Hotărârea nr. 36/2012

Hotărârea.nr.36 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei dePază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.36

din data de 03.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov; Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate GARDIENI PUBLICI

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional 61.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINII PUBLICE SI SIGURANȚEI NAȚIONALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

GARDIENI PUBLICI

CHELTUIELI

B

6.255.33

1.560,83

1.555,83

1.572,83

1.565,84

CHELTUIELI CURENTE

01

6.225,33

1.560,83

1.555,83

1.552,83

1.555,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.903,33

477,83

476,83

474,83

473,84

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.479,33

369,83

369,83

369,83

369,84

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.391,33

347,83

347,83

347,83

347,84

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

84,00

21,00

21,00

21,00

21,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CONTRIBUȚII

10.03

424,00

108,00

107,00

105,00

104,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

314,00

79,00

79,00

78,00

78,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

78,00

20,00

20,00

19,00

19,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

9,00

3,00

2,00

2,00

2,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

11,00

3,00

3,00

3,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.322,00

1.083,00

1.079,00

1.078,00

1.082,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

173,00

46,00

42,00

41,00

44,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

10,00

3,00

2,00

2.00

3,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

13,00

5,00

2,00

2.00

4,00

APA, CANAL SI SALUBRI TATE

20.01 04

4.00

1,00

1,00

1,00

1,00

CARBURANT! SI LUBRIFIANT!

20.01.05

28,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Pagina 1 din 2

Denumirea indica^

ilor

| 1 indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

TRANSPORT

20.01.07

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

POSTA. TELECOMUNICAȚII, RADIO. TV, INTERNET

20.01.08

50,00

13,00

13,00

12,00

12,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

56,00

14,00

14,00

14,00

14,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

66,00

17,00

17,00

16,00

16,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

60,00

15,00

15,00

15,00

15,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

6,00

2,00

2,00

1,00

1,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

14,00

3,00

3,00

4,00

4,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI. TRANSFERURI

20.06.01

14,00

3,00

3,00

4,00

4,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

3,00

1,00

0,00

1,00

1,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

4.046,00

1.011,00

1.012,00

1.011,00

1.012,00

PROTOCOL SI REPREZENTARE

20.30.02

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CHIRII

20.30.04

42,00

10,00

11,00

10,00

11,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

30,00

0,00

0,00

20,00

10,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

30,00

0,00

0,00

20,00

10,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

30,00

0,00

0,00

20,00

10,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

30,00

0,00

0,00

20,00

10,00

Total

6.25543

1.560,83

1.555,83

1.572,83

1.565,84SEF SERVICIU BUGET


Pagina 2 din 2