Hotărârea nr. 30/2012

Hotărârea.nr.30 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului dezi pentru copii nevăzători “Raza de Lumină”, pe anul 2012


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 30

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de zi pentru copii nevăzători "Raza de Lumină”, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de zi pentru copii nevăzători "Raza de Lumină”, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul de zi pentru copii nevăzători ‘‘Raza de Lumină”, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      CENTRUL DE ZI PT.COPII NEVAZ.

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


CENTRUL DE ZI PT.COPII NEVAZ.


CHELTUIELI

B

278,73

69,74

74,40

65,41

69,18

CHELTUIELI CURENTE

01

271.23

69,74

66,90

65,41

69,18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

213,34

55,32

52,68

52,67

52,67

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

167,33

43,39

41,32

41,31

41,31

SALARII DE BAZA

10.01.01

153,95

39,73

38,08

38,07

38,07

ALTE SPORURI

10.01.06

13,38

3,66

3,24

3,24

3,24

CONTRIBUȚII

10.03

46,01

11,93

11,36

11,36

11,36

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

34,80

9,03

8,59

8,59

8,59

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

0,84

0,21

0,21

0,21

0,21

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

8,71

2,26

2,15

2,15

2,15

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,24

0,06

0,06

0,06

0,06

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

1,42

0,37

0,35

0,35

0,35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

57,89

14,42

14,22

12,74

16,51

BUNURI SI SERVICII

20.01

30,49

7,57

7,37

5,89

9,66

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

0,80

0,20

0,20

0,20

0,20

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

0,36

0,09

0,09

0,09

0,09

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

8,97

2,24

1,99

1,25

3,49

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

3,92

0,98

0.98

0.98

0,98

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

9,00

2,20

2,25

1,51

3,04

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,20

0,30

0,30

0,30

0,30

Pagina 1 din 2

Denumirea in|

orilor

Jod indic

Total

Trim I

Trim 11

Trim III

<

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

TRANSPORT

20.01.07

2,72

0,68

0,68

0,68

0,68

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

2,24

0,56

0,56

0,56

0,56

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

0,76

0,19

0,19

0,19

0,19

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

0,52

0,13

0,13

0,13

0,13

HRANA

20.03

13,20

3,30

3,30

3,30

3,30

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.0)

13,20

3,30

3,30

3,30

3,30

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

MEDICAMENTE

20.04.01

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

ALTE CHELTUIELI

20.30

14,16

3,54

3,54

3,54

3,54

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

14,16

3,54

3,54

3,54

3,54

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

7,50

0,00

7,50

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,50

0,00

7,50

0,00

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

7,50

0,00

7,50

0,00

0,00

Total

278,73

69,74

74,40

65,41

69,18Pagina 2 din 2