Hotărârea nr. 32/2012

Hotărârea.nr.32 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AgențieiJudețene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 32

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Agenția Județeană pentru Persoane cu Ha ’ ’    ”         *   ” ’ucerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate AG.JUD.PERS.HANDICAP

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


AG.JUD.PERS.HANDICAP


CHELTUIELI

B

337,67

145,34

146,50

19,98

25,85

CHELTUIELI CURENTE

01

337,67

145,34

146,50

19,98

25,85

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

66,53

16,64

16,63

16.63

16,63

CHELTUIELI SALARIALF. IN BANI

10.01

52,20

13,05

13,05

13,05

13,05

SALARII DE BAZA

10.01.01

52,20

13,05

13.05

13,05

13,05

CONTRIBUȚII

10.03

14,33

3,59

3,58

3,58

3,58

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

10,85

2,72

2,71

2,71

2,71

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

0,26

0,06

0,07

0,06

0,07

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

2,70

0,68

0,67

0,68

0,67

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,08

0,02

0,02

0,02

0,02

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

0,44

0,11

0,11

0,11

0,11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

271,14

128,70

129,87

3,35

9,22

BUNURI SI SERVICII

20.01

15,54

2,25

3,02

3,35

6.92

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,50

0,00

0,25

0,00

1,25

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

6,20

1,60

1,55

1,55

1,50

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

5,84

0,65

1,22

1,80

2,17

BUNURI DE NATURA OBIEC TELOR DE INVENTAR

20.05

1,00

0,00

0,00

0.00

1,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

1,00

0,00

0,00

0.00

1,00

Denumirea im

.orilor                                               t

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

1,40

0,00

0,40

0,00

1,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

1,40

0,00

0,40

0,00

1,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

0,30

0,00

0,00

0,00

0,30

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL , IN BAZA UNOF

20.19

252,90

126,45

126,45

0,00

0.00

CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

Total

337,67

14534

14630

19,98

25,85

ORDONATOR DE CREDITESEF SERVICIU BUGET

$