Hotărârea nr. 274/2012

Hotărârea.nr.274 - privind aprobarea modificării capului de traseu, cu plecare dinHolbav, precum și a orelor din graficul de circulație pentru traseul: Vulcan – Holbav– Mina 1 Mai – Codlea, cod traseu 43, cuprins în Programul de transport publicjudețean de persoane prin curse regulate pentru rețeaua de trasee din județul Brașov,pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 274

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea modificării capului de traseu, cu plecare din Holbav, precum și a orelor din graficul de circulație pentru traseul: Vulcan - Holbav - Mina 1 Mai - Codlea, cod traseu 43, cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru rețeaua de trasee din județul Brașov, pentru perioada 01.07.2008 - 30.04.2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul nr.5216/10.05.2012 întocmit de către Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, prin care se propune aprobarea modificării capului de traseu, cu plecare din Holbav, precum și a orelor din graficul de circulație pentru traseul: Vulcan -Holbav - Mina 1 Mai - Codlea, cod traseu 43, cuprins în Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate pentru rețeaua de trasee din județul Brașov, pentru perioada 01.07.2008 - 30.04.2013; prin modificarea capului de traseu, localitatea Vulcan va deveni stație, iar Holbav va deveni cap de traseu;

Propunerea formulată ține cont de aspectul că populația comunei Holbav nu are un alt mijloc de transport în zonă, iar modificarea propusă ar urma să asigure condiții optime pentru transportul elevilor și celorlalți navetiști spre și dinspre locurile unde își desfășoară activitatea;

Având în vedere dispozițiile art. 17 din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare și art. 16 și art. 17, lit. „a” și lit. „d” din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea capului de traseu, cu plecare din Holbav, precum și a orelor din graficul de circulație, pentru traseul: Vulcan - Holbav - Mina 1 Mai - Codlea, cod traseu 43, cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru rețeaua de trasee din județul Brașov, pentru perioada 01.07.2008 - 30.04.2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane.

PREȘ lMNTE, Aristotel < Jfincescu i Y

/ ..Ț r \         \               Contrasemnează,

; ,;; V/' PX •' ■ i                 SECRETAR

> „      . "P .<• ’             Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Operatorul de transport rutier

S.C. SUPER UNIVERS TRANS S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria Nr.

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate

A. Denumirea traseului: Holbav - Vulcan - Mina 1 Mai - Codlea Cod traseu: 43

DUS

Km

Nr. stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de

plecare

Ora de

plecare

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C3

C4

5.50

6.30

7.15

8.15

0

1

Holbav

7.05

8.05

8.35

9.35

6.00

6.40

7.25

8.25

5

2

Vulcan

6.55

7.55

8.25

9.25

6.10

6.50

7.35

8.35

4

3

Mina 1 Mai

6.45

7.45

8.15

9.15

6.25

7.05

7.50

8.50

18

4

Codlea

6.30

7.30

8.00

9.00

**

**

9.15

10.00

11.45

13.00

0

1

Holbav

11.35

12.57

13.05

15.05

9.25

10.10

11.55

13.10

5

2

Vulcan

11.25

12.55

12.55

14.55

9.35

10.20

12.05

13.20

4

3

Mina 1 Mai

11.15

12.40

12.45

14.45

9.50

10.35

12.20

13.35

18

4

Codlea

11.00

12.25

12.30

14.30

14.30

15.15

16.00

17.25

0

1

Holbav

15.57

17.05

17.35

18.35

14.40

15.25

16.10

17.35

5

2

Vulcan

15.47

16.55

17.25

18.25

14.50

15.40

16.20

17.45

4

3

Mina 1 Mai

15.40

16.45

17.15

18.15

15.05

15.55

16.35

17.58

18

4

Codlea

15.25

16.30

17.00

18.00

**

**

18.00

19.00

0

1

Holbav

19.40

20.40

18.10

19.10

5

2

Vulcan

19.25

20.25

18.20

19.20

4

3

Mina 1 Mai

19.15

20.15

18.35

19.35

18

4

Codlea

19.00

20.00

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă:                        1,2,3,4,5; si **6,7;

 • 2. Numărul de autovehicule necesare/Nr. înmatriculare: 2

 • 1. BV-23-CDR

 • 2. BV-08-AZI

  • 3. Capacitatea autovehiculului:

  • 4. Amenajările și dotările autovehiculului:

  • 5. Numărul de șoferi necesari:


  Microbuz

  Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006


Nr. crt. Autogara(statia)__________________Nr./Data contractului_________________Valabil până la

Șeful Agenției ARR Brașov


Operatorul de transport rutier, S.C. SUPER UNIVERS TRANS S.R.L.