Hotărârea nr. 287/2012

Hotărârea.nr.287 - privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Judeţeande Urgenţă Braşov să încheie contracte de închiriere pentru suprafeţe de teren dindomeniul public al judeţului, aflate în incinta acestei unităţi sanitare, cu persoanejuridice interesate, pentru desfăşurarea unor activităţi comercialeConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.287

din data de 22.05.2012

- privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov să încheie contracte de închiriere pentru suprafețe de teren din domeniul public al județului, aflate în incinta acestei unități sanitare, cu persoane juridice interesate, pentru desfășurarea unor activități comerciale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând propunerea d-lui consilier județean Grapă Sebastian privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov să încheie contracte de închiriere pentru suprafețe de teren din domeniul public al județului, aflate în incinta acestei unități sanitare, cu persoane juridice interesate, pentru desfășurarea unor activități comerciale;

Având în vedere dispozițiile art. 91alin.(l) lit.”c” și alin.(4) lit.”a”, ale art.123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se împuternicește conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov să încheie contracte de închiriere pentru suprafețe de teren din domeniul public al județului, aflate în incinta acestei unități sanitare, cu persoane juridice interesate, pentru desfășurarea unor activități comerciale, după obținerea avizelor legale.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu