Hotărârea nr. 45/2012

Hotărârea.nr.45 - privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetuluijudețului Brașov, înregistrat la începutul anului 2012


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 45

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1120/01.02.2012, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune spre aprobare, utilizarea unor sume, din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2012;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările aduse de O.U.G. nr. 63/2010;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2012, a următoarelor sume:

  • •  214.952,32 lei provenită din excedentul secțiunii de dezvoltare aferentă anului 2011, pentru secțiunea de dezvoltare aferentă anului 2012

  • •  9.692.437,68 lei pentru secțiunea de dezvoltare corespunzătoare anului 2012


Direcția Economică, asigură aducerea

la


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu