Hotărârea nr. 31/2012

Hotărârea.nr.31 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului deReadaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi, pe anul 2012


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 31

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul de Readaptare Funcțională prezentei hotărâri.

pentfu Deficienții de Vedere Tardivi, asigură aducerea la îndeplinire aContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV

Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate

CRFD TARDIVI

Tip Buget

02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional

68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

An

2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CRFD TARDIVI

CHELTUIELI

B

95,20

23,85

24,09

21,08

26.18

CHELTUIELI CURENTE

01

95,20

23,85

24,09

21,08

26,18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

79,32

19,72

19,87

19,87

19,86

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

62,04

15,49

15,52

15,52

15,51

SALARII DE BAZA

10.01.01

57,72

14,41

14,44

14,44

14,43

ALTE SPORURI

10.01.06

4,32

1,08

1,08

1,08

1,08

CONTRIBUȚII

10.03

17,28

4,23

4,35

4,35

4,35

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

12,88

3,22

3,22

3,22

3,22

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

0,32

0,08

0,08

0,08

0,08

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

3,50

0,80

0,90

0,90

0,90

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,11

0,02

0,03

0,03

0,03

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

0,47

0,11

0,12

0,12

0,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15,88

4,13

4,22

1,21

6,32

BUNURI SI SERVICII

20.01

8,55

4,13

2,22

1,21

0,99

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

0,33

0,20

0,13

0,00

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

0,40

0,20

0,20

0,00

0,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTR1CA

20.01.03

2,19

1,37

0,50

0,32

0,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

0,16

0,04

0,04

0,04

0,04

TRANSPORT

20.01.07

0,70

0.00

0,30

0,00

0.40

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

2,17

0,52

0,55

0,55

0,55

Denumirea in^~~ orilor

~!od indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

1,60

1,30

0,00

0,30

0,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

PROTECȚIA MUNCII

20.14

1,20

0,00

0,00

0,00

1,20

ALTE CHELTUIELI

20.30

1,03

0,00

0,00

0,00

1,03

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

1,03

0,00

0,00

0,00

1,03

Total

95,20

23,85

24,09

21,08

26,18


SEF SERVICIU BJJGET

&