Hotărârea nr. 275/2012

Hotărârea.nr.275 - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale elevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu pe anul 2012, de către unităţile de învăţământ special şi special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 275

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale elevilor spre școală și spre localitatea de domtciiiu pe anul 2012, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând referatul nr.5399/14.05.2012 întocmit de către Direcția Economică - Compartimentul Venituri, prin care se propune aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale elvilor spre școală și spre localitatea de domiciliu pe anul 2012, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.48 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art.161 din Ordinul 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art.48 alin.(l) din Ordinul nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat și art.l din Instrucțiuni nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

în temeiul art.94 alin.(4), art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor spre școală și spre localitatea de


domiciliu pe anul 2012, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transportul elevilor cu deficiențe, spre școală și spre localitatea de domiciliu, ăn cazul Școlii de Arte și Meserii Codlea, cu microbuzul unității de învățământ special, respectiv 3 curse/zi pe ruta Brașov - Codlea și retur.

Art.3 - Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul Școlii Speciale Făgăraș, din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință.


Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.        /

PREȘEDINT Aristotel Cănceî


cu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu