Hotărârea nr. 28/2012

Hotărârea.nr.28 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului deRecuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan – Șercaia, pe anul 2012


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 28

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan - Șercaia, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan - Șercaia, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul de

Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan - Șercaia, asigură aducerea la


îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate CRR PERS HAND CANAAN SERCAIA

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CRR PERS HAND CANAAN SERCAIA


CHELTUIELI

B

1.833,28

436,13

497,33

425,30

474,52

CHELTUIELI CURENTE

01

1.807,78

436,13

471,83

425,30

474,52

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.290,12

322,53

322,53

322,53

322,53

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.017,12

251,00

252,00

258,60

255,52

SALARII DE BAZA

10.01.01

839,00

207,00

210,00

212,00

210,00

SPOR PENTRU COND1TU DE MUNCA

10.01.05

178,12

44,00

42,00

46,60

45,52

CONTRIBUȚII

10.03

273,00

71,53

70,53

63,93

67,01

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

206,00

53,53

54,13

48,13

50,21

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

5,50

1,50

1,40

1,30

1,30

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

52,50

13,50

13,00

13,00

13,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

3,00

1,00

1,00

0,50

0,50

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

6,00

2,00

1,00

1,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII .

20

467,66

104,43

133,63

90,35

139,25

BUNURI SI SERVICII

20.01

236,60

56,10

61,00

40,50

79,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

3,60

0,60

1,00

0,50

1,50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

19,00

4,00

5,00

4,00

6,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA motrica

20.01.03

133,00

38,00

30,00

20,00

45,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

9,20

0,50

3,50

0,70

4,50

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

4,30

0.50

2,00

1,30

0,50

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

6,00

1,50

2,00

1,00

1,50

Pagina 1 din 2

Denumirea iit|

| orilor

< Jod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

8,00

1,00

2,00

2,00

3,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

53,50

10,00

15,50

11,00

17,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

6,15

0,00

6,15

0,00

0,00

HRANA

20.03

179,00

44,00

50,00

45,00

40,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

179,00

44,00

50,00

45,00

40,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

24,50

1,50

8,50

3,00

11,50

MEDICAMENTE

20.04.01

15,00

1,00

6,00

2,00

6,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

5,50

0.50

1,50

0,50

3,00

DEZINFECTANTI

20.04.04

4,00

0,00

1,00

0,50

2,50

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DF. INVENTAR

20.05

7,98

0,98

2,00

0,00

5,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

7,98

0,98

2,00

0,00

5,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

0,48

0,00

0,48

0,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETAS ARI, TRANSFERURI

20.06.01

0,48

0,00

0,48

0,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MA TERIALE DOCUMENTARE

20.11

1,70

0,35

0,50

0,35

0,50

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

6,00

0,00

3,00

1.50

1,50

PROTECȚIA MUNCII

20.14

4,25

1,00

1,50

0,00

1,75

ALTE CHELTUIELI

20.30

1,00

0.50

0,50

0,00

0,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

50,00

9,17

15,67

12,42

12,74

AJUTOARE SOCIALE

57.02

50,00

9,17

15,67

12,42

12,74

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

1,68

0,00

0,84

0,42

0,42

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

57.02.02

48,32

9,17

14,83

12,00

12,32

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71 + 72)

70

25,50

0,00

25,50

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

25,50

0,00

25,50

0,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

25,50

0,00

25,50

0,00

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

25,50

0,00

25,50

0,00

0,00

Total

1.833,28

436,13

49733

42530

474,52

ORDONATOR DE CREDITE

SEF SERVICIU B^jET


9^^ 4


Pagina 2 din 2