Hotărârea nr. 34/2012

Hotărârea.nr.34 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ServiciuluiPublic Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 34

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Serviciul Public


Județean de Protecție a Plantelor Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 83.03.30 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

CHELTUIELI

B

380,35

87,37

92,72

100,95

99,31

CHELTUIELI CURENTE

01

380,35

87,37

92.72

100,95

99,31

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

320,76

78,82

80,65

80,65

80,64

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

249,80

61,56

62,75

62,75

62,74

SALARII DE BAZA

10.01.01

223,36

55,36

56.00

56,00

56,00

SPOR PENTRU COND1TU DE MUNCA

10.01.05

3,90

0,90

1,00

1,00

1,00

ALTE SPORURI

10.01.06

17,20

4,30

4,30

4,30

4,30

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

5,34

1,00

1,45

1,45

1,44

CONTRIBUȚII

10.03

70,96

17,26

17,90

17,90

17,90

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

52,46

12,86

13,20

13,20

13,20

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

1,90

0,40

0,50

0,50

0,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

13,80

3,30

3,50

3,50

3,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

2,40

0,60

0,60

0,60

0,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

59,59

8,55

12,07

20,30

18,67

BUNURI SI SERVICII

20.01

47,90

8,10

11,30

11,30

17,20

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,00

0,25

0,25

0,25

0,25

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

0,60

0,20

0,00

0,20

0,20

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

5,50

1,00

1,00

0,50

3.00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

12,10

2,60

5,00

2,50

2,00

Denumirea ind£

'orilor

f ’od indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,00

0,25

0,25

0,25

0,25

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

4,00

0,00

1,00

1,00

2,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

15,70

1,80

1,80

4,60

7,50

REPARAȚII CURENTE

20.02

1,74

0,00

0,27

1,00

0,47

DEPLASARE, DETASAR1, TRANSFERURI

20.06

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

2,95

0,45

0,50

1.00

1,00

Total

380,35

8737

92,72

100,95

9931


SEF SERVICIU BUGETJUDEȚUL BRAȘOVBuget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional 83.03.30 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII

An          2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

CHELTUIELI

B

11,20

4,00

4,00

3,20

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

11,20

4,00

4,00

3,20

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11,20

4,00

4,00

3,20

0,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

11,20

4,00

4,00

3.20

0,00

MATERIALE SI PRESTAU DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

11,20

4,00

4,00

3,20

0,00

Total

1140

4,00

4,00

3,20

0,00