Hotărârea nr. 272/2012

Hotărârea.nr.272 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu MunicipiulFăgăraș în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții“Reabilitare DJ 104 B – Făgăraș – Ileni – Hârseni – Sebeș, km 0+000 - 3+310”Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.272

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 104 B - Făgăraș - Ileni - Hârseni - Sebeș, km 0+000 -3+310”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012

Analizând referatul nr.5374/14.05.2012 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 104 B - Făgăraș - Ileni - Hârseni - Sebeș, km 0+000 - 3+310”;                                           ' fr '    • ‘

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean ne. 448/2011 privind finanțarea executării unor lucrări de reabilitare drumuri județene precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 76/15.05.2012 privind aprobarea propunerii de asociere a mun. Făgăraș cu jud. Brașov în vederea executării lucrării“Reabilitare DJ 104 B - Făgăraș - Ileni’-Hârseni -»Sebeș> l$m 0+0p0 - 3+310” *

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l liț.”e^’ Șl aliri 6 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum șî ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

în temeiul art.94 alin.(4), art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 104 B - Făgăraș - Ileni - Hârseni - Sebeș, km 0+000 -3+310.

Art.2 - Se aprobă Contractul de asociere între Județul Brașov și Municipiul Făgăraș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică.Contrasemenază, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV

Nr_____________f________________CONTRACT DE ASOCIERE

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ , cu sediul în municipiul Făgăraș, județul Brașov, telefon 026/211313, fax 0268/213020, cod fiscal 4384419, cont 246302704384419 deschis la Trezoreria municipiului Făgăraș, reprezentat prin PRIMAR Constantin Sorin Manduc,

în calitate de asociat prim,

ȘI

 • 1.2. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, telefon 410777, fax 475576, cod fiscal 4384150 reprezentat prin PREȘEDINTE Aristotel Căncescu,

In calitate de asociat secund,

a intervenit prezentul contract.

2.  OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. - Părțile Contractante se asociază in vederea realizării obiectivului: “ Reabilitare DJ 104 B Făgăraș - Ileni - Hârseni - Sebeș, km 0+000 - 3+310 ”

 • 2.2. - întreținerea obiectivului după finalizare revine în totalitate Consiliului Local Făgăraș

3. CADRUL LEGAL

3.1- Contractul de asociere se încheie în conformitate cu :

 • - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr......./......2012 privind aprobarea asocierii

Județului Brașov cu municipiul Făgăraș în vederea executării lucrării “ Reabilitare DJ 104 B Făgăraș - Ileni - Hârseni - Sebeș, km 0+000 -3+310”

 • - Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr........../.........2012 privind aprobarea asocierii

Județului Brașov cu municipiul Făgăraș în vederea executării lucrării “ Reabilitare DJ 104 B Făgăraș - Ileni - Hârseni - Sebeș, km 0+000 - 3+310 ”

 • -  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 91 alin.l lit.e și alin. (6) lit. c, art. 36 alin (2) lit. e, art. 36 alin. (7) lit. c.

4. TERMENUL CONTRACTULUI

 • 4.1. - Prezentul contract de asociere intră în vigoare la data semnării și este valabil pe toata perioada de execuție a obiectivului, până la încheierea procesul verbal de recepție finală.

 • 4.2. - Părțile contractante pot prelungi durata prezentului contract prin act adițional, de comun accord.

5.  APORTUL PĂRȚILOR

 • 5.1. Asociatul prim - Municipiul Făgăraș , contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport

constând în:

 • 5.1. /.asigură fondurile necesare execuției lucrărilor obiectivului ce face obiectul prezentului contract de asociere ce revine asociatului prim;

 • 5.1.2. asigură întreținerea obiectivului după expirarea perioadei de garanție în urma finalizării lucrărilor.

 • 5.2. Asociatul secund - Județul Brașov, contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport

constând în:

 • 5.2.1. asigură documentația tehnico- economică pentru “ Reabilitare DJ 104 B

Făgăraș - Ileni - Hârseni - Sebeș, km 0+000 - 3+310

 • 5.2.2. asigură fondurile necesare execuției lucrărilor obiectivului ce face obiectul prezentului contract de asociere ce revine asociatului secund;

 • 5.2.3. asigură fondurile necesare pentru verificarea lucrărilor , de către un diriginte de șantier atestat sau firmă de specialitate.

 • 5.3. Aportul financiar al părților și etapele de derulare ale lucrărilor se vor face conform ANEXEI NR.l, parte integrantă din prezentul contract de asociere.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 6.1. - Decontarea lucrărilor la obiectivul menționat se va realiza de către fiecare din asociați pentru lucrările care constituie aport la prezentul contract, conform art.5, pe baza situațiilor de lucrări prezentate de constructor și confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către dirigintele de șantier.

 • 6.2. - Lucrările și serviciile executate nu vor depăși valoarea fondurilor alocate la nivelul celor doi asociați.

 • 6.3. - Fondurile necesare celor doi asociați pentru realizarea obiectivului pot fi constituite din bugetul local, bugetul județului Brașov, bugetul de stat și alte surse legal constituite.

 • 7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

7.1. Obligațiile asociatului prim - Municipiul Făgăraș :

asigură realizarea serviciilor și lucrărilor stabilite prin contract în sarcina sa;

convoacă la solicitarea contractantului comisia de recepție la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție;

 • -  colaborează pe toata durată asocierii cu asociatul secund și constructorul desemnat de acesta pentru realizarea obiectului contractului.

7.2. Obligațiile asociatului secund - Județului Brașov

asigură realizarea lucrărilor stabilite prin contract în sarcina sa;

 • - întreprinde demersurile legale necesare identificării resurselor financiare pentru realizarea în totalitate a lucrărilor obiectului prezentului contract;

 • - la finalizarea lucrărilor predă pe bază de protocol către Consiliul local Făgăraș valoarea lucrărilor și serviciilor pentru cuprinderea în inventarul propriu.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei, dacă părțile nu convin prelungirea prin act adițional;

 • - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

 • - prin acordul părților;

 • - în cazul în care, referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care nu mai permite continuarea acestuia.

9. FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. - Forța majoră, așa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul contract.

 • 9.2. - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

 • 9.3. - Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu încetează, prezentul contract se anulează fără ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

10.  LITIGII

 • 10.1. - Orice situații conflictuale vor fi soluționate pe cale amiabilă, negociere sau prin instanța de drept comun, potrivit legii.

11. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. - Decontarea lucrărilor și serviciilor executate pentru realizarea obiectivului conform programelor valorice aprobate la nivelul Consiliului Județean Brașov și Consiliul Local Făgăraș se va face pe baza situațiilor de lucrări corespunzătoare ofertei confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către cei doi asociați, conform prevederilor legale în vigoare.

 • 11.2. Derularea lucrărilor si serviciilor se face numai în funcție de asigurarea și constituirea fondurilor la nivelul celor doi asociați.

 • 11.3. - Contractul de asociere poate fi completat și cu alte prevederi legale de comun acord cu deciziile celor doi asociați.

 • 11.4. - Prezentul contract se încheie în 2 ( două ) exemplare, câte unul pentru fiecare

parte.

ASOCIAT PRIM


ASOCIAT SECUND Județul Brașov

Primar, Constantin Sorin Manduc


Secretar, Emil Mocan


Președinte, Aristotel Căncescu


Secretar,

Maria Dumbrăveanu


Dir. Ex. Economic, Aurelia Popescu


Dir. Ex. D.A.P.L., Claudia Crăciun


Director economic Victoria Prescure

Dir. Ex. D.A.D.P.,

Viorel Costea

Dir. Ex. D.I.U.A.T.

Emil Cirică

Șef serviciu A.D.P.P. Adrian Bica

Dir. Ex. D.C.I.E Nicolae Săcuiu


Vizat juridic