Hotărârea nr. 33/2012

Hotărârea.nr.33 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ServiciuluiPublic Județean de Salvamont Brașov, pe anul 2012


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 33

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Salvamont Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Salvamont Brașov, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Serviciul Public Județean de Salvamont Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT

02 - BUGETUL LOCAL

70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT

CHELTUIELI

B

523,25

115,52

127,94

137,36

142,43

CHEL TUIELI CURENTE

01

499,25

115,52

103,94

137,36

142,43

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

339,51

84,88

84,88

84,88

84,87

CHELTUIELI SALAR1ALE IN BANI

10.01

266,51

66,63

66,63

66,63

66,62

SALARII DE BAZA

10.01.01

248,00

62,00

62,00

62,00

62,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

4,00

1,50

1,50

1,00

0,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

14,51

3,13

3,13

3,63

4,62

CONTRIBUȚII

10.03

73,00

18,25

18,25

18,25

18,25

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

54,00

13,50

13,50

13,50

13,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

14,00

3,50

3,50

3,50

3,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,60

0,15

0,15

0,15

0,15

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

2,40

0,60

0,60

0,60

0,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

159,74

30,64

19,06

52,48

57,56

BUNURI SI SERVICII

20.01

79,77

22,20

6,57

22,00

29,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

MA TERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

2,00

0,00

0,50

0,50

1,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

12,57

3,50

1,57

4,00

3,50

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

22,50

7,50

2,50

5,00

7,50

TRANSPORT

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE REPARAȚII CURENTE

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

MEDICAMENTE

MATERIALE SANITARE

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

PREGĂTIRE PROFESIONALA

PROTECȚIA MUNCII

ALTE CHELTUIELI

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TI TLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

Total

ORDONATOR DE CREDITE

B

1

2

3

4

5

20.01.06

4,50

1,50

0,00

1,50

1,50

20.01.07

10,00

3,50

0,00

1,00

5,50

20.01.08

7,00

2,00

1,50

1,50

2.00

20.01.09

10,00

2,00

0,00

3,00

5,00

20.01.30

10,00

2,00

0,00

5,00

3.00

20.02

10,00

0,00

5,00

3,00

2,00

20.04

3,00

0,00

0,50

1,00

1,50

20.04.01

1,00

0,00

0,00

0,50

0,50

20.04.02

2,00

0,00

0,50

0,50

1,00

20.05

29,54

3,00

2,00

8,48

16,06

20.05.01

28,54

3,00

2,00

7,48

16,06

20.05.30

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

20.06

13,00

0,00

0,00

9,00

4,00

20.06.02

13,00

0,00

0,00

9,00

4,00

20.11

2,50

1,00

0,00

1,00

0,50

20.13

3,44

0,44

0,00

2,00

1,00

20.14

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20.30

14,49

3,00

3,99

5,00

2,50

20.30.03

14,49

3,00

3,99

5,00

2,50

70

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

71

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

71.01

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

71.01.02

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

523,25     115,52       127,94      13736       142,43

SEF SERVICIU BUGET