Hotărârea nr. 29/2012

Hotărârea.nr.29 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DirecțieiGenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2012


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 29

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV

Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      DGASPC COPILULUI

Tip Buget    02 - BUGETUL LOCAL

An           2012                                                                                                                            MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

DGASPC COPILULUI

CHELTUIELI

B

68.943,56

18.016,92

18.671,13

17.749,39

14.506,12

CHELTUIELI CURENTE

01

67.723,56

18.016,92

18.264,13

17.342,39

14.100,12

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.269,20

4.455,00

4.271,41

4.271,40

4.271,39

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

13.497,00

3.477,00

3.340,00

3.340,00

3.340,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

12.702,00

3.267,00

3.145,00

3.145,00

3.145,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

640,00

169,00

157,00

157,00

157,00

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNIT ATU

10.01.12

49,00

13,00

12,00

12,00

12,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

102,00

27,00

25,00

25,00

25,00

CONTRIBUȚII

10.03

3.772,20

978,00

931,41

931,40

931,39

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

2.804,00

725,00

693,00

693,00

693,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

69,00

18,00

17,00

17,00

17,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

703,00

181,00

174,00

174,00

174,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

166,20

45,00

40,41

40,40

40,39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.708,97

2.415,27

2.678,77

1.755,30

1.859,63

BUNURI SI SERVICII

20.01

3.728,50

1.203,00

1.201,00

567,00

757,50

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

41,50

10,50

11,00

10,00

10,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

103,00

26,00

26,00

25,00

26,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

1.856,00

695,00

561,00

200,00

400,00

Denumirea in|

orilor

< Jod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim m

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

APA, CANAL Si SALUBRITATE

20.01.04

400,00

120,00

110,00

90,00

80,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

210,00

50,00

60,00

50,00

50.00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

157,00

41,50

52,00

32,00

31,50

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

441,00

120,00

181,00

70,00

70,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

520,00

140,00

200,00

90,00

90,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

415,00

120,00

180,00

100,00

15,00

HRANA

20.03

3.314,00

764,00

900,00

830,00

820,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

3.314,00

764,00

900,00

830,00

820,00

MAED1CAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

154,47

46,27

45,77

31,30

31,13

MEDICAMENTE

20.04.01

140,00

40,00

40,00

30,00

30,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

14,47

6,27

5,77

1,30

1,13

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

440,00

105,00

160,00

75,00

100,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

230,00

50,00

80,00

50,00

50,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

170,00

40,00

60,00

20,00

50,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

40,00

15,00

20.00

5,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

30,00

15,00

10,00

5,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

30,00

15,00

10,00

5,00

0,00

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

15,00

5,00

5,00

0,00

5,00

PREGĂ TIRE PROFESIONALA

20.13

20,00

0,00

10,00

10,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

592,00

157,00

167,00

137,00

131,00

ALI E CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

592,00

157,00

167,00

137,00

131,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

41.745,39

11.146,65

11.313,95

11.315,69

7.969,10

AJUTOARE SOCIALE

57.02

41.745,39

11.146,65

11.313,95

11.315,69

7.969,10

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

41.745,39

11.146,65

11.313,95

11.315,69

7.969,10

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71 »72)

70

1.220,00

0,00

407,00

407,00

406,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.220,00

0,00

407,00

407,00

406,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

1.220,00

0,00

407,00

407,00

406,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

1.220,00

0,00

407,00

407,00

406,00

Total

68.943,56

18.016,92

18.671,13

17.74939

14.506,12


SEF SERVICIU BUGET

rf