Hotărârea nr. 291/2012

Hotărârea.nr.291 - privind aprobarea alocării sumei de 100 mii lei, din bugetuljudețului Brașov aprobat pe anul 2012 pentru acordarea unui sprijin financiarunităților de cult din județul Brașov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.291

din data de 22.05.2012

privind aprobarea alocării sumei de 100 mii lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2012 pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22.05.2012

Analizând propunerea d-lui consilier județean Maxim Adrian privind suplimentarea sumelor alocate pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov cu suma de 100 mii lei;

Având în vedere dispozițiile art.49 alin.5 și alin.7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art.91 alin.l lit.”b” și alin 3 lit „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin. (4), art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se alocă suma de 100 mii lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2012, în cadrul Cap. 67.02. -Cultură, Recreere și religie, începând cu trim.III 2012, prin virare de credite de la subcap.67.02.50 - Acțiuni culturale - Brașovul Medieval, la subcap.67.02.06 - Servicii religioase, pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTĂ

11  4 ’     /

Aristotel Căncesi ri


------------eesiL

b

!

iContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu