Hotărârea nr. 4/2012

Hotărârea.nr.4 - privind aprobarea repartizării în bugetul judeţului Braşovpe anul 2012, a sumei de 6.523 mii lei pentru susţinerea cheltuielilor generate deîntreţinerea şi repararea drumurilorConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.4

din data de 16.01.2012

privind aprobarea repartizării în bugetul județului Brașov pe anul 2012, a sumei de 6.523 mii lei pentru susținerea cheltuielilor generate de întreținerea și repararea drumurilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.01.2012;

Analizând referatul nr.365/13.01.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se supune aprobării repartizarea în bugetul județului Brașov pe anul 2012 a sumei de 6.523 mii lei pentru susținerea cheltuielilor generate de întreținerea și repararea drumurilor;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4 lit.c și anexa nr.6 din Legea nr.293/2011 -Legea bugetului de stat pe anul 2011;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea în bugetul județului Brașov pe anul 2012, a sumei de 6.523 mii lei, pentru susținerea cheltuielilor generate de întreținerea și repararea drumurilor.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a


Contrasemnează, SECRETAR


umbrăveanu


Red.BM

Se difuzează la:


lex.- Direcția Economică lex.- Administrator public

lex.- Cabinet Președinte

lex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

lex.- Colecție