Hotărârea nr. 278/2012

Hotărârea.nr.278 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei,doamnei MAJLAT SIMONA CRISTINA, pentru fiica minoră MUȚIU DENISAIOANA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultateCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.278

din data de 22.05.2012

- privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei MAJLAT SIMONA CRISTINA, pentru fiica minoră MUȚIU DEN1SA IOANA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov înregistrat sub nr. 5511/16.05.2012 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei MAJLAT SIMONA CRISTINA, pentru fiica minoră MUȚIU DENISA IOANA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.“d” și alin.(5), lit.”a'\ pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, doamnei MAJLAT SIMONA CRISTINA, pentru fiica minoră MUȚIU DENISAIOANA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția Judșț^ană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor  Vârstnice și Promovarea Solidității Sociale Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu