Hotărârea nr. 276/2012

Hotărârea.nr.276 – privind numirea Comisiei de Cenzori pentru SC METROMINDUSTRIAL PARC SA Braşov


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov,ro Website: WNVi.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 276

din data de 22.05.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. privind numirea Comisiei de Cenzori

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22.05.2012, având și calitatea de adunare generală ordinară a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.;

Analizând adresa cu nr. 113/04.05.2012 a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A., cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60 , înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. JO8/1922/2003 și având CUI RO15786047, prin care se propune spre aprobare numirea Comisiei de cenzori pentru S.C METROM INDUSTRIAL PARC S.A. și referatul nr. 4900/04.05.2012 al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere dispozițiile ari. 111 alin. (2), lit. a și lit. d , art. 159 alin.(l) și (4) din Legea nr. 31/1990 republicată a societăților comerciale, precum și art .91 alin. (1), lit.”a” și alin. (2) lit.”d”din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 94 alin. 4, art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă numirea Comisiei de cenzori pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A Brașov, în următoarea componență:

  • - Domnul Bogătean Iacob

  • - Doamna Ispas Carmen

  • - Domnul Sanaploianu Adrian-Floris.

Art. 2. - Cu data prezentei, H.C.J. nr. 98/09.03.2012 privind aprobarea înlocuirii unui membru în cadrul comisiei de cenzori a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A Brașov îți încetează aaplicabilitatea.

Art. 3. - Se mandate                ector general al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A


Brașov, cu ducerea la îndeplir                    âri.

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu