Hotărârea nr. 271/2012

Hotărârea.nr.271 - privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea ConsiliuluiJudeţean Braşov nr. 74/2012 şi art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşovnr. 75/2012 cu precizările referitoare la etapa I şi etapa II-III de expropriere înbaza Legii nr.255/2010 pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean “AeroportInternaţional Braşov Ghimbav “ Iosif Şilimon”CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

HOTĂRÂREA NR. 271

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 74/2012 și art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/2012 cu precizările referitoare la etapa 1 și etapa II-III de expropriere în baza Legii nr.255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav “ Iosif Șilimon”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând referatul nr. 5576/17.05.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 74/2012 și art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/2012 cu precizările referitoare la etapa I și etapa II-III de expropriere în baza Legii nr.255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav “Iosif Șilimon”;

Având în vedere dispozițiile art.2, alin.2, art.7 și art.9 alin.4 al Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, precum și art.5, alin.l din H.G.R. nr.53/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010;

în temeiul art.94 alin. (4), art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. - Se aprobă completarea art.2 din H.C.J. nr.74/2012 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă revocarea anexei 3 și neachitarea prejudiciului în favoarea S.C. Gotic S.A. Brașov, urmând ca sumele neachitate să fie utilizate pentru finalizarea etapei de expropriere, respectiv etapa 11-III de expropriere conform indicatorilor tehnico-economici stabiliți prin H.C.J. nr.520/2011.”

Art.2. - Se aprobă completarea art.l din H.C.J. nr.75/2012 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă exproprierea imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, etapa II-III cu o valoare totală de 4.113.623,3254 Euro, respectiv parcelele proprietate privată a orașului Ghimbav în valoare de 1.571.867,1131 Euro (echivalentul a 6.477.350 lei conform evaluării aprobate) și parcelele proprietate a persoanelor fizice în valoare de 2.541.756,2123 Euro (echivalentul a 10.474.069 lei conform evaluării aprobate) conform anexei din hotărâre.

Sursa de finanțare a etapelor de expropriere II și III o constituie creditul BCR. Suma totală de 4.113.623,3254 Euro necesară despăgubirii pentru persoanele fizice și juridice, pentru etapa II-III, se compune din:

  • -   suma neutilizată din prima tragere și neachitată la etapa I de expropriere ca urmare a HCJ, nr. 74 art. 2 (prin care se aprobă revocarea anexei nr. 3 și neachitarea prejudiciului în favoarea S.C. Gotic S.A. Brașov) și anume 839.619,31 Euro

  • -  suma de 3.274.004,01 Euro ce va fi alocată din tragerea aprobată pe anul 2012.”