Hotărârea nr. 5/2012

Hotărârea.nr.5 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentruprotecţia copilului Braşov


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 5 din data de 16.01.2012

- privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 16 ianuarie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 392/13.01.2012, prin care se propune aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, având în vedere că președintele acestei comisii, care a fost desemnat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 343/2011, nu mai poate îndeplini această prerogativă, în condițiile în care, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov a încetat exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Secretar al Județului Brașov, de către doamna Crăciun Claudia; în referat se face propunerea numirii doamnei Dumbrăveanu Maria, care exercită cu caracter temporar, funcția publică de conducere vacantă, de Secretar al județului Brașov și care, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, va avea calitatea de președinte al Comisiei pentru protecția copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) și alin. (2), art. 5, alin. (1), pct. “a” din H.G.R. nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin. (5) lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în sensul numirii doamnei Maria Dumbrăveanu, care exercită cu caracter temporar funcția publică de conducere vacantă, de secretar al județului Brașov, membru în Comisia pentru protecția copilului Brașov, urmând a exercita, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, calitatea de președinte al acestei Comisii.

Art.2. - Art. 1 al Hotărâriii Consiliului Județean Brașov nr. 343/2011 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu