Hotărârea nr. 43/2012

Hotărârea.nr.43 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabilepentru judeţul Braşov pe anul 2012


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 43

din data 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru județul Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 19, alin.(l) lit.”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit.”a”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru județul Brașov pe anul 2012, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Tip Buget 08 - BUGETUL FONDURILOR EXTERNE

An           2012                                                                                                                      IMII LEI


SEF SERVICIU BUGETDenumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

VENITURI

0.08

5.158,00

135,00

4,00

2.811,10

2.207,90

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

5.158,00

135,00

4,00

2.811,10

2.207,90

SUBVENȚII

IV.08

5.158,00

135,00

4,00

2.811,10

2.207,90

DONAȚII

44.08

5.158,00

135,00

4,00

2.811,10

2.207,90

DONAȚII DIN STRAINATATE

44.08.01

5.158,00

135,00

4,00

2.811,10

2.207,90

CHELTUIELI

1.08

888,62

451,02

420,60

11,00

6,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

888,62

451,02

420,60

11,00

6,00

PARTEA A-1II-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.08

888,62

451,02

420,60

11,00

6,00

SANATATE

66.08

447,02

447,02

0,00

0,00

0,00

SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI

66.08.06

447,02

447,02

0,00

0,00

0,00

SPITALE GENERALE

66.08.06.01

447,02

447,02

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.08

441,60

4,00

420,60

11,00

6,00

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚI

68.08.05

441,60

4,00

420,60

11,00

6,00

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68.08.05.02

441,60

4,00

420,60

11,00

6,00

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CHELTUIELI

1.08

4.681,20

0.00

2.484,30

2.196,90

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

4.681,20

0,00

2.484,30

2.196,90

0,00

PARTEA A-III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.08

4.681,20

0,00

2.484,30

2.196,90

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.08

4.681,20

0,00

2.484,30

2.196,90

0,00

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚI

68.08.05

4.681,20

0,00

2.484,30

2.196,90

0,00

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68.08.05.02

4.681,20

0,00

2.484,30

2.196,90

0,00

Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Tip Buget 08 - BUGETUL FONDURILOR EXTERNE Funcțional 66.06.01 - SPITALE GENERALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

CHELTUIELI

U

447,02

447,02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

447,02

447,02

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL

10

9,96

9,96

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

7,97

7,97

0,00

0,00

0,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

3,74

3,74

0,00

0,00

0,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

1,59

1,59

0,00

0,00

0,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

2,64

2,64

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚII

10.03

1,99

1,99

0,00

0,00

0,00

CONTRIBU IT! DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

1,57

1,57

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

0,32

0,32

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

437,06

437,06

0,00

0,00

0,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

34,00

34,00

0,00

0,00

0,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

17,00

17,00

0,00

0,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

17,00

17,00

0,00

0,00

0,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

134,06

134,06

0,00

0,00

0,00

MATERIALE SANITARE

20.04 02

17,00

17,00

0,00

0,00

0,00

REACTIVI

20.04.03

117,06

117,06

0,00

0,00

0,00

Tip Buget 08 - BUGETUL FONDURILOR EXTERNE


An           2012                                                                                                                   MII LEI


ORDONATOR DE CREDITESEF SERVICIU BUGET


Denumirea in<^ jrilor


BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ALTE OBIECTE DE INVENTAR              ”

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

MATERIALE DE LABORATOR

Total

ORDONATOR DE CREDITEod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

"îrim IV

B

1

2

3

4

5

20.05

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

20.05.30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

20.06

101,00

101,00

0,00

0,00

0,00

20.06.02

101,00

101,00

0,00

0,00

0,00

20.09

116,00

116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447,02    447,02


SEF SERVICIU BUGET

17


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate ASIS SOC INVALID DGASPC

Tip Buget 08 - BUGETUL FONDURILOR EXTERNE

Funcțional 68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


ASIS SOC INVALID DGASPC


CHELTUIELI

B

5.122,80

4,00

2.904,90

2.207,90

6,00

CHELTUIELI CURENTE

01

441,60

4,00

420,60

11,00

6,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

441,60

4,00

420,60

11,00

6,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

24,00

4,00

6,00

8,00

6,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

6,00

2,00

2,00

2,00

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

12,00

0,00

4,00

4,00

4,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICE CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

4,00

0,00

0,00

2,00

2,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

6,00

0,00

3,00

3,00

0,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

6,00

0,00

3,00

3,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

409,60

0,00

409,60

0,00

0,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

401,60

0,00

401,60

0,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

4.681,20

0,00

2.484,30

2.196,90

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.681,20

0,00

2.484,30

2.196,90

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

4.681,20

0,00

2.484,30

2.196,90

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

4.485.70

0,00

2.288,80

2.196,90

0,00

MOBILIER, APARA TURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

195,50

0,00

195,50

0,00

0,00

Total

t /

5.122,80

4,00

2.904,90

2.207,90

6,00