Hotărârea nr. 286/2012

Hotărârea.nr.286 - privind acordarea unui ajutor financiar reprezentând echivalentulîn lei a sumei de 1.400 euro, doamnei ȘENCHEA ROXANA –ȘTEFANIA pentruminorul ȘENCHEA VLAD ANDREI, persoană aflată în situaţie de extremădificultateConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.286

din data de 22.05.2012

- privind acordarea unui ajutor financiar reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1.400 euro, doamnei ȘENCHEA ROXANA -ȘTEFANIA pentru minorul ȘENCHEA VLAD ANDREI, persoană aflată în situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012

/.

Analizând referatul nr.5380 din data de 14.05.2012 întocmită de Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabiltăți, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1.400 euro, doamnei ȘENCHEA ROXANA -ȘTEFANIA pentru minorul ȘENCHEA VLAD ANDREI, persoană aflată în situație de extremă dificultate;

Văzând HCJ nr. 154/2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, HCJ nr. 158/2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov și HCJ nr.32/2012- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov în Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.;

Având în vedere dispozițiile art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin.(5) lit.a, pct.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1.400 euro, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabiltăți, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale , doamnei ȘENCHEA ROXANA -ȘTEFANIA pentru minorul ȘENCHEA VLAD ANDREI, persoană aflată în situație de extremă dificultate.

Art.2. Agenția Județeană pentru/Tncluziunea Persoanelor cu Dizabiltăți, a Persoanelor Vârstnice și  Promovarea Solidarității Social asigur^aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


■\\


Contrasem nează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu