Hotărârea nr. 270/2012

Hotărârea.nr.270 – aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2012, laCap.66.10 – „Sănătate”, pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 270 din data de 22.05.2012

- privind aprobarea modificării Listei de investiții, pe anul 2012, la Cap. 66.10 -„Sănătate”, pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 1204/15.05.2011, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării Listei de investiții pe anul 2012, la Cap. 66.10 -„Sănătate”, pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit.”b” și alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „b” și alin.(3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94 (4), art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Artl. - Se aprobă modificarea Listei de investiții, pe anul 2012, la Cap. 66.10 -„Sănătate”, pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează:

  • I.    Se renunță la Pct. V. Reparații capitale, alte cheltuieli de investiții (lit. e), poziția: înlocuirea tâmplăriei (geamuri și uși termopane) secția Zărnești, valoare 100.000 lei;

  • II.    Se suplimentează la Pct. V. Reparații capitale, alte cheltuieli de investiții (lit. e), cu poziția: Construcție scară exterioară pentru evacuare în caz de incendiu, secția Zărnești, valoare 100.000 lei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Invest                     najarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu