Hotărârea nr. 41/2012

Hotărârea.nr.41 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.41

din data de 03.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204/02.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, art.19 alin.l lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii nr.293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      SPITALUL PSIH.NEUROLOGIE BV

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENTII

Funcțional 66.06.01 - SPITALE GENERALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

I

2

3

4

5

SPITALUL PSIH.NEUROLOGIE BV

CHELTUIELI

B

27.882,38

7.293,27

6.816,37

6.816,37

6.956,37

CHELTUIELI CURENTE

01

27.522,38

7.261,27

6.668,37

6.796,37

6.796,37

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.312,00

4.630,00

4.329,00

4.328.00

4.025,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

12.804,00

3.423,00

3.201,00

3.200,00

2.980,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

8.640,00

2.310,00

2.160,00

2.160,00

2.010,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

2.870,00

768,00

717,00

717,00

668,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

1.260,00

336,00

315,00

315,00

294,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

34,00

9,00

9,00

8,00

8,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

973,00

260,00

244,00

244,00

225,00

TICHETE DE MASA

10.02.01

973,00

260,00

244,00

244,00

225,00

CONTRIBUȚII

10.03

3.535,00

947,00

884,00

884,00

820,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STA T

10.03.01

2.651,00

709,00

663,00

663,00

616,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

63,00

18,00

16,00

16,00

13,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

658,00

176,00

164,00

164,00

154,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

35,00

10,00

9,00

9,00

7,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

128,00

34,00

32,00

32,00

30,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

10.210,38

2.631,27

2.339,37

2.468,37

2.771,37

BUNURI SI SERVICII

20.01

5.492.38

1.327,77

1.123,37

1.319,37

1.721,87

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

50,00

15,00

13,00

12,00

10,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

190,00

55,00

45,00

45,00

45.00

Denumirea indic;

aC »r

ndic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

1.700,00

500,00

350,00

350,00

500,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CARBURANT! SI LUBRIFIANTI

20.01.05

33,00

9,00

8,00

8,00

8,00

TRANSPORT

20.01.07

90,00

25,00

25,00

20,00

20,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

80,00

22,00

20,00

20,00

18,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

2.929,38

595,77

557,37

759,37

1.016,87

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

20,00

6,00

5,00

5,00

4,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

400,00

70,00

130,00

80,00

120,00

HRANA

20.03

1.310,00

350,50

320,00

320,00

319,50

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

1.310,00

350,50

320,00

320,00

319,50

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

2.480,00

738,00

638,00

622,00

482,00

MEDICAMENTE

20.04.01

2.160,00

650,00

550,00

550,00

410,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

150,00

40.00

40,00

35,00

35,00

REACTIVI

20.04.03

100,00

30,00

30,00

20,00

20,00

DEZINFECTANTI

20.04.04

70,00

18,00

18,00

17,00

17,00

BUNURI DE NA TURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

60,00

15,00

15,00

15,00

15,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

80,00

20,00

20,00

20.00

20,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE. DETASARI. TRANSFERURI

20.06.01

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

3,00

1,00

1,00

0,00

1,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

322,00

93,00

76,00

76,00

77,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

CHTRI1

20.30.04

300,00

88,00

71,00

71,00

70,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

360,00

32,00

148,00

20,00

160,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

360,00

32,00

148,00

20,00

160,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

160,00

32,00

128,00

0,00

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

160,00

32,00

128,00

0,00

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

200,00

0,00

20,00

20,00

160,00

Total

27.88238

7.29337

6.8163?

6.81637

6.95637

DONATOR DE CREDITE

SEF SERVICIU BUGET