Hotărârea nr. 288/2012

Hotărârea.nr.288 - privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli peanul 2012, al Agenţiei Judeţene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilităţi, aPersoanelor Vârstnice şi Promovarea Solidarităţii Sociale Braşov, cu suma de 200 miileiAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.288

din data de 22.05.2012

- privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, cu suma de 200 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data 22.05.2012;

Analizând propunerea d-lui consilier județean Grapă Sebastian, privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, cu suma de 200 mii lei, precum și adresa nr.5286/2012 a acestei instituții, prin care se precizează că suma este necesară pentru acoperirea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri și servicii;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, cu suma de 200 mii lei, la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2012, la Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Agențip<Iudețeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov.

PREȘEDINTE Aristotel Cane jscContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu