Hotărârea nr. 37/2012

Hotărârea.nr.37 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mall: office(3)iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.roConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.37

din data de 03.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204/02.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, ari. 19 alin.l lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii nr.293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      SPITALUL CLINIC DE COPII BV

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII Funcțional 66.06.01 - SPITALE GENERALE

MII LEI


An          2012

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

SPITALUL CLINIC DE COPII BV

CHELTUIELI

B

22.614,42

6.231,42

6.115,00

5.728,00

4.540.00

CHELTUIELI CURENTE

01

22.544,42

6.231,42

6.080,00

5.693,00

4.540,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15.840,00

4.015,00

4.165,00

4.300,00

3.360,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

11.818,00

2.954,00

3.090,00

3.190,00

2.584,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

8.993,00

2.254,00

2.360,00

2.430,00

1.949,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

1.000,00

250,00

260,00

270,00

220,00

ALTE SPORURI

10.01.06

965,00

240,00

250,00

260,00

215,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

860,00

210,00

220,00

230,00

200,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

900,00

225,00

230,00

240,00

205,00

TICHETE DE MASA

10.02.01

900,00

225,00

230,00

240,00

205,00

CONTRIBUȚII

10.03

3.122,00

836,00

845,00

870,00

571,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

2.345,00

630,00

640,00

655,00

420,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

55,00

14,00

15,00

15,00

11,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

593,00

153,00

160,00

165,00

115,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

34,00

9,00

10,00

10,00

5,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

95,00

30,00

20,00

25,00

20,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

6.704,42

2.216,42

1.915,00

1.393,00

1.180.00

BUNURI SI SERVICII

20.01

2.065,42

693,42

558.00

386,00

428,00

FURNITURI DE BIROU

20 01.01

48,42

15,42

10,00

10,00

13,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

210,00

60.00

60,00

50,00

40,00

Denumirea indic^~ *ilor

f d indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

940,00

350,00

270,00

130,00

190,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

220,00

70,00

50,00

50,00

50.00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

21,00

6,00

6,00

5,00

4,00

TRANSPORT

20.01 07

10,00

3,00

3,00

2,00

2,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

580,00

180,00

150,00

130,00

120,00

HRANA

20.03

370,00

110,00

90,00

90,00

80,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

370,00

110,00

90,00

90.00

80,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

4.170,00

1.375,00

1.245,00

890,00

660,00

MEDICAMENTE

20.04.01

2.350,00

800,00

750,00

450,00

350,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

1.050,00

325,00

275,00

250,00

200,00

REACTIVI

20.04.03

620,00

200,00

180,00

160,00

80,00

DEZINFECTÂND

20.04.04

150,00

50,00

40,00

30,00

30,00

BUNURI DE NA TURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

9,00

3,00

2,00

2,00

2,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

75,00

30,00

20,00

15,00

10,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

75.00

30.00

20,00

15,00

10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

70,00

0,00

35,00

35,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

70,00

0.00

35,00

35,00

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

70,00

0,00

35,00

35,00

0,00

Total

22.614,42

6.231,42

6.115,00

5.728,00

4.540,00


SEF SERVICIU BUGET

Lz