unui post de natură contractuală - de inspector de specialitate S, IA, în funcție publică de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu precizarea că modificările propuse nu implică suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;

Ținând cont de Avizul nr. 921710/2011 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Stat funcții DGASPC Brașov

2012


Nr.

Funcția contractuala de conducere

Nivelul studiilor

Număr posturi

Salariul     de

baza

Salariul de baza x nr. posturi

Salariu de baza diminuat

Salariul de baza dim. x nr. post.

Salariu de baza cf.Legii 285/2010

Sal. de baza L. 285/2010 x nr.post

Crt.

1

Sef Serviciu gradul I

S

2

2443

4886

1832

3665

2107

4214

2

Total

2443

4886

1832

3665

2107

4214

Director Executiv Ec. Virainia Martin.


Director Executiv Adjunct PC si PA ] Director Executiv Adjunct Ec. Gheorahe Durnă

Serviciu Resurse Umane.SSM Ioana Ditcu


Stat funcții DGASPC Brașov

2012


Nr.

Crt.

Funcția contractuala de execuție

Nivelul studiilor

Număr posturi

Salariul de baza

Salariul de baza x nr. posturi

Salariu de baza diminuat

Salariul de baza dim. x nr. post.

Salariu de baza cf.Legii 285/2010

Sal. de baza L. 285/2010 x nr.post

1

Inspector de specialitate gradul IA

S

2

1847

3694

1385

2771

1593

3186

2

Inspector de specialitate gradul I

S

2

1752

3504

1314

2628

1511

3022

3

Inspector de specialitate gradul II

s

7

1444

10108

1083

7581

1245

8718

4

Referent IA

M

6

1297

7782

973

5837

1119

6712

5

Medic specialist

S

3

2297

6891

1723

5168

1981

5943

6

Funcționar

G

2

1116

2232

837

1674

963

1925

7

Șofer

G

4

1243

4972

932

3729

1072

4288

8

Total

26

10996

39183

8247

29387

9484

33795


Director Executiv Adjunct PC si PA Gheqfghe Durnă
Serviciu Resurse Umane,SSM


Ioana Ditcu5

r

p g

w

>

CL

3

9

«X

2

2

>

9*’ i~T~


f ie

5

1

i;

- j

*

*;;

j.

V. ;•

V *

P

î-fl

*

S 0

•? $

2 S

A -V

- r

1’

i >

*

y $

o

* •; >

3 :

* “i

3 ?

’r *■

îî £

?. 2 >•

xt

j *

Ș3

F ?

j:

r

p

Fi:

* -7

I

*

??

s

F

ș

ÎF

M


I

I

I

m

m

Bl

m

ffi

rn


I

I

I

■I

ta

m

ml


t

I

II ti

l

li

î

$51

j.J

l

îij

0

4.

«b|

îi

Jel

li

I

JJT

U»5oh hh


TQTALHR. POSTURI

1100

PUNCT# PU8USS CCKQUCEM • tplfltproi

19

rimctM publici •xfCvrn-ovMtffprtu

tts

CONTRACTUALI eONOUStM «MVMKWft

t

CONTRACTUALI IXtCUtlS • >p AU'propriu

it

COHOUCCRt C.ntr# do pUiimont/Comolox

19

EXECUÎI6 contro Co pimmoni t compioio

743

APSTENTI MATVRNAU PRO* ftltOMiTI

1*3


Stat funcții DGASPC Brașov

2012


Ap ratat-Președinte Aristotel r


fat/ 1/Brasov

icescu


Nr.crt.

Funcții publice de conducere

Nivel studii

Clasa

Gradul

Nr. posturi

Salariu de baza

Salariul de bâzăxnr. posturi

Salariude baza diminuat

Salariul.de baza dim. x nr. post.

Salariu de baza cf.Legii 285/2010

Sal. de baza L. 285/2010 x nr.post

1

Director Executiv

S

80

II

1

3775

3775

2831

2831

3256

3256

2

Director executiv adjunct

S

78

II

1

3654

3654

2741

2741

3152

3152

3

Director executiv adjunct economic

s

78

II

1

3654

■ . ■ 2741BE

274-1

3152

3152

4

Sef serviciu

s

76

II

11

3061

2296

25253:

2640

29041

5

Sef birou

s

74

II

1

3046

.22®-

.eJ2285

2627

2627

6

Total

15

17190

<7800

35850

14826

41228

f Director Executiv Adjunct Ec.
Serviciu Resurse Umane,SSM Ioana Ditcu


Aprobat Președinte CAOtfasov Aristotel Caricescu

Stat funcții DGASPC Brașov

2012

Nr.crt.

Funcții publice de execuție

Nivel studii

Nr. posturi

Salariul de baza

Salariul de baza x nr. posturi

Salariu de baza diminuat

Salariul de baza dim. x nr. post.

îo co (NI

'oi

_I

O

«J

N

Ol

J2

a> T3

*L_ J5 ra

OT

Sal. de baza L. 285/2010 x nr.post

1

Auditor grad profesional superior

S

1

2842

2842

2132

2132

2451

2451

2

Auditor grad profesional principal

S

1

1945

1945

1459

1459

1678

1678

3

Consilier grad profesional superior

s

29

2436

70644

1827;

52983

2101

60930

4

Consilier grad profesional superior

s

3

2153

6459

1615 £

4844

1613

4839

5

Consilier grad profesional superior

s

23

1870

43010

1403 <

32258

1613

37096

6

Consilier juridic grad profesional superior

s

5

2436

12180

1827

9135

2101

10505

7

Consilier juridic grad profesional principal

s

6

1145

6870

859

5153

1184

7104

8

Inspector grad profesional principal

s

15

1667

25005

1250

18754

1438

21567

9

Inspector grad profesional principal

S

1

1480

1480

1110

1110

1277

1277

10

Inspector grad profesional asistent

S

15

1300

19500

975

14625

1121

16819

11

Referent specialitate grad profesional superior

SSD

4

1553

6212

1165

4659

1339

5358

12

Referent grad profesional superior de salarizare

M

12

1438

17256

1079

12942

1240

14883

13

Referent grad profesional principal

M

1

1023

1023

767

767

883

883

14

Total

116

23288

214426

17466

160820

20039

185390