Hotărârea nr. 273/2012

Hotărârea.nr.273 - privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentruefectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a unui terensituat în Braşov, str. Argintului, f.n.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 273

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a unui teren situat în Brașov, str. Argintului, f.n.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând referatul nr.64/09.04.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a unui teren situat în Brașov, str. Argintului, f.n. în suprafață de 4531,60 mp, proprietatea numitului Miriuț Nicolae, înscris în CF NR. 111264 - Brașov - provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 32759 - Brașov - cu nr.top. 9429/1/1/25;

Având în vedere dispozițiile art.9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată și art.4 și 6 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin H.G.R. nr.583/1994;

în temeiul art. 94, alin. (4), art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.1. - Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a unui teren situat în Brașov, str. Argintului, f.n., după cum urmează:

Președinte: Attila Kovacs - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;

Membrii: Mihai Sârbu - arhitect șef - Consiliul Județean Brașov

Radu Voinea - Șef serviciu Autorizații, Avize - Consiliul Județean Brașov; Șandor Micloș Gantz - viceprimar - Primăria Municipiului Brașov; Manolache Marilena - arhitect șef - Primăria Municipiului Brașov;

Gheorghe Neculoiu — Șef serviciu - Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane -Primăria Muncipiului Brașov.

Art 2 - Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către Direcția de Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism șFĂmenajarea Teritoriului


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu