Hotărârea nr. 40/2012

Hotărârea.nr.40 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.40

din data de 03.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr.1204/02.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, art.19 alin.l lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii nr.293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      SPITALUL DE OBST. GINECOLOGIE

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional 66.06.01 - SPITALE GENERALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

SPITALUL DE OBST. GINECOLOGIE

CHELTUIELI

B

20.622,34

5.192,34

5.185,00

5.185.00

5.060,00

CHELTUIELI CURENTE

01

20.372,34

5.192,34

5.060,00

5.060,00

5.060,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.329,00

3.268,00

2.988,00

3.036,00

3.037,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

9.211,00

2.443,00

2.250,00

2.261,00

2.257,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

6.288,00

1.661,00

1.510,00

1.560,00

1.557,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

1.140,00

300,00

280,00

280,00

280,00

ALTE SPORURI

10.01.06

1.060,00

300,00

280,00

240,00

240,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

695,00

175,00

170,00

175,00

175,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

26,00

6,00

10,00

5,00

5,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

670,00

175,00

160,00

170,00

165,00

TICHETE DF. MASA

10.02.01

670,00

175,00

160,00

170,00

165,00

CONTRIBUȚII

10.03

2.448,00

650,00

578,00

605,00

615,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DF. STAT

10.03.01

1.898,00

495,00

453,00

470,00

480,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

60,00

15,00

15,00

15,00

15,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

430,00

120,00

90.00

110,00

110,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

30.00

10.00

10,00

5.00

5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.043,34

I 924,34

2.072,00

2.024,00

2.023,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

3.693,00

841,00

962,00

940,00

950,00

Denumirea indi/

ilor

|    1 indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

34,00

14,00

5,00

10,00

5,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

190,00

50,00

40,00

50,00

50,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA motrica

20.01.03

920,00

225,00

220,00

240,00

235,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

285,00

70,00

75,00

60,00

80,00

CARBURANȚI SI LUBR1FIANTI

20.01.05

10,00

3,00

3,00

2,00

2,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRANSPORT

20.01.07

10,00

3,00

3,00

2,00

2,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

105,00

25,00

40,00

25,00

15,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

1.080,00

225,00

300,00

275,00

280,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

1.055,00

225,00

275,00

275,00

280,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

450,00

125,00

125,00

100,00

100,00

HRANA

20.03

309,34

139,34

35,00

75,00

60,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

309,34

139,34

35.00

75,00

60,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

3.145,00

725,00

820,00

800,00

800,00

MEDICAMENTE

20.04.01

1.330,00

300,00

330,00

350,00

350,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

1.375,00

325,00

350,00

350,00

350,00

REACTIVI

20.04.03

210,00

50,00

60,00

50,00

50,00

DEZINFECTANT!

20.04.04

230,00

50.00

80,00

50,00

50,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

170,00

40,00

40,00

45,00

45,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

100,00

25,00

25,00

25,00

25,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

50,00

10,00

10,00

15,00

15,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

120,00

25,00

45,00

25,00

25,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

5,00

1,00

2,00

1,00

1,00

CONSULTANTA SI EXPERTIZA

20.12

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

5,00

1,00

2,00

1,00

1,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

ALTE CHELTUIELI

20.30

84,00

11,00

26,00

21,00

26,00

RECLAMA SI PUBLICITATE

20.30.01

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

75,00

10,00

25,00

20,00

20,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

250,00

0,00

125,00

125,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

250,00

0.00

125,00

125,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

200,00

0,00

125,00

75,00

0.00

MOBILIER, APARATURA BIROT ICA SI ALTE ACT IVE CORPORALE

71.01.03

200,00

0,00

125,00

75,00

0,00

Denumirea indif ilor

A

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

Total

B

1

2

3

4

5

71.03

50,00

0,00

0,00

50,00

0.00

20.62234   5.19234     5.185,00    5.185,00     5.060,00

SEF SERVICIU BUGET