Hotărârea nr. 3/2012

Hotărârea.nr.3 - privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ -teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit şi din TVA pentru echilibrareabugetelor locale, pe anul 2012, precum şi aprobarea destinaţiei sumelorrepartizate pentru programe de dezvoltare locală şi pentru proiectele deinfrastructură care necesită cofinanţare locală


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.3

din data de 16.01.2012

privind aprobarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit și din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, precum și aprobarea destinației sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală și pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.01.2012 ;

Analizând referatul nr.366/13.01.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit și din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, precum și aprobarea destinației sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală și pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4 lit.d anexa 7 din Legea nr.293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012, art.33 alin.3 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin OUG nr. 102/2011,

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ - teritoriale, a sumei de 27.057 mii lei din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2012, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumei de 9.208 mii lei, sumă defalcată din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2012, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă destinația sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4. - Președintele Qbnsiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


PREI


PAT, <TE


SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2012


M

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

0

1

1

Codlea

149,00

2

Fagaras

2.435,00

3

Sacele

149,00

TOTAL MUNICIPII

2.733,00

4

Ghimbav

224,00

5

Predeal

224,00

6

Râșnov

1.174,10

7

Victoria

224,00

8

Zarnesti

1.665,59

TOTAL ORAȘE

3.511,69

9

Apata

555,15

10

Beclean

616,00

11

Bod

149,00

12

Bran

224,00

13

Budila

523,52

14

Bunesti

486,00

15

Cata

519,00

16

Cincu

522,00

17

Comana

758,76

18

Cristian

272,00

19

Dumbravita

523,52

20

Feldioara

970,00

21

Fundata

558,80

22

Harseni

224,00

23

Halchiu

671,00

24

Harman

560,06

25

Hoghiz

873,00

26

Holbav

851,00

27

Jibert

67,00

28

Lisa

571,00

29

Mandra

1.090,04

30

Maierus

523,52

31

Ormenis

634,00

32

Parau

52,00

33

Poiana Mărului

142,00

34

Prejmer

933,00

35

Racos

537,00

36

Sambata de Sus

127,00
SUME DE ECHILIBRARE DIN COTA DE 21% IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2012

\J / 1 /1

I i


Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

37

Sinpetru

588,23

38

Sercaia

681,29

39

Sinea Noua

615,29

40

Tarlungeni

991,90

41

Teliu

551,23

42

Ucea

574,00

43

Ungra

657,00

44

Vama Buzăului

1.007,00

45

Voila

613,00

TOTAL COMUNE

20.812,31

TOTAL GENERAL

27.057,00VT, TE


APRQff^ PRESEDN I i SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA :

BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2012                  [

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

0

1

1

Codlea

51,00

2

Fagaras

829,00

3

Sacele

51,00

TOTAL MUNICIPII

931,00

4

Ghimbav

76,00

5

Predeal

76,00

6

Râșnov

399,00

7

Victoria

76,00

8

Zarnesti

567,00

TOTAL ORAȘE

1.194,00

9

Apata

189,00

10

Beclean

209,00

11

Bod

51,00

12

Bran

76,00

13

Budila

178,00

14

Bunesti

165,00

15

Cata

176,00

16

Cincu

178,00

17

Comana

258,00

18

Cristian

93,00

19

Dumbravita

178,00

20

Feldioara

330,00

21

Fundata

190,00

22

Harseni

76,00

23

Halchiu

229,00

24

Harman

191,00

25

Hoghiz

297,00

26

Holbav

289,00

27

Jibert

23,00

28

Lisa

194,00

29

Mandra

370,00

30

Maierus

178,00

31

Ormenis

216,00

32

Parau

18,00

33

Poiana Mărului

48,00

34

Prejmer

317,00

APROBĂ PRESEDIN

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADA1

LJGATA PENTRU ECHILIBRAREA

Nr.crt

BUGETELOR LOCALE PE <

LOCALITATEA

INUL 2012

PROGRAM AN

35

Racos

183,00

36

Sambata de Sus

43,00

37

Sinpetru

200,00

38

Sercaia

232,00

39

Sinea Noua

210,00

40

Tarlungeni

337,00

41

Teliu

187,00

42

Ucea

196,00

43

Ungra

223,00

44

Vama Buzăului

343,00

45

Voila

212,00

TOTAL COMUNE

7.083,00

TOTAL GENERAL

9.208,00

REPARTIZAREA SVMEI.OR l)IN COTE DEFAIX'ATE DIN IMPOZITUL PE VENIT SI SI ME DEFAU Al E DIN TAXA PE VALOAREA ADACGAI'A l’ENTRl ECHILIBRARE \ IM GEL LOCALE PE AM 1.2012

Mii LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

Sume repartizate pe localități de Consiliul Județean Brațov din cota de 20% din: impozitul pe venit pentru echilibrarea

Sume repartizte de DGFP din caic:

Total general

Nr.crt

I

bugetelor locale $i sume defalcate din TVA

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012

Scoli si grădinițe

Sedii Primarii

Cămine culturale

Spitale si dispensare

Drumuri

Alimentare cu apa -Canalizare

Studii

Cofinantari

Alte programe

Total

impozit pe venit pir. echilibrare 80%

TVA echilibrare

60%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14=11:13 |

Brașov

0,00

945.00

321.00

1 1266.00

1

2

Ccdksa

!

200.00

200,00

2438.00

829.00)   3467,00

2 .

3

! Fagaras

2 914.00

300.00

50,00

3.264,00

3.734.00

1 270.00

8 268.00

3

4

(Saccte

200.00

200,00

3987.00

1 357,00

5.544.00

4

1 TOTAL /MUNICIPII

200.00

0.00

0.00

0,00

2.914.00

300,00

250,00

0,00

0,00

3.664,00

11.104,00

3.777,00

18.545,00

1

Ghimbav

200,00

100,00

300.00

6,00

2,00

308.00

5 1

1 6

Predeal

300.00

300,00

50.00

1700

367.00

6

1 7

Râșnov

1 523.10

50,00

1.673,10

2.514,00

855,00

4.942,10

' 7

1 8

Rupea

0,00

690,00

235 00

925.00

1 8

1 9

Vrcto fia

200.00

100.00

300,00

937.00

319.00

1 556.00

9

1 10

Zarnesd

1 798.71

433.88

2.232.59

3.040.00

1 034.00

6306,59

10

1

TOTAL ORAȘE

500.00

0.00

200.00

0,00

3.321,81

633.88

50.00

100,00

0,00

4.705,69

7.237,00

2.462,00

14.404,69

1 11

Apata

150.00|

94.15

300,00

200,00

I     744,15

383,00

130,00

1 257.15

11

12

Augusbn

1

I        0,00

397,00

135,00

532,00

12

13

Beclean

1    30300

522,00

I     825,00

423,00

144.00

1 392.00

13

14

Bod             1

200.00

200.00

575,00

196,00

971 00

14

16

Bran

30000

300,00

805,00

274,00

1 379.00

15

16

Budib

30000

151,52

150,00

100.00

701,62

1 054,00

359,00

2.114.52

16

17

Buncsti

200.00

151.00

200,00

100,00

651,00

731,00

249.00

1.63100

17

18

Caia

100.00

30 00

200.00

130.00

10000

135,00

695,00

487,00

166,00

1 34800

18

19

Cincu

300.00

400,00

700.00

253,00

86,00

1 039.00

19

20

Comana

200.00

100.00

381.76

200 00

35.00

100,00

1.016.76

702.00

239,00

1 957.76

20

21

Cristian

65.00

300.00

366,00

4,00

2.00

37100

21

22

Crizbav

0,00

490.00

167.00

657.00

22

1 23

| Dragus

0,00

296.00

101 00

397 00

23

24

IDumbravita

51.52

100.00

150.00

400,00

701,52

1.515,00

515.00

2.731 52

24

I 25

Fddioara

800.00

500 00

1.300,00

489.00

16600

1 955.00

25

| 26

Fundata

140.00

350.00

100.00

45.00

113,80

748,80

170.00

5800

976.80

26

27

Harseru

300.00

300,00

422.00

143.00

865,00

27

1 28

Halchiu

200.00

600.00

10000

900,00

821.00

280.00

2.001.00

28

1 29

Harman

65 00

361.00

175.06

150,00

751,06

441,00

150,00

1 342 06

300

|   30

Hoflhiz

370.00

300,00

500.00

1.170,00

1.018,00

346.00

2534.00

30

31

Holbav

145.00

300.00

355,00

240 00

100,00

1.140,00

244,00

83.00

1 467.00

31

32

Homorod

0,00

418,00

142.00

560,00

32

33

Jibert

40,00

50.00

80,00

657,00

224,00

971.00

33

34

Lisa

140.00

100.00

100.00

10000

200,00

125,00

765,00

402,00

137,00

1304 00

34

36

Mandra

690.04

750.00

2000

1460.04

414.00

141.00

201504

35

36

Maierus

100.00

50,00

200.00

251.52

100.00

701,52

489.00

16600

1 356.52

36 I

37

Morechi           !

0,00

1 005.00

342 00

1 347.00

37

38

Ormenis

280.00

200.00

I

70,00

150.00

150,00

850,00

378.00

129.00

1 357.00

38

39

Parau

70.00

70,00

481.00

164.00

715.00

39    '

40

Poiana Mărului

40.00

150,00!

190,00

556,00

189 00

935 00

40 ’

41

Pnymor

700.00

550,00

1.260,00

1 370.00

46800

3 086.00

41

42

Racos

170 00

400,00

150,00

720,00

682,001

232,00

1 634.00

42

43

Recea

0,00

680,00

231,00

911.00

43

44

Sambata de Sus

100.00

70.00

170,00

371.00

126,00

667.00

44

46

Sin petru

170.00

200,00

10000

16823

150,00

788,23

21.00

7.00

616 23

45

46

Sercaia

6302

850,27

913,29

603.00

205,00

1 721.29*1   46

47

Sinea

0,00

649.00

221,00

870.00

47

48

Sinea Noua

10000

100.00

325.29

300.00

826,29

311.00

10600

1.242,29

48

49

Sears

0.00

509.001

173.00

682 00

4S

60

Tariungon:

200.00

200,00

628.90

20000

100.00

1.328,90

1.726.00

587,00

364190   50

51

Tetiu               1

550.00

100.00

40.00

48.23

1

738,23

710.00

241.00

1 689.23

51

52

Ticus

i

0.00

218.00

74 00

292 00

  • 52

  • 53    !

53

Ucea

|   240.00

500.00

3000

no,oo

528001

180,00

1 476 00

54

Ungra

230.00!

15000

50000

I

880,00

460.00

156 00

1 496 00

54

66

Vama Buzăului

1050.00

300.00

1.350,00

666,00

295 00

2511 00

55

68

Vlstoa

0,00

547.00

186,00

733 00

56

57

Voita

I 100.00

200.00

400,00

25.00

100,00

825,00

504.00

171 00

1 500 00

67

68

Vulcan

1

0,00

908 001

30900

1 21700

58

TOTAL COMUNE

4.086.521

1.220.00

3.504,32

250.00

5.917,15

7.903.71

1.354,48

2.259.13

1.400,00

27.895,31

28.183,00

9.589,00

6S 667 31

TOTAL GENERAL

4.785,52|

1.220.00

3.704.32

250.00

12.162,95

8.737,69

1.654,48

2.359,13

1.400.00

36.265,00

46.524,001

15.828,00

98.617,00