Hotărârea nr. 42/2012

Hotărârea.nr.42 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.42

din data de 03.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204/02.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, art.19 alin.l lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii nr.293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 66.06.01 - SPITALE GENERALE

2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE


CHELTUIELI

B

9.608,03

2.657,18

2.284,60

2.298,05

2.368,20

CHELTUIELI CURENTE

Ol

9.535,83

2.630,33

2.273,10

2.298.05

2.334,35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.209,11

1.588,40

1.586,60

1.584,55

1.449,56

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

4.533,38

1.158,30

1.156,50

1.154.45

1.064,13

SALARII DE BAZA

10.01.01

2.480,78

635,00

635,00

635,00

575,78

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

1.733,21

438,00

438,00

438,00

419,21

ALTE SPORURI

10.01.06

53,20

14,50

14,50

14,50

9,70

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

245,45

63,70

62,70

60,70

58,35

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII

10.01.12

2,35

0,80

0,80

0,75

0,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

18,39

6,30

5,50

5,50

1,09

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

243,15

64,00

64,00

64,00

51,15

TICHETE DE MASA

10.02.01

243,15

64,00

64,00

64,00

51,15

CONTRIBUȚII

10.03

1.432,58

366,10

366,10

366,10

334,28

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

1.122,60

285,00

285,00

285,00

267,60

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

22,27

6,00

6,00

6,00

4,27

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

235,74

60,50

60,50

60,50

54,24

CONTRIBU IT! DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

12,64

3,60

3,60

3,60

1,84

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

39,33

11,00

11,00

11,00

6,33

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

3.326,72

1.041,93

686,50

713,50

884,79

BUNURI SI SERVICII

20.01

1 395,19

388,60

295,60

299,10

411,89

Denumirea indic;

of >r

ț indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

68,50

28,50

11,00

13,50

15,50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

94,00

25,00

20,00

20,00

29,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTR1CA

20.01.03

326,66

113,00

63,00

60,00

90,66

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

163,00

38,50

38,50

38,50

47,50

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

27,50

12,50

5,00

5,00

5,00

PIESE DF. SCHIMB

20.01.06

6,00

3,00

0,00

3,00

0,00

TRANSPORT

20.01.07

16,20

3,60

3,60

3,60

5,40

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

42,00

7,50

5,50

6,50

22,50

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

232,50

60,00

52,00

52,00

68,50

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

418,83

97,00

97,00

97,00

127,83

REPARAȚII CURENTE

20.02

133,53

48,53

29,00

23,00

33,00

HRANA

20.03

470,00

125,00

115,00

110,00

120,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

470,00

125,00

115.00

110,00

120,00

MAED1CAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

975,10

365,40

167,90

195,90

245,90

MEDICAMENTE

20.04.01

585,50

245,50

85,00

110,00

145,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

154,50

44,00

32,00

35,00

43,50

REACTIVI

20.04.03

121,00

49,00

24,00

24,00

24,00

DEZINFECTANT!

20.04.04

114,10

26,90

26,90

26,90

33,40

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

25,00

13,00

3,50

4,00

4,50

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

15,00

3,00

3,50

4,00

4,50

DEPLASARE, DETASAR1, TRANSFERURI

20.06

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

MATERIALE DF. LABORATOR

20.09

172,00

56,50

41,50

41,50

32,50

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

11,00

6,00

1,00

3,00

1,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

8,60

2,40

1,90

2,40

1,90

ALTE CHELTUIELI

20.30

134,30

36,00

30,60

34,10

33,60

RECLAMA SI PUBLICITATE

20.30.01

28,00

24,00

4,00

0,00

0,00

CHIRII

20.30.04

42,00

10,50

10,50

10,50

10,50

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

64,30

1,50

16,10

23,60

23,10

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

72,20

26,85

11,50

0,00

33,85

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

72,20

26,85

11,50

0,00

33,85

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

72,20

26,85

11,50

0,00

33,85

CONSTRUCȚII

71.01.01

11,50

0,00

4,50

0,00

7,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

33,85

26,85

7,00

0,00

0,00

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

26,85

0,00

0,00

0,00

26,85

Total

9.608,03

2,657,18

2.284,60

2.298,05

2.368,20

Anexa 1a)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2012, cu finanțare integrala sau parțiala din venituri proprii si subvenții, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nr. Crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2011

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen

PIF

Total general, din care:

3.419,25

A.Lucrari in continuare

200,00

B.Lucrari noi

68,84

C.lnvestitii definite conform art 42, alin (2), lit.a-e din OUG45/2003

3.150,41

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

3.150,41

I.Achizitii imobile (lit.a)

0,00

II.Dotări independente (lit.b)

1.717,60

lll.Studii fezabilitate,... (1 it.c)

54,50

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

0,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

1.378,31

Capitol 54.10 Alte servicii publice gene

râie

Total, din care:

600,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

600,00

II.Dotari independente (lit.b)

600,00

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

600,00

Capitol 61.10 Ordine publica si siguranța naționala

Total, din care:

30,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

30,00

II.Dotari independente (lit.b)

30,00

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE A JUDEȚULUI BRAȘOV

30,00

Capitol 66.10 Sanatate

Total, din care:

2.335,41

A. Lucrări in continuare

200,00

Spitalul de Boli Infectioase

200,00

71.01.01

Schimbare amplasament centrala termica, reabilitare sistem de incalzire si prepararea apei calde

200,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

2.135,41

II.Dotari independente (lit.b)

980,20

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

160,00

Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

60,70

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

559,50

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie

200,00

lll.Studii fezabilitate,.. .(lit.c)

11,50

Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

11,50

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

1.143,71

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

200,00

Spitalul Clinic de Copii

70,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

823,71

Spitalul de Boli Infectioase

0,00

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie

50,00

Capitol 67.10 Cultura, recreere si religie

Total, din care:

373,84

B.Lucrari noi

68,84

CENTRUL CULTURAL REDUTA

68,84

71.01.01

Imbunatatirea acusticii sălii de spectacole

68,84

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

305,00

II.Dotari independente (lit.b)

117,40

MUZEUL DE ARTA

3,90

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

75,00

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU"

28,50

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

10,00

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

43,00

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

40,00

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

3,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

144,60

MUZEUL DE ISTORIE

130,00

MUZEUL DE ARTA

10,00

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU"

4,60

Capitol 68.10 Asiqurari si asistenta sociala

Total, din care:

80,00

80,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

80,00

80,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

80,00

80,00

UNITATEA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU

80,00

PREȘEDINTE,

. Aristotel CANCESGLb

DIRECTOR EXEC.ECONOMIC

ARHITECT SEF

Aurelia POPESCU

C^k

Mihai SARBU

Anexa 1b)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2012, cu finanțare integrala sau parțiala din venituri proprii si subvenții, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate Nr. Si data document

Termen PIF

Total general, din care:

3.150,41

LAchizitii imobile (lit.a)

0,00

II.Dotări independente (lit.b)

1.727,60

lll.Studii fezabilitate, ...(lit.e)

54,50

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

0,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

1.368,31

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 54.10 Alte servicii publice qenerale

Total, din care:

600,00

(.Achiziții imobile (lit.a)

0,00

II.Dotari independente (lit.b)

600,00

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

600,00

71.01.02

Extindere rețea informatizare stare civila (soft+echipamente) pt. 20 primarii

500,00

71.01.02

Rețea informatica structurata

100,00

lll.Studii fezabilitate, ...(Iit.c)

0,00

IV.Consolidari, expertize,... (I it.d)

0,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

0,00

Capitol 61.10 Ordine publica si siguranța naționala

Total general, din care:

30,00

II.Dotari independente (lit.b)

30,00

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE A JUDEȚULUI BRAȘOV

30,00

71.01.02

Autoturism

buc

1

30,00

Capitol 66.10 Sanatate

Total, din care:

2.135,41

II.Dotari independente (lit.b)

980,20

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

160,00

Sediul central

160,00

71.01.02

Sonda phased-array PA240 pentru aparat Doppler

buc

1

32,00

71.01.02

Analizor biochimie automat

buc

1

48,00

71.01.02

Analizor biochimie semiautomat

buc

1

35,00

71.01.02

Analizor automat ioni (Na.K.Ca)

buc

1

27,00

71.01.02

Distilator

buc

1

5,00

71.01.02

Aparat automat coagulare

buc

1

5,00

71.01.02

Termostat 37 (incubator) 32 litri

buc

1

8,00

Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

60,70

71.01.03

Defibrilator

5,35

71.01.03

Developator umed

21,50

71.01.02

Microscop

11,00

71.01.02

EKG

22,85

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie

200,00

71.01.03

Mamograf

200,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

559,50

71.01.03

Amenajare cardiologie staționar central

193,00

71.01.03

Unitate magnetoterapie 2 canale

BUC

1,00

17,00

71.01.03

Bicicleta ergonomica

BUC

3,00

8,00

71.01.03

Aparat KT multifuncțional

BUC

2,00

5,50

71.01.03

Baie galvanica

BUC

2,00

75,00

71.01.03

Aparat unde scurte

BUC

1,00

28,00

71.01.03

Unitate electroterapie 2 canale

BUC

2,00

13,00

71.01.03

Electrocardiograf cu 6 canale

BUC

1,00

8,85

71.01.03

Electrocardiograf cu 12 canale

BUC

2,00

26,97

71.01.03

Microtom

BUC

1,00

54,19

71.01.03

Trusa autopsie

BUC

4,00

26,15

71.01.03

Defribilator

BUC

2,00

81,84

71.01.03

Injectomat

BUC

4,00

22,00

III.Studii fezabilitate,...(lit.c)

11,50

Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

11,50

71.01.01

SF privind schimbarea locației

11,50

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

1.143,71

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

200,00

Sediul central

100,00

71.03

Lift exterior pentru brancarda

100,00

Secția Zarnesti

100,00

71.03

înlocuirea tamplariei (geamuri si usi termopane)

100,00

Spitalul Clinic de Copii Brașov

70,00

71.03

Lucrări de amenajari, compartimentări Secția Clinica Chirurgie Pediatrica

70,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

823,71

71.03

Amenajare bloc operator staționar Tractorul

27,62

71.03

înlocuire rețele exterioare

9,09

71.03

RK cazan incalzire staționar Marzescu

2,60

71.03

Proiectare si execuție eficientizare termica

549,40

71.03

Reabilitare termica corp H staționar central (hidroizolatie acoperiș, termoizolatii pereți exteriori, inlocuire ferestre)

150,00

71.03

Reparație capitala aparat sterilizare

85,00

Spitalul de Boli Infectioase

0,00

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie

50,00

71.03

Reabilitare si modernizare corp A

50,00

Capitol 67.10 Cultura, recreere si reliqie

Total, din care:

305,00

II.Dotari independente (lit.b)

117,40

MUZEUL DE ARTA

3,90

71.01.03

Extindere sistem alarmare, efracție si incendiu la depozit str. N. Balcescu nr.67

3,90

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

75,00

71.01.03

Aparatura de monitorizare si control patrimoniu muzeal

25,00

71.01.03

Multi-touch screen

50,00

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU"

28,50

71.01.02

Laptop

buc

2

4,50

71.01.03

Clavinova

buc

1

9,50

71.01.02

Calculator

buc

1

5,00

71.01.03

Orga electronica

buc

2

9,50

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

10,00

71.01.03

Amenajare depozit obiecte de patrimoniu

10,00

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

43,00

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

3,00

71.01.01

Proiect arhitectura amenajare curte si fațada

3,00

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

40,00

71.01.01

Studiu de fezabilitate imobil str. Lunga nr.9

40,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

144,60

MUZEUL DE ARTA

10,00

71.03

Amenajare laborator restaurare picturi

10,00

MUZEUL DE ISTORIE

130,00

71.03

Sistem de încălzire laborator metal ceramica N. Balcescu nr.67

80,00

71.03

Reabilitare fațade Casa Sfatului (SF + PT)

50,00

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU"

4,60

71.01.30

Adobe Audition CS 5.5

buc

1

2,20

71.01.30

Corel DRAW Graphics suite X5

buc

1

2,40

Capitol 68.10 Asigurări si asistenta sociala

Total, din care:

80,00

UNITATEA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU

80,00

V.Reparații capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

80,00

71.03

împrejmuire pompe apa

80,00

DIRECTOR EXEC.ECONOMIC Aurelia POPESCU