Hotărârea nr. 44/2012

Hotărârea.nr.44 - privind aprobarea bugetului creditelor externe şi interne pe anul


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 44 din data de 03.02.2012

- privind aprobarea bugetului creditelor externe și interne pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/02.02.2012 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către comisiile de specialitate ale consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012 și art. 19 alin. (1), lit. „a” din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul creditelor externe și interne pe anul 2012, conform anexelor care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

iu /

PREȘEgWTE,/.'

Aristotel Căncescii*

Contrasemneză, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Tip Buget    07 - BUGETUL CREDITELOR INTERNE

An           2012                                                                                                                           MII LEISEF SERVICIU BUGET

$


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim 11

Trim 111

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CHELTUIELI

B

50.626,23

29.000,00

21.200,00

426,23

0,00

CHELTUIELI DECAPITAI. (70=71+72)

70

50.626,23

29.000,00

21.200,00

426,23

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

50.626,23

29.000,00

21.200,00

426,23

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

50.626,23

29.000,00

21.200,00

426,23

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

50.626,23

29.000,00

21.200,00

426,23

0,00

Total

50.626,23

29.000,00

21.200,00

426,23

0,00

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate     ÎMPRUMUT INTERN BCR CULTURA

Tip Buget 07 - BUGETUL CREDITELOR INTERNE

Funcțional 67.03.12 - CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ÎMPRUMUT INTERN BCR CULTURA

ORDONATOR DE CREDITESEF SERVICIU BUGET


CHELTUIELI

B

9.700,00

6.500,00

3.200,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

9.700,00

6.500,00

3.200,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.700,00

6.500,00

3.200,00

0,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

9.700,00

6.500,00

3.200,00

0,00

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

9.700,00

6.500,00

3.200,00

0,00

0,00

Total

9.700,00

6.500,00

3.200,00

0,00

0,00

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate     ÎMPRUMUT BCR AEROPORT

Tip Buget    07 - BUGETUL CREDITELOR INTERNE

An           2012                                                                                                                            MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ÎMPRUMUT BCR AEROPORT

CHELTUIELI

B

40.926,23

22.500,00

18.000,00

426,23

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

40.926,23

22.500,00

18.000.00

426.23

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

40.926,23

22.500,00

18.000,00

426,23

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

40.926,23

22.500,00

18.000,00

426,23

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

40.926,23

22.500,00

18.000,00

426,23

0,00

Total

40.926,23

22.500,00

18.000,00

426,23

0,00SEF SERVICIU BUGET


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2012, cu finanțare din împrumuturi Interne repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2011

Cheltuieli aprobate

Capacitatl

Termen PIF

Total general, din care:

9.700,00

0,00

50.626,23

A.Lucrari in continuare

9.700,00

0,00

10.900,00

B.Lucrari noi

0,00

22.810,81

C.lnvestitii definite conform Legii 273/2006

0,00

16.915,42

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 67.07 Cultura, recreere si reliaie

Total general, din care:

9.700,00

0,00

9.700,00

A.Lucrari in continuare

9.700,00

0,00

9.700,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

9.700,00

0,00

9.700,00

71.01.01

Lucrări de intervenție in regim de urgenta la Cetatea Râșnov si reabilitare turn Barhory

2.000,00

2.000,00

71.01.01

Reabilitare, consolidare si amenajare a Cetatii Făgărașului

7.700,00

0,00

7.700,00

Capitol 84.07 Transporturi

Total general, din care:

40.926,23

Aeroport International Brasov-Ghimbav

63.000,00

22.073,77

40.926,23

A.Lucrari in continuare

0,00

0

1.200,00

71.01.01

Refacerea terenului in zona balastierelor si imprejmuirea de securitate a Aeroportului International Brasov-Ghimbav -proiectare si execuție

0,00

1.200,00

B.Lucrari noi

22.810,81

71.01.01

Proiectarea si execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa alia din programul de dezvoltare etapizata a Aeroportului International Brașov

22.810,81

C.lnvestitii definite conform Legii 273/2006

0,00

16.915,42

71.01.01

/.Achiziții imobile (lit.a)

0,00

16.915,42

PREȘEDINTE,

Aristotel CANCESCU^

DIRECTOR EXEC. ECONOMIC                    [/<-                        ARHITECT SEF,

Aurelia POPESCU                                                         Mlhal SARBU

Anexa 1b)

02.02.2012


JUDEȚUL BRAȘOV CONSIUUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

poziției "Alte cheltuieli de Investiții", defalcata pe categorii de bunuri finanțate din împrumut Intern, definite conform art.42 alln(2) llt.a-e din OUG 45/2003

încadrări bugetare

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Termen PIF

Nr. si data documentului

Total general, din care:

16.915,42

I.Achizitii imobile (lit.a)

16.915,42

II.Dotari independente (lit.b)

0

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

0

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

0

V.Foraj, cartare,...(lit.e)

0

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 84.07 Transporturi

Total, din care:

Total general, din care:

16.915,42

LAchlzItll Imobile (lit.a)

16.915,42

71.01.01

Aeroport International Brasov-Ghimbav- Expropriere imobile afectate de construirea aeroportului

16.915,42

II.Dotari independente (lltb)

lll.Studii fezabilitate,...(Ilt.c)

IV.Consolidari, expertize,. ..(lit.d)

V.Fora], cartare,...(lit.e)

PREȘEDINTE, Aristotel CANCESCU_—

ARHITECT SEF,                   DIRECT°R EXEC. ECONOMIC

Mihai SARBU                          Aurelia POPESCU